Skip to main content

PR Nord-Vest publică Ghidul „Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord-Vest publică Ghidul „Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T”

Prioritatea:

5. O regiune accesibilă

Obiectivul specific:

3.2. Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

a. Proiect implementat de o singură unitate administrativ teritorială.
Acest gen de proiecte nu presupun realizarea unui parteneriat între mai multe unități administrativ-teritoriale.
b. Proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat.
În cadrul acestui tip de proiect se realizează o singură cerere de finanțare ce implică colaborarea dintre mai multe unități administrativ-teritoriale județ sau unități administrativ-teritoriale județ cu unități administrativ-teritoriale municipiu/oraș/comună. În acest sens, este necesară încheierea unui acord de parteneriat (Anexa III.5) și desemnarea unui lider de parteneriat la nivelul unei unități administrativ-teritoriale județ, care să îndeplinească rolul de coordonator/lider al activităților proiectului.
ATENȚIE!
Nu vor fi finanțate lucrări și investiții ce privesc mentenanța/întreținerea drumurilor județene în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
În cadrul prezentului apel de proiecte nu se finanțează proiecte interregionale de conectare la rețeaua TEN-T.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

 • Lucrări de modernizare și reabilitare, pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – siguranță rutieră, portanță etc. a drumurilor judeţene existente (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public) care asigură conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua rutieră și cu nodurile TEN-T, și activități complementare;
 • Lucrări de construire a unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres aflate pe reţeaua TEN-T, și activități complementare;
 • Lucrări de construirea/extinderea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din reţeaua secundară de transport, care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reţeaua rutieră și nodurile TEN-T, și activități complementare;
 • Lucrări de construire/ modernizare/ reabilitare/extindere de pasaje/noduri rutiere exclusiv pentru a asigura conectivitatea la reţeaua TEN-T și construirea pasarelelor pietonale, dacă acestea sunt amplasate pe traseul drumului județean propus spre modernizare și reabilitare și activități complementare;
 • Lucrări de construire a unor noi drumuri de legătură cu statut de drum judeţean care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu reţeaua rutieră și cu nodurile TEN-T și activități complementare;
 • Achiziționarea și instalarea unor stații de alimentare cu combustibili alternativi, activitate aferentă COMPONENTEI DE TIP.

2.ACTIVITĂȚI SECUNDARE care pot fi finanțate integrat prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse de la finanţare:

 • construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză – inclusiv marcaje rezonatoare);
 • construirea/modernizarea de stații și alveole pentru transport public de pe traseul drumului județean;
 • construirea/modernizarea de alveole destinate staționării automobilelor pe perioada încărcăriii/reîncărcării cu combustibili alternativi de pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști;
 • realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport;
 • asigurarea de parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți;
 • măsuri de asigurare a conectivității laterale pentru speciile de carnivore mari, ungulate sălbatice, dar și amfibieni, reptile sau mamifere mici;
 • implementarea de soluții de digitalizare;
 • realizarea acceselor la proprietățile aflate de o parte și de alta în lungul drumului județean.

Buget

Buget:

105.147.059 EUR

Calendar

Data deschiderii:

01 august 2023 10:00

Data închiderii:

01 februarie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Rata de cofinanțare

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, în cazul componentelor de tip 1, rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia;
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Pentru componenta de tip 2 din cadrul proiectelor depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

În această situație cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului ghid.

N.B Proiectele retrase sau respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro doar în intervalul menționat la capitolul 4.3 a prezentului ghid.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.
Cererile de finanțare se vor transmite electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), format pdf. sub semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.
Declarațiile date în nume personal, inclusiv “Certificarea aplicaţiei” vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/reprezentantul legal al liderului de parteneriat/reprezentantul legal al partenerului, după caz. Persoana împuternicită va semna electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare ulterior declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

Pot fi consultate informații suplimentare despre Apel accesând pagina PR Nord Vest.


UPDATE 1!

Ghidul solicitantului a fost modificat, precum:

Art. 1 – Se modifică și completează Ghidul Solicitantului, Capitolele:
• 4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte
• 8.5. Aplicarea pragului de calitate
• 8.6. Aplicarea pragului de excelență
Art. 2 – Se modifică și completează Anexa III.1 – Declarație unică
Art. 3 – Se modifică Anexa VI – Instrucțiuni de completare CF
Art. 4 – Se modifică și completează Anexa VII – Contractul de finanțare
Art. 5 – Modificările realizate sunt prezentate mai detaliat și comparativ în cadrul Anexei 2 – Sinteză corrigendum a prezentului document
Art. 6 – Anexa 2 – Sinteză corrigendum face parte integrantă din prezentul corrigendum.
Art. 7 – Ghidul solicitantului versiunea 2 și anexele acestuia fac parte integrantă din prezentul corrigendum.


UPDATE 2!

Ghidul Solicitantului a fost modificat. Mai multe detalii aici. – 27.10.2023


UPDATE 3!

Ghidul Solicitantului a fost modificat. Mai multe detalii aici. – 29.01.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent