Skip to main content

PR Centru lansează ghidul 6.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Centru lansează ghidul 6.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar”

Prioritatea:

6. O regiune educată

Obiectivul specific:

4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni.
1. Solicitantul precum și reprezentantul legal al solicitantului, care își exercită atribuțiile de drept, îndeplinește, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos începând cu data depunerii cererii de finanțare:
• Organizația solicitantă nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

  • Să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior menționate, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  • Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul anterior;
  • Să fie găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

• Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:
o Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/ comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;
o Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR;
o Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR;
o Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
• Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:

o În cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
✓ recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția
proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea
acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
✓ A contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
o Să fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni.
o Deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.
2. Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (teren și clădire), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare.
Solicitantul de finanțare trebuie să demonstreze unul din următoarele drepturi asupra imobilului obiect al proiectului:
• Dreptul de proprietate
• Dreptul de concesiune
• Dreptul de administrare
Solicitantul deține dreptul de execuție a lucrărilor de construcții asupra obiectivului de investiție, teren și/sau clădire ce face obiectul proiectului, conform legislației în vigoare.
Dreptul de administrare/concesiunea se vor dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de la data depunerii, evaluării și selecției cererii de finanțare, durata de implementare a proiectului și minim 5 ani de la data plății finale. În cazul administrării/concesiunii se face referire la dreptul de administrare/concesiune, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și următoarele din Codul civil aprobat prin Legea 287/2009.

Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții:
Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv:
• Nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
• Nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
• Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
• Este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridiccare împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului.
• Este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:
• contribuția proprie declarată în secțiunea aferentă din Cererea de Finanțare (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile);
• finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului;
• resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii;
• cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora.

Activități Eligibile:

  • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor educaționale, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică.
  • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor de cazare, cantine și alte facilități, accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, măsuri de incluziune în educație a elevilor cu CES etc.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 12% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră
  • Activități conexe activității de bază
  • Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii
  • Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD
  • Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității

Buget

Buget:

10.995.720 EUR

Calendar

Data deschiderii:

21 august 2023 12:00

Data închiderii:

14 octombrie 2023 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație, Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Buget total și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 10.995.720 euro, din care sprijin FEDR 9.307.892 euro și 1.687.828 euro finanțare de la bugetul de stat.

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile respectiv maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor, și minim 2% contribuția la cheltuieli eligibile.

Depunerea proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare despre Apel accesând pagina PR CENTRU.


 

UPDATE 1!

A fost modificat ghidul solicitantului. Data de deschidere a apelului se modifică pentru 21.08.2023, ora 12.00


UPDATE 2!

A fost modificat ghidul solicitantului. – 10.10.2023


UPDATE 3!

A fost modificat ghidul solicitantului. – 14.02.2023

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent