Skip to main content

PR Nord – Vest lansează apelul „714.B – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord – Vest lansează apelul „714.B – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice”

Prioritatea:

7: O regiune atractivă

Obiectivul specific:

5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

  1. ESO1. Forma de constituire a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor;
  2. ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal/ liderul de parteneriat și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică;
  3. ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, obiect al proiectului;
  4. ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile obligatorii propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

A. Reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din următoarele zone: zone centrale; zone istorice; spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv din cartierele de blocuri sau zonele cu locuințe de tip condominiu; din zona autogărilor și gărilor, din zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane; falezele, malurile și insulele râurilor și lacurilor din interiorul localităților urbane; din zonele rezidențiale periferice destructurate, din zonele de blocuri degradate și așezări informale din mediul urban. De asemenea, este sprijinită regenerarea unor spații publice neutilizate, pentru scopuri de agreement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Activitatea privind reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară poate cuprinde:

demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
activităţi de igienizare a terenului (care nu presupun în mod obligatoriu defrişarea vegetaţiei existente, cu menţinerea arborilor importanţi din punct de vedere ecologic), modelarea terenului pe terenurile supuse intervențiilor etc.;
relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc) care sunt amplasate în corpul terenului obiect al investiției;
construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, altor zone cu spaţii verzi, inclusiv “înverzirea” suprafeţelor betonate (străzi, alei) şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele cu o lipsă acută de spaţii verzi, inclusiv a facilităţilor sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), reabilitarea monumentelor de for public etc.;
reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit și crearea de facilități pentru odihnă, relaxare şi recreere pe terenurile amenajate (ex. spaţii special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.);
realizarea/extinderea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi amenajate prin proiect;
construcția/reabilitarea/modernizarea trotuarelor, pistelor pentru bicicliști (inclusiv sistemele de monitorizare a deplasărilor nemotorizate), aleilor pietonale, căilor de acces;
construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

B. Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale/istorice, respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din fațade și sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcționale și de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, sunt eligibile următoarele categorii de lucrări:

lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;
lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;
lucrări de consolidare și/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;
lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea.

C. Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale/istorice, respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade şi sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, , sunt eligibile următoarele categorii de lucrări:

a) lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;

b) lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea;

c) lucrări de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;

d) lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;

e) lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea;

f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

Odată cu lucrările prevăzute la alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 153/2011 se pot executa, după caz, şi lucrări de intervenţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

g) lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii;

h) lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;

i) alte lucrări de această natură, după caz.

D. Construirea/modernizarea/reabilitarea și dotarea piețelor agroalimentare urbane care sunt integrate teritorial în cadrul spaţiilor publice urbane ce necesită regenerare, conform SIDU 2021-2027.

Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție, fără dotare;
obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;

E. Investiții pentru asigurarea securității spațiilor publice (ex: iluminatul corespunzător al spațiilor publice, sisteme de monitorizare video etc.), ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană.

Sunt eligibile următoarele:

Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video prin instalare de sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect, sisteme de monitorizare trafic și dotarea dispeceratelor aferente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public în zona supusă intervenţiei prin proiect.

Activități eligibile conexe

reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, incluzând și relocarea parcărilor

Cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, definite conform OG 43/1997, care asigură accesul în zona supusă intervenţiilor prin proiect, precum și relocarea parcărilor pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect). Suprafața și lungimea părtii carosabile reabilitate și modernizate nu poate depăsi suprafața și lungimea părtii carosabile inițiale din zona supusă intervențiilor prin proiect. De asemenea numărul parcărilor relocate nu poate depăși numărul inițial al parcărilor din zona supusă intervențiilor prin proiect.

relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției

Cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).

Buget

Buget:

30.397.494 EUR

Calendar

Data deschiderii:

31 august 2023 10:00

Data închiderii:

29 februarie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 30.397.494,30 euro, din care 25.837.870 euro FEDR și 4.559.624,30 euro cofinanțare din BS. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cadrul prezentului apel, pot fi depuse separat proiecte, pentru investiții aferente construirii/modernizării/reabilitării și dotării piețelor agroalimentare urbane.

Dacă nu se realizează profit din exploatare conform estimărilor rezonabile din Anexa III.8 – Macheta financiara_calcul profit din exploatare), pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

În această situație, cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.
Dacă se realizează profit din exploatare (conform estimărilor rezonabile din Anexa III.8 – Macheta financiara_calcul profit din exploatare), pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată, respectiv rata de cofinanțare a solicitantului se vor calcula conform Machetei financiare, Anexa III.8

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3. a prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare accesând pagina PR Nord – Vest.


UPDATE 1! – 18.08.2023

Ghidul solicitantului a fost modificat. Click aici pentru mai multe informații.


UPDATE 2! – 29.01.2024

Ghidul solicitantului a fost modificat. Click aici pentru mai multe informații.


UPDATE 3! – 22.02.2024

Ghidul solicitantului a fost modificat. Click aici pentru mai multe informații.


UPDATE 4! – 10.06.2024

Ghidul solicitantului a fost modificat. Click aici pentru mai multe informații.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent