Skip to main content

PR Sud-Vest Oltenia lansează Ghidul „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Sud-Vest Oltenia lansează Ghidul „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”

Prioritatea:

PRIORITATEA 5 - ACCESIBILITATE ȘI CONECTIVITATE LA NIVEL REGIONAL

Obiectivul specific:

OBIECTIV SPECIFIC 3.2 - DEZVOLTAREA ȘI CREȘTEREA UNEI MOBILITĂȚI NAȚIONALE, REGIONALE ȘI LOCALE DURABILE, REZILIENTE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE, INTELIGENTE ȘI INTERMODALE, INCLUSIV ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA TEN-T ȘI A MOBILITĂȚII TRANSFRONTALIERE

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Conform Cap. 5 din Ghid

Activități Eligibile:

Activităţile eligibile obligatorii sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:
• Modernizarea și reabilitarea reţelei de drumuri judeţene existente la nivel regional (inclusiv poduri și podețe, pasaje rutiere, pasarele etc., de pe traseul acestora) care asigură conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) la rețeaua TEN-T (de bază și extinsă), în vederea îmbunătățirii parametrilor relevanți – creșterea siguranței rutiere, portanței etc;
• Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1060/2021, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, cel puțin prin măsurile de comunicare minime obligatorii și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/informate cu privire la finanțarea europeană.
Dacă proiectul prevede doar activitatea de reabilitare se va atașa o notă în care proiectantul evidențiază elementele/activitățile proiectului care îmbunătățesc parametrii relevanți – creșterea siguranței rutiere, portanței etc.
b. Activități eligibile conexe: complementar cu acţiunile de mai sus, este sprijinită acţiunea privind construirea/extinderea/modernizarea/amplasarea de elemente care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, precum :
• Construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, în linie cu Strategia națională privind siguranța rutieră pentru perioada 2022—2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022, respectiv: amenajarea de intersecţii la nivel (sensuri giratorii), semnalizare orizontală și verticală; suprasemnalizarea intersecțiilor; amplasare de parapete rutier de siguranţă; realizare acostamente; amplasare atenuatoare de impact; sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină (de ex, alimentate din surse regenerabile); materiale retro-reflectorizante; dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpișori de dirijare, butoni luminoși; creșterea siguranţei rutiere prin iluminarea pe timp de noapte a sectoarelor periculoase în special în intersecţii și în zonele cu activitate pietonală; marcaje rezonatoare; măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități; limitatoare de viteză, camere video de supraveghere a traficului; benzi dedicate pentru viraje la stânga; separatoare de trafic etc.;
• Construirea/modernizarea de stații și alveole, în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit/ce va fi deservit de transportul public de călători, inclusiv creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici (alveole și staţii de transport în comun adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, cât şi pentru bătrâni etc; măsuri de facilitare a localizării staţiilor de transport public; amplasarea de semnale luminoase, facilităţi de informare (de ex. cu cititoare de ecran etc.);
• Măsuri de siguranţă pentru pietoni și bicicliști, precum construirea/modernizarea de trasee pietonale și piste pentru bicicliști, acolo unde terenul permite acest lucru, pasarele pietonale sau velo-pietonale, semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici (spre exemplu, treceri de pietoni adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, inclusiv marcate prin pavaj tactil; amplasarea de semnale luminoase; buna iluminare a semafoarelor etc.) etc. ;
• Parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, bariere împotriva căderilor de pietre, perdele forestiere pentru protecția traficului față de efectele generate de condițiile meteorologice extreme, realizarea de alte investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme;
• Instalarea de sisteme de managementul traficului, cu scopul asigurării eficientizării și siguranței în trafic.
Acţiunile de la litera b. sunt eligibile doar în condițiile în care prin proiect se propune inclusiv modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene existente la nivel regional, de la litera a.

Buget

Buget:

132.900.472 EUR

Calendar

Data deschiderii:

27 iulie 2023 12:00

Data închiderii:

27 ianuarie 2024 12:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Informații detaliate despre Apel

Rată de cofinanțare

În cadrul apelului de proiecte PR SV/A1/5/3.2/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
➢ Ajutorul financiar nerambursabil va reprezenta maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile si va fi împărțit astfel:
– maxim 83% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
– minim 17% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
➢ Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Unde se pot depune proiectele?

Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, începând cu data de 27.07.2023, ora 12:00. Data închiderii apelurilor este 27.01.2024, ora 12:00.

Informații actualizate despre Apel

Update 1! A apărut Corrigendum Nr.1 la Ghidul Solicitantului. 01 august 2023


Update 2! A apărut Corrigendum Nr.2 la Ghidul Solicitantului. 04 octombrie 2023


Update 3! A apărut Corrigendum Nr.3 la Ghidul Solicitantului. 20 octombrie 2023


Update 4! A apărut Corrigendum Nr.4 la Ghidul Solicitantului. 15 ianuarie 2023


Update 5! A apărut Corrigendum Nr.5 la Ghidul Solicitantului. 22 ianuarie 2023

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent