Skip to main content

PR Nord – Vest lansează apelul „Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană)”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord – Vest lansează apelul „Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană)”

Prioritatea:

4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă

Obiectivul specific:

2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

ESO1. Forma de constituire a solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor
A. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
• UAT Municipiu altul decât reședință de județ;
• UAT Oraș;
• UAT Comună din componenţa Zonelor Urbane Funcționale (ZUF) aferente Municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, definite conform Anexei VI. În acest caz se va avea în vedere ca proiectul să se regăsească în lista proiectelor în cadrul SIDU 2021-2027 și PMUD 2021-2027 elaborate de UAT Municipiu reședință de județ;

B. Parteneriate între:
• UAT Comună din componenţa ZUF aferente Municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, definite conform Anexei VI și UAT Municipiu reședință de județ.

ESO2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv liderul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică

ESO3. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare) asupra imobilului/imobilelor/bunurilor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:
a. Dreptul de proprietate publică/privată,
b. Dreptul de administrare7;
c. Dreptul de superficie;
d. Dreptul legal de administrare temporară

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 

Activități Eligibile:

A. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos);
1. Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
2. Construirea /extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;
3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);

B. Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public
1. Achiziționarea și/sau dotarea mijloacelor de transport cu zero emisii;
2. Dezvoltarea infrastructurii necesară mijloacelor de transport public cu zero emisii

C. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă

1. Dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public;
2. Modernizarea/reabilitarea liniilor de tramvai;
3. Construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz;
4. Reconfigurarea infrastructurii rutiere prin dezvoltarea benzilor pentru prioritizarea transportului public urban curat de călători, precum și prin dezvoltarea infrastructurii pentru deplasările nemotorizate;
5. Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban curat de călători, în vederea dezvoltării unor trasee dedicate cu prioritate acestuia;
6. Alte activităţi complementare
• accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane;
• amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanţi la trafic de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzători sau hipoacuzici, instalarea panourilor de informare, a indicatoarelor de orientare etc;
• amenajarea/instalarea de vegetație de aliniament (aliniamente de arbori şi arbuşti, realizarea de înierbări) și de mobilier urban, iluminat public etc.;

D. Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane

Buget

Buget:

110.152.583 EUR

Calendar

Data deschiderii:

16 august 2023 10:00

Data închiderii:

15 februarie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 110.152.583,70 euro, din care 93.629.696,00 euro FEDR și 16.522.887,70 euro cofinanțare BS. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

 

Rata de cofinanțare:

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare accesând pagina PR Nord – Vest.


UPDATE 1!

Ghidul solicitantului a fost actualizat, precum:

 

Art. 1 – Se modifică și completează Ghidul Solicitantului, capitolele:
• 3.1. Tipul de apel – Redepunerea proiectelor
• 3.18. Caracterul durabil al proiectului
• 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor
• 5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
• 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
• 5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
• 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării – AC13.Declarația privind eligibilitatea TVA și dacă este cazul certificatul de înregistrare în scopuri de TVA
• 8.6. Aplicarea pragului de excelență

8.9. Contractarea proiectelor
• 14. Anexe
Art. 2 – Se modifică și actualizează Anexa III.1 – Declarație unică
Art. 3 – Se modifică și completează Anexa IV – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
Art. 4 – Se redenumește Anexa VII – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției în Anexa VII.1 – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției
Art. 5 – Se adaugă Anexa nr. VII.2 – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției – pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de mijloace de transport cu zero emisii
Art. 6 – Se modifică și actualizează Anexa VIII – Contractul de finanțare
Art. 7 – Modificările realizate sunt prezentate mai detaliat și comparativ în cadrul Anexei 2 – Sinteză corrigendum a prezentului document.
Art. 8 – Anexa 2 – Sinteză corrigendum face parte integrantă din prezentul corrigendum.
Art. 9 – Ghidul solicitantului versiunea 2 și anexele acestuia fac parte integrantă din prezentul corrigendum.


UPDATE 2!

A fost modificat Ghidul Solicitantului. – 29.01.2024


UPDATE 3!

A fost modificat Ghidul Solicitantului. – 09.02.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent