Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Eficiență energetică – clădiri rezidențiale”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Eficiență energetică – clădiri rezidențiale”

Prioritatea:

3. Regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectivul specific:

2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Vest

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitantul de finanțare se încadrează în categoria solicitanților eligibili, conform secțiunii 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili.
Proiectul, solicitantul de finanțare şi/sau reprezentantul său legal, care îşi exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanţare, respectă toate prevederile din Declarația unică și NU se încadrează în niciuna din situațiile exceptate prezentate în cadrul secțiunii B din Declarația unică.
Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt asumate prin semnătură și transmise prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/a unui împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, după caz.
Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a implementa proiectul, asigurând:
a) contribuția proprie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, conform precizărilor din Ghidul solicitantului de finanțare, capitolul 3.4 Rata de cofinanțare;
b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Solicitantul de finanțare trebuie să respecte toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), b) și c).
Solicitantul de finanțare și-a achitat obligaţiile de plată nete în termenele legale către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale la momentul verificării.

Activități Eligibile:

Se finanțează activități precum: reabilitarea termică a a elementelor de anvelopă a blocurilor de locuințe, modernizarea sistemelor tehnice (cum ar fi instalaţiile de încălzire sau iluminat), achiziționarea de surse regenerabile de energie pentru părțile comune și, în procent limitat, alte investiții conexe.

Buget

Buget:

55.030.588 EUR

Calendar

Data lansării:

26 ianuarie 2024

Data deschiderii:

26 aprilie 2024 12:00

Data închiderii:

26 ianuarie 2025 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat este de 55.030.589 euro.

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv din suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare, cheltuieli eligibile şi neeligibile, în condiţiile rambursării a maxim 85% din cheltuielile eligibile din FEDR şi 13% de la bugetul de stat.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

 

În Ghidul Solicitantului, se regăsesc 6 apeluri:

  • PRV/228/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 – UAT orașe AR
  • PRV/229/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 – UAT orașe CS
  • PRV/230/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21- UAT orașe HD
  • PRV/231/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 – UAT orașe TM
  • PRV/232/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 – UAT municipii
  • PRV/233/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 – ITI Valea Jiului

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent