Skip to main content

PRBI2021/1153/8/1/Asistență tehnică

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRBI2021/1153/8/1/Asistență tehnică

Denumire apel validat:

PRBI2021/1153/8/1/Asistenta tehnica

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional București – Ilfov

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cererea de finanțare este semnată de către reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului de finanțare
Cererea de finanțare a fost completată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PR BI/P8/1/2023
Au fost anexate documentele solicitate în Ghidul Solicitantului la momentul depunerii CF
Declarația unică este completată respectând modelul din Anexa 2 la GS și este semnată de către reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului de finanțare
Sunt asumate toate criteriile de eligibilitate solicitate a fi îndeplinite în Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PR BI/P8/1/2023
Declaratia privind eligibilitatea TVA este completată respectând modelul anexat la GS?
Sunt corelate informațiile din declarația privind eligibilitatea TVA cu bugetul proiectului?
Planul de monitorizare este completat respectând anexa la ghid și este semnat de către reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului de finanțare?
Solicitantul este Agenția pentru Dezvoltare Regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 conform Legii nr. 277/26.11.2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
Solicitantul și reprezentantul legali al acestuia, care îşi exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv nu se încadrează în situațiile de excludere (la depunerea cererii de finanțare și în etapa contractuală) prezentate în Declarația unică.
Nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale sau se angajează să le plătească până la semnarea deciziei de finanțare.
Solicitantul de finanțare își asumă că va asigura caracterul de durabilitate al investiției realizate in conformitate cu Regulamentul (UE) 1060, art 65
Activitățile proiectului (incluse și descrise în cererea de finanțare) vizeaza actiuni din cadrul Prioritatii 8 – Asistență Tehnică a PR BI 2021-2027 și și POR 2014-2020. (descris in Ghidul Solicitantului).
Proiectul Nu a fost/nu este finanțat din alte surse publice nerambursabile.
Proiectul va fi implementat în conformitate cu politicile UE și naționale în domeniul informarii și publicității.
Perioada de implementare a proiectului nu depășeste 31.12.2024.
Proiectul va fi implementat în conformitate cu legislația UE și națională în domeniul achizițiilor publice.
Proiectul respecta prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltarii durabile, egalității de șanse, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
Există o corespondență clară între obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului
Calendarul de implementare al proiectului este realist
Au fost identificate riscurile relevante legate de implementarea proiectului și măsurile de reducere și/sau contracararea acestora.
Planul de monitorizare a proiectului depus in cadrul CF este corelat cu planificarea activitatilor
Proiectul include acțiuni de pregătire ale primelor versiuni ale documentelor strategice (Strategia/Planul de comunicare; Planul de Evaluare; Strategia de AT/ACB ROADMAP)
Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu rezultatele anticipate, cu planificarea achiziţiilor publice
Cheltuielile cuprinse în bugetul proiectului sunt bine definite, clare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor propuse în proiect și corelate cu achizițiile
Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli eligibile au fost respectate conform prevederilor Ghidului solicitantului.

Activități Eligibile:

7 – cheltuieli de leasing cu achiziție
8 – cheltuieli de leasing fără achiziție
9 – cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administrație
76 – cheltuieli cu achiziția de active necorporale
87 – onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati
98 – cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experti implicati in implementarea proiectului
104 – cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
105 – cheltuieli cu servicii pentru derularea activităților proiectului
100 – cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD
88 – cheltuielile AT efectuate pentru remunerarea personalului FESI si FEAD
106 – cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.
64 – cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
13 – cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru AT art. 59
17 – cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
18 – cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat
30 – cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)
54 – cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Buget

Calendar

Data lansării:

12 decembrie 2023

Data deschiderii:

12 decembrie 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea București-Ilfov

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent