Skip to main content

PR Nord – Vest lansează Apelul „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu” – PRNV/2023/312.A/1

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord – Vest lansează Apelul „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu” – PRNV/2023/312.A/1

Prioritatea:

3. O regiune cu localități prietenoase cu mediu

Obiectivul specific:

2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Conform cap.5 din Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE OBLIGATORII care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri cu valoare de patrimoniu, în care se desfășoară activități eligibile, după caz, ale autorităţilor/ instituțiilor publice eligibile. Aceste activități includ următoarele tipuri de lucrări:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrările de introducere/reabilitare/modernizare a sistemului de încălzire/răcire și de furnizare a apei calde de consum, precum și achiziționarea, înlocuirea, instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, unde este cazul;
 • Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice;
 • Lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, cu înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent/incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată de tipul;
  Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activități necesare pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

 

În rândul ACTIVITĂȚILOR CONEXE sunt cuprinse următoarele:

 • Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
 • Repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • Repararea/refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
 • Repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială;
 • Măsuri de reparaţii/consolidare, inclusiv consolidări seismice ale clădirii astfel încât după reabilitare clădirea să fie încadrată în clasa III risc seismic, acolo unde este cazul, în condițiile menționate în prezentul ghid;
 • Crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de asigurare a accesibilităţii și de dezvoltare durabilă. Aceste tipuri de măsuri sunt obligatorii în conformitate cu cerințele minime legislative aplicabile;
 • Lucrări de recompartimentare interioară;
 • În cazul spitalelor – lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen) precum si lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale;
 • Procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural, precum și construirea, procurarea şi montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural;
 • Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
 • Introducerea tubulaturii pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, altele decât cele care despart spații încălzite de spații neîncălzite;
 • Alte intervenții specifice clădirilor încadrate în grupa monumentelor istorice, necesare investiției şi/sau impuse prin avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (art.23, alin(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată);
 • Cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, cu încadrarea în excepţiile de la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE0 nr. 2021/1058, ca urmare a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată);
 • Realizarea de terase/pereți verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală;
 • Soluții pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;
 • Echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;
 • Pictură murală pe pereții exteriori ai clădirilor, realizată cu vopsea purificatoare, ținând cont de prevederile legale în vigoare, inclusiv de analiza DNSH.

Buget

Buget:

52.136.700 EUR

Calendar

Data deschiderii:

11 august 2023 10:00

Data închiderii:

10 februarie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Ce trebuie să știi despre acest Apel?

Proiectele finanțate în cadrul acestei acțiuni trebuie să conducă cel puțin la o renovare energetică moderată ce implică reducerea, după renovare termică și energetică, cu minim 40% a consumului de energie primară și a emisiilor GES a clădirilor publice (inclusiv a clădirilor publice de patrimoniu).

Pentru toate proiectele care includ clădiri care nu sunt clasate ca monumente istorice, se va urmări inclusiv scăderea consumului anual de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% față de starea de pre-renovare. Prin excepție, pentru clădirile clasate ca monumente istorice, scăderea consumului anual de energie pentru încălzire trebuie să fie cel puțin de 30% față de starea de pre-renovare.

Se acordă prioritate la finanțare proiectelor care propun o renovare aprofundată, precum și celor care propun transformarea clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB).

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 52.136.700,00 euro, din care 44.316.195,00 euro FEDR și 7.820.505,00 euro cofinanțare din bugetul de stat. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

 

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar diferența de 15% se imparte astfel:

În cazul autorităților și instituțiilor publice locale și a universităților de stat din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest:
– maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și
– minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului
• În cazul autorităților publice centrale sau alte organe de specialitate care se organizează din subordinea acestora
– 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului – cofinanțare din bugetul de stat (BS)
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat
• ratele de cofinanțare mai sus-menționate se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare nu pot fi redepuse. Proiectele retrase pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.

Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.

Informații suplimentare despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare despre Apel accesând pagina PR Nord – Vest.


UPDATE 1!

Corrigendum la ghidul „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu”

Se modifică Ghidul Solicitantului precum și documentele aferente apelului PRNV/2023/312.A/1 după cum urmează:
Art. 1 – Ghidul Solicitantului, capitolul
• 3.1. Tipul de apel – Redepunerea proiectelor
• 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
Art. 2 – Se modifică Anexa II.2 – Grila de analiză a conformității și calitatii DALI sau SF obiective mixte la I.

CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL DALI.
Art. 3 – Se modifică și completează Anexa I.1 – Declarație unică.
Art. 4 – Se modifică Anexa II.13 – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției, punctul 15. ECHIPAMENTE / DOTĂRI / ACTIVE CORPORALE – Cheltuieli conexe investiției de bază.
Art. 5 – Se modifică Anexa II.14 – Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări prin actualizarea formulelor din Foile Buget Componenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Art. 6 – Se modifică Anexa III – Model cadru grilă de verificare a eligibilității, Criteriile 57 și 58
Art. 7 – Se modifică și completează Anexa II.1 – Grila de evaluare tehnică și financiară prin actualizarea informațiilor din cadrul coloanei Algoritm.
Art. 8 – Se completează Anexa IV – Contractul de finanțare prin adăugarea la Secțiunea I – Condiții specifice din anexa 6, la art. 10 a alineatului (9).
Art. 9 – Modificările realizate sunt prezentate mai detaliat și comparativ în cadrul Anexei 2 – Sinteză corrigendum a prezentului document
Art. 10 – Anexa 2 – Sinteză corrigendum face parte integrantă din prezentul corrigendum.
Art. 11 – Ghidul solicitantului versiunea 2 și anexele acestuia fac parte integrantă din prezentul corrigendum.


UPDATE 2! – 25 octombrie 2023

Corrigendum la ghidul „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu” – 25 octombrie 2023

Se modifică următoarele:

Anexa II.14 Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări;
Anexa IV Contractul de finanțare.


UPDATE 2! – 29 ianuarie 2024

Corrigendum la ghidul „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu” – 25 octombrie 2023


UPDATE 3! – 09 februarie 2024

Erată la Corrigendum Nr.3


UPDATE 4! – 03 aprilie 2024

Corrigendum la ghidul „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu” – 3 aprilie 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent