Skip to main content

Program Sănătate lansează apelul FSE+ „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Program Sănătate lansează apelul FSE+ „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I”

Prioritatea:

1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectivul specific:

4.11 Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare și fiecare membru al parteneriatului, după caz:

  • trebuie să aibă personalitate juridică;
  • liderul parteneriatului se va identifica clar în toate documentele aferente proiectului.

Activități Eligibile:

Activitățile eleigibile pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5, Subcap. 5.2.2

Buget

Buget:

3.200.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

18 decembrie 2023 14:00

Data închiderii:

09 februarie 2024 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul o contribuție din partea fondurilor (FSE+) de 80,789% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv de 19,211% contribuție buget de stat care include cofinanțare proprie.
Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului și raportat la suma gestionată de fiecare entitate din parteneriat, după cum urmează:

  • entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice
    o Instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituții publice finanțate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale – 2% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
    o Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora – 19,211% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
  • pentru entitățile private
    o persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – 0% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;

Modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.

Pentru depunerea unei cereri de finanțare este necesar să urmați pașii descriși în manualul MySMI2021.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent