Skip to main content

PR Centru lansează ghidul 3.2 „Eficiență energetică în clădiri publice”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Centru lansează ghidul 3.2 „Eficiență energetică în clădiri publice”

Prioritatea:

3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Obiectivul specific:

2.1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitantul/Membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali ai acestora, care îşi exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos, începând cu data depunerii cererii de finanțare:
A. Organizația solicitantă nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție şi contractare:
a) Să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior menționate și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.
c) să fie găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
B. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:
a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.
b) Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare şi selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru
c) Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare şi selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru
d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
C. Organizația solicitantă trebuie să se regăsească în următoarele situații:
a) in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
• recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR Centru şi îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit şi îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
• a contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
b) Sa fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic /în ultimele 6 luni.
c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.
2) Solicitantul (individual/unul din parteneri) deține drepturi asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, care ii conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
Solicitantul și/sau partenerii trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în vigoare*:
Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 1 la secțiunea 5.1.2:
a) dreptul de proprietate publică
b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică
*în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 2 la secțiunea 5.1.2:
a) dreptul de proprietate
b) drept de concesiune
c) drept de administrare
asupra imobilului obiect al cererii de finanțare în conformitate cu prevederile Codului Civil

Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 3 la secțiunea 5.1.2, cel puțin unul dintre membrii parteneriatului deține (în proprietate, administrare și concesiune) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea)cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și se vor avea în vedere drepturile descrise pentru categoriile de solicitanți de tip 1 sau 2, după caz.
În cazul proprietății publice, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă la momentul contractării.

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate publică cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în etapa de contractare , în caz contrar proiectul fiind respins.
Nu se accepta înscrierea provizorie a dreptului de administrare/concesiune. În cazul administrării sau concesiunii se face referire la acestea ca drepturi reale, aferente proprietății publice, prevăzute în Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Prin imobil obiect al proiectului se înțelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului. Solicitantul deține dreptul de execuție a lucrărilor de construcții asupra imobilului ce face obiectul proiectului, conform legislației în vigoare.
Sunt neeligibile proiectele (cererile de finanțare) care implică:
• construirea de clădiri noi, cu excepția proiectelor (cererilor de finanțare) care implică construirea de clădiri care adăpostesc centrale termice, ca urmare a cerințelor ISU privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată sau a proiectelor care implică construirea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural
• numai lucrări care nu se supun autorizării, conform prevederilor Legii 50/1991;
• numai achiziția de echipamente, dotări și active necorporale (cap. 4.4, cap 4.5, cap. 4.6 din devizul general conform Anexei 7 la HG 907/2016)

Solicitantul/partenerii va/vor asigura caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/20216:
Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare/concesiune asupra imobilului obiect al proiectului solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la articolul 65 din RDC în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.
Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Centru pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
a. să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța necesară);
b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.
Aceste elemente constituie clauze de reziliere a contractelor de finanțare.

Solicitantul/partenerii va/vor completa Declarația unică Anexa 2 prin care își asumă respectarea principiilor enunțate mai sus pe toată durata de valabilitate/durabilitate a contractului de finanțare (respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale).

4) Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții:
Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv:
• nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
• nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
• nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
• este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului.
• este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului(*)
(*)În accepțiunea AMPR Centru se acceptă dreptul de administrare înscris în cartea funciară și care nu afectează condițiile de implementare.

Solicitantul va informa în termen de 5 zile lucrătoare Autoritatea de Management cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și contractare a cererii de finanțare, precum şi pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.
Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).
De asemenea, în cadrul acestei priorități, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de verificare:
• închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea unor suprafețe din terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului,
• închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea unor spații din clădirea aferentă imobilului, în condițiile precizate la secțiunea 5.7, punctul 24 din prezentul document.
Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipotecă etc.) sunt considerate în accepțiunea AM PR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR Centru.Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.

Solicitantul va completa în acest sens Anexa 2 – Declarația unică.
5) Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura :
• contribuția proprie declarată în secțiunea aferenta din Cererea de Finanțare ( minim 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale și minim 15% în cazul autorităților publice centrale din valoarea cheltuielilor eligibile)
• finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului
• resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii
• cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora.
Aspectele care privesc capacitatea financiară sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2), atașată la data depunerii cererii de finanțare si in hotărârea/decizia de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, atașată in etapa de contractare. În cazul parteneriatului, dovada capacității financiare se face de lider și/sau partener după caz.
Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuției proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanțării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

Activități Eligibile:

Activități aferente activității de bază:

Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii, lucrări de reabilitate/modernizare termică a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică, lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri, dotări
Măsuri auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare: construcții, instalații și dotări aferente măsurilor auxiliare
Activități conexe activității de bază:

Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică
Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate

Buget

Buget:

68.945.777 EUR

Calendar

Data deschiderii:

21 august 2023 12:00

Data închiderii:

14 februarie 2024 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Rata de cofinanțare

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la care se adaugă:

  • maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – unități administrativ teritoriale locale și instituții publice locale, respectiv;
  • minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului – autorități publice centrale.

În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și una sau mai multe unități administrativ teritoriale sau instituții publice locale, cota de contribuție proprie la valoarea totală eligibilă la nivelul proiectului va fi stabilită ca urmare a aplicării diferențiate a cotelor de contribuții aferente fiecărei categorii de Solicitanți-membrii din cadrul parteneriatului astfel:

  • 15% în cazul autorităților publice centrale;
  • 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MYSMIS, disponibilă la adresa web http://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+.

Informații suplimentare

Puteți consulta informații suplimentare despre Apel accesând pagina PR Centru.


UPDATE 1!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Data de deschidere a apelului se modifică pentru 21.08.2023, ora 12.00.


UPDATE 2!

26 septembrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost modificat. Mai multe detalii aici.


UPDATE 3!

02 noiembrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost modificat. Mai multe detalii aici.-


UPDATE 4!

12 februarie 2024 – Ghidul solicitantului a fost modificat. Mai multe detalii aici.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent