Skip to main content

PR Vest lansează Apelul „Mobilitate urbană sustenabilă”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Vest lansează Apelul „Mobilitate urbană sustenabilă”

Prioritatea:

4. Regiune cu mobilitate urbană sustenabilă

Obiectivul specific:

2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate detaliate trebuie respectate de către solicitantul de finanțare începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu următoarele excepții:
a) valoarea minimă eligibilă prevăzută la capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect, a cărei respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
b) pragurile/plafoanele stabilite pentru cheltuieli în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și pragurile de cost prevăzute la capitolul 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului, a căror respectare este obligatorie până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

Atenție!
a) Atât solicitantul de finanțare, cât și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului de finanțare aferent apelurilor de proiecte. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.
b) În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse la cunoștința AM PRV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
c) Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe operaţionale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, astfel:
i. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare, individual, lider de proiect sau membru al parteneriatului, își va asuma secțiunea A din Anexa 2_Declarația unică;
ii. Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, Autoritatea de Management/Organismul care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PRV;
iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința AM PRV orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;
iv. În cazul în care pe parcursul evaluării și selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PRV respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit;
d) AM PRV aplică proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația europeană incidentă.

Activități Eligibile:

A. Investiții privind sistemele de transport public local de călători și sistemele pentru transport nemotorizat:
a) Construirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii de transport urban curate – linii de tramvai și troleibuz;
b) Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat: piste de cicliști, inclusiv realizarea de parcări/stații pentru biciclete pe traseul acestora, trasee pietonale generate exclusiv de investițiile în infrastructura de transport public sau transport nemotorizat;
Atenție!
În contextul activităților eligibile de la literele a) și b), activitățile de construire/ reabilitare/modernizare a pasajelor și podurilor sunt eligibile doar dacă acestea fac parte dintr-un traseu de cicliști sau de transport public.
c) Achiziționarea materialului rulant;
d) Achiziționarea de troleibuze, autobuze, microbuze, de tipul ,,zero emisii”, pentru transport urban curat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi/ stații de încărcare pentru acestea: achiziția și instalarea stațiilor de încărcare, proiectare, asistență tehnică și lucrări de construcții pentru branșarea stațiilor de încărcare – în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001;
e) Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a altor mijloace de transport ecologice.

B. Alte activități integrate în cadrul celor specificate la litera A, destinate reducerii emisiilor de CO2 și creșterii calității aerului în zona urbană:
a) Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management de trafic, management al flotei, care se adresează/sunt dedicate gestiunii călătorilor și managementului transportului public;
b) Achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii de transport public și a flotei mijloacelor de transport public;
c) Dezvoltarea unor soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră.

Buget

Buget:

157.360.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

05 august 2023 00:00

Data închiderii:

05 aprilie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Ce trebuie să știi despre Apel

Scopul Apelului este de a:

 • combate poluarea urbană și congestia traficului;
 • remedia slaba dezvoltare și nivelul scăzut de siguranță pentru utilizatorii infrastructurii pietonale, biciclete și trotinete;
 • îmbunătăți atractivitatea transportului public prin modernizarea mijloacelor de transport, planificarea traseelor în mod eficient și oferirea unui nivel mai mare de predictibilitate, viteză, confort și siguranță pentru călători.

Ce finanțează:

 • Construirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii de transport urban curate – linii de tramvai și troleibuz;
 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat: piste de cicliști, inclusiv realizarea de parcări/stații pentru biciclete pe traseul acestora, trasee pietonale generate exclusiv de investițiile în infrastructura de transport public sau transport nemotorizat;
 • Achiziționarea materialului rulant;
 • Achiziționarea de troleibuze, autobuze, microbuze, de tipul ,,zero emisii”, pentru transport urban curat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi/ stații de încărcare pentru acestea: achiziția și instalarea stațiilor de încărcare, proiectare, asistență tehnică și lucrări de construcții pentru branșarea stațiilor de încărcare – în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001;
 • Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a altor mijloace de transport ecologice;
 • Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management de trafic, management al flotei, care se adresează/sunt dedicate gestiunii călătorilor și managementului transportului public;
 • Achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii de transport public și a flotei mijloacelor de transport public;
 • Dezvoltarea unor soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră;
 • Dezvoltarea, extinderea, modernizarea, reconfigurarea stațiilor de transport public, inclusiv a stațiilor și conexiunilor inter-modale.

Rata de cofinanțare

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia;
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Alocare bugetară

2 apeluri de proiecte necompetitive:

 • 105,30 mil. euro pentru Municipiile Reședință de Județ și Municipiile din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului;
 • 17,35 mil. euro pentru Municipiile și Orașele din ITI Valea Jiului.

4 apeluri de proiecte competitive

 • 10,29 mil. euro pentru Orașele din Județul Arad;
 • 10,40 mil. euro pentru Orașele din Județul Caraș-Severin;
 • 5,40 mil. euro pentru Orașele din Județul Hunedoara, fără orașele din ITI Valea Jiului;
 • 8,62 mil. euro pentru Orașele din Județul Timiș.

Unde pot fi depuse cererile de finanțare?

Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+

Informații suplimentare privind Apelul de proiecte

Puteți consulta informații suplimentare privind Apelul de proiecte accesând pagina https://adrvest.ro/sase-noi-apeluri-de-proiecte-din-cadrul-pr-vest-lansate-astazi-peste-150-de-milioane-de-euro-disponibili-pentru-mobilitate-urbana-sustenabila/


Update 1! A apărut Corrigendum Nr.1. Detalii aici. – 01.08.2023


Update 2! A apărut Corrigendum Nr.1. Detalii aici. – 30.08.2023


Update 3! A apărut Corrigendum Nr.1. Detalii aici. – 03.10.2023


Update 4! A apărut Corrigendum Nr.1. Detalii aici. – 14.11.2023


Update 5! A apărut Corrigendum Nr.1. Detalii aici. – 10.01.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent