Skip to main content

Apelul „Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre – Municipii reședință de județ”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul „Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre – Municipii reședință de județ”

Prioritatea:

3 - Eficienţa energetică și infrastructura verde

Obiectivul specific:

2.7 - INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A NATURII, A BIODIVERSITĂȚII ȘI A INFRASTRUCTURII VERZI, INCLUSIV ÎN ZONELE URBANE, PRECUM ȘI REDUCEREA TUTUROR FORMELOR DE POLUARE

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cerințe generale privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor:

1. Forma de constituire a solicitantului:

În cadrul apelului de proiecte cu numărul PR SV/MRJ1/3B/2.7/2023, solicitanţii de finanţare eligibili sunt:
• Unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ, definită conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (art. 4 (5));
• Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ și unitatea administrativ-teritorială judeţul (în care unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ este situată), definită conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică
Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în modelul declarației unice (Modelul A) la prezentul Ghid.

3. Drepturi asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului

Solicitanții eligibili, menționați în secțiunile 3.7 și 4.1 (pct. 1) ale prezentului ghid, trebuie să demonstreze că deţin, după caz, următoarele drepturi asupra imobilelor (terenul, cu sau fără construcţii) ce fac obiectul proiectului:
– Dreptul de proprietate publică/privată;
– Dreptul de administrare;
– Dreptul de superficie;
– Dreptul de folosință gratuită.

4. Capacitatea financiară a solicitantului (inclusiv a liderului de parteneriat/partenerilor, dacă este cazul) pentru asigurarea sustenabilității financiare a investiţiei
Solicitantul/membrii parteneriatului are/au capacitatea financiară de a asigura:
a) contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile de minimum 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile;
b) finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul;
c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv asigurarea altor sume necesare implementării proiectului;
d) finantarea cheltuielilor de funcționare și întreținere a investiţiei și a serviciilor asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestei, pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

5. Imobilele care fac obiectul proiectului sunt incluse în intravilanul unității administrativ teritoriale municipiu reședinţă de judeţ
Imobilele care fac obiectul proiectului sunt localizate în intravilanul unităților administrativ teritoriale eligibile din mediul urban, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare.

6. Suprafaţa de teren pe care se realizează proiectul face parte din Registrul local al spaţiilor verzi al unității administrativ-teritoriale municipiu reședinţă de judeţ

Suprafaţa de teren pe care se realizează proiectul trebuie să facă parte din Registrul local al spaţiilor verzi la următoarele categorii:
• terenurile definite ca spaţii verzi;
• terenurile degradate care ar putea fi transformate în spaţii verzi.

7. Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI/SF/PT) şi a indicatorilor tehnico-economici

 

Activități Eligibile:

Activități principale ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

• modernizarea /extinderea spatiilor verzi existente, crearea de spatii verzi prin reconversia si/sau reutilizarea spatiilor si terenurilor abandonate, degradate, a altor terenuri urbane si transformarea lor in zone verzi, inclusiv crearea / extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane;
• actiuni primare întreprinse pentru îmbunatatirea si cresterea infrastructurii verzi (lucrari de împadurire, înierbare, etc);
• amenajarea infrastructurii albastre: zone umede (mlastini), lacuri, protectia lacurilor si cursurilor de apa (zona de maluri si zona de deasupra malurilor) doar în cadrul unor proiecte care includ o componenta de infrastructura verde;
• realizarea/modernizarea/extinderea de sisteme de irigatii pentru infrastructura verdealbastra ce face obiectul investitiei.

Următoarele activități auxiliare, eligibile în limita a 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului:

• lucrări verzi ce constau în acoperisuri verzi, pereți verzi pentru clădirile aflate în proprietatea solicitantului de finanțare și care sunt integrate la nivel teritorial cu investițiile care se încadrează în activitățile principale menționate mai sus;
• crearea/înlocuirea/extinderea de utilități publice care deservesc infrastructura verde-albastră ce face obiectul investiției;
• realizarea/modernizarea sisteme de iluminat inteligent și de sisteme de supraveghere video pentru infrastructura verde-albastră ce face obiectul investitiei;
• activități de demolare a clădirilor aflate într-o stare avansată de degradare (care nu aparțin patrimoniului cultural) și care sunt situate pe terenurile supuse intervențiilor;
• intervenții necesare pentru asigurarea funcționalității investiției: alei, foișoare, grupuri sanitare, piste pentru biciclete, pontoane, trotuare, mobilier urban confecționat din materiale ecologice/prietenoase cu mediul, crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (instalare de hotspot-uri, Wi-Fi, zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii) etc. Aceste intervenții contribuie la creșterea calității vieții populației.
• Activități de conștientizare/cooperare în domeniul protecției și conservării naturii, biodiversității și infrastructurilor verzi, relevante pentru proiect.

 

Buget

Buget apel:

281.619.451,78 RON

Calendar

Data deschiderii:

01 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

30 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară a apelului de proiecte nr. PR SV/MRJ1/3B/2.7/2023 este 57.114.353 euro (din care FEDR: 48.547.200 euro);

Alocarea financiară (FEDR + BS) este defalcată pe fiecare muncipiu reşedinţă de judeţ din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, astfel:
• Municipiul Craiova: 19.893.960 Euro, din care FEDR 16.909.868 Euro;
• Municipiul Drobeta Turnu Severin: 9.615.190 Euro, din care FEDR 8.172.911 Euro;
• Municipiul Târgu-Jiu: 9.021.400 Euro, din care FEDR 7.668.186 Euro;
• Municipiul Râmnicu-Vâlcea: 10.216.700 Euro, din care FEDR 8.684.192 Euro;
• Municipiul Slatina: 8.367.110 Euro, din care FEDR 7.112.042 Euro.

 

Rata de cofinanțare:

În cadrul apelului de proiecte cu numărul PR SV/MRJ1/3B/2.7/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
– maxim 85% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare acordată
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
– 15% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat
(BS).

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică
MySMIS2021/SMIS2021+.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina PR Sud – Vest Oltenia.


UPDATE!

Ghidul solicitantului a fost actualizat. Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați pagina PR Sud – Vest Oltenia.


UPDATE 2 – 03 OCTOMBRIE 2023 – Ghidul a fost modificat. 


UPDATE 3 –  30 OCTOMBRIE 2023 – Ghidul a fost modificat. 


UPDATE 4 –  15 ianuarie 2024 – Ghidul a fost modificat. 


UPDATE 5 –  22 ianuarie 2024 – Ghidul a fost modificat. 


UPDATE 6 –  14 februarie 2024 – Ghidul a fost modificat. 


UPDATE 7 –  27 februarie 2024 – Ghidul a fost modificat. 


UPDATE 8 –  31 mai 2024 – Ghidul a fost modificat.


UPDATE 9 – 26 iunie 2024 – Ghidul a fost modificat.


UPDATE 10 – 26 iunie 2024 – Ghidul a fost modificat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent