Skip to main content

PR Sud – Est lansează apelul 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Sud – Est lansează apelul 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale

Prioritatea:

2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Obiectivul specific:

2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Sud – Est

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

5.1.1 Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
• Forma de constituire a solicitantului
Unitate administrativ-teritorială din mediul urban, din cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Est, definită conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

• Solicitantul și reprezentantul legal care îşi exercita atribuţiile de drept îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv nu se încadrează în situațiile de excludere (la depunerea cererii de finanțare si in etapa contractuală) prezentate în Declarația unică
Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza modelul de Declaraţie unică, în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul și reprezentantul legal al acestuia, care îşi exercita atribuțiile de drept, nu trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul acestei priorități de investiții.

• Solicitantul asigură contribuția financiară la proiect, respectiv:
– contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției (suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect);
– finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
– resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Solicitantul de finanțare are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor – eligibile și neeligibile ale proiectului, urmând să recupereze ulterior cota parte ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea componentei respective, cheltuieli eligibile și neeligibile, în conformitate cu prevederile OUG 18/2009 actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea cotei de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale, cotei de contribuţie ce revine asociației de proprietari, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor, sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari considerate cheltuieli de natură socială, se va realiza cu respectarea Ordonanței de Urgența nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul se angajează prin Declaraţia unică (Anexa 4 la prezentul ghid) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanţare, Declaraţia Unică.
În etapa de contractare, solicitantul va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect și Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei, anexe la prezentul ghid.

Contribuţia Asociaţiei/lor de proprietari din bloc (cheltuieli eligibile şi neeligibile) este:
a) cota de contribuţie ce revine asociației de proprietari din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare:
– apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor fizice.
b) 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:
– apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;
– apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

• Solicitantul dovedește că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1060/2021

Solicitantul trebuie să:
– verifice respectarea de către asociaţia/iile de proprietari a obligaţiei de întreţinere a infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate/ extinse;
– menţină investiţia realizată;
– nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

 

Activități Eligibile:

În vederea atingerii obiectivului specific al acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, respectiv:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:

  • reabilitarea termică a elementelor de construcție;
  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
  • reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat;
  • audit energetic ex-ante/post intervenție.

b) Măsuri auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice:

  • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de constructie;
  • activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice (ex. înlocuire/ modernizare lift, realizare lucrări de branşare /rebranşare a blocului/locuinţei la sistemul centralizat de producere şi furnizare a agentului termic etc.);
  • orice alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului şi/sau care includ lucrări de interventie aferente investiţiei de baza (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Buget

Buget:

31.711.767 EUR

Calendar

Data deschiderii:

28 august 2023 10:00

Data închiderii:

24 februarie 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Energie, Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+CN) 31.711.767 Euro, din care 26.955.000 Euro FEDR.
Având în vedere ca proiectele vizează doar mediul urban, alocarea indicativă pentru județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea este de 6.342.353,40 euro (FEDR+CN), din care 5.391.000 euro FEDR (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în bugetul alocat ITI Delta Dunării).

 

Rata de cofinanțare:

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv din suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Solicitantul are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanțare, cheltuieli eligibile și neeligibile, în condițiile rambursării a maxim 85% din cheltuielile eligibile din FEDR și 13% de la bugetul de stat.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul 28-08-2023 – 28 februarie 2024. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

 

Manuale privind utilizarea MySMIS2021/SMIS2021+

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina PR Sud – Est.


Update 1! – 24 august 2023

A fost modificat ghidul solicitantului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați pagina PR Sud – Est.


Update 2! – 01 februarie 2024

A fost modificat ghidul solicitantului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați pagina PR Sud – Est.


Update 3! – 01 februarie 2024

A fost modificat ghidul solicitantului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați pagina PR Sud – Est.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent