Skip to main content

PR Nord – Vest lansează apelul „Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea URBAN”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord – Vest lansează apelul „Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea URBAN”

Prioritatea:

7. O regiune atractivă

Obiectivul specific:

5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului.
ESO1. Forma de constituire a solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
A. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT), definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv:

  • Județ;
  • Municipiu reședință de județ;
  • Municipiu;
  • Oraș;

B. Unitățile de cult, organizații cu personalitate juridică, aflate în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte în conformitate cu Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, având calitatea de cult recunoscut de stat
C. Asociații și fundații (ONG), definite în conformitate OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații , care desfășoară activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului și au o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de finanțare
Activitatea desfășurată în domeniul protejării monumentelor istorice trebuie să fie prevăzută în statut, iar vechimea se calculează din momentul înscrierii organizației în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de la momentul înregistrării modificării statutului cu menționarea activității respective în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
D. Parteneriate între entitățile menționate mai sus.
Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 34 alin. (1) din OUG 133/2021, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor legale, prin elaborarea unui raport din care reiese faptul că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții:
a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente;
b) organizația/organizațiile selectată/selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;
c) în procesul de selecție a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.
Activitatea desfășurată în domeniul protejării monumentelor istorice trebuie să fie prevăzută în statut, iar vechimea se calculează din momentul înscrierii organizației în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de la momentul înregistrării modificării statutului cu menționarea activității respective în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale (conform prevederilor alin. 3, art. 2 a Legii nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice).

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică. Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa III.1).
În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului.

ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare), asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:
a. Dreptul de proprietate publică/privată;
b. Dreptul de administrare;
c. Dreptul de concesiune.

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 

 

Activități Eligibile:

Acestea trebuie să vizeze monumente istorice care se încadrează în grupa A și B, condiționat de localizarea investiției în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

A. Activitățile eligibile obligatorii propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

a.1) Activități principale care pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu monument istoric, cu condiția să includă lucrări care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991 :

Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea obiectivelor de patrimoniu monument istoric;
Modernizarea, reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale.

a.2) Activități secundare care pot fi finanțate prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor integrate care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse de la finanțare :

Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție);
Achiziționarea, restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea unor dotări specifice în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 şi Cap. 5, punctul 5.1.1 din cadrul devizului general (ex: mobilier, orgă, dotări cu expunerea şi protecţia patrimoniului mobil şi imobil, etc);
Restaurarea, protecția, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas, etc.
Activitatea de informare și publicitate
Activitatea de digitizare

B. Activități eligibile conexe

Prin acest tip de intervenții se urmărește realizarea de activități necesare pentru asigurarea funcționalității și punerea în valoare a monumentului istoric în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 şi Cap. 5, subcapitolul 5.1.1 din cadrul devizului general, prin:

  • reabilitarea, modernizarea drumurilor/căilor de acces direct cu sau fără parcări către obiectivele de patrimoniu cu excepţia drumurilor judeţene/naţionale;
  • extinderea monumentelor istorice;
  • realizare amenajări exterioare pe amplasamentul monumentului istoric şi realizarea/reabilitarea/modernizarea construcţiilor conexe (ex: centrală termică, spaţiu tehnic, etc cu excepţia spaţiilor administrative), inclusiv utilităţile aferente acestora.

Pentru justificarea încadrării în pragul eligibil stabilit mai sus, pentru intervențiile complementare, solicitantul va prezenta un deviz pe obiect distinct cu aceste cheltuieli, iar cheltuielile vor fi incluse într-o categorie distinctă de cheltuieli.

 

Buget

Buget:

30.788.235 EUR

Calendar

Data deschiderii:

23 august 2023 00:00

Data închiderii:

22 februarie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Cultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 30.788.235,50 euro, din care 26.170.000,00 euro FEDR și 4.618.235,50 euro cofinanțare din bugetul de stat. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Rata de cofinanțare:

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Depunere proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de 23 august 2023, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

 

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent