Skip to main content

PR Centru lansează apelul 1.4.1. „Investiții tehnologice în IMM-uri”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Centru lansează apelul 1.4.1. „Investiții tehnologice în IMM-uri”

Prioritatea:

1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Centru

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare. Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, după caz, începând cu data depunerii cererii de finanţare, în etapa de contractare, precum și pe perioada de implementare şi de durabilitate a contractelor de finanțare, în condiţiile stipulate de acestea, cu excepția:

• criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;

• criteriul de eligibilitate a solicitantului privind înregistrarea profitului net sau din exploatare, care se referă doar la anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau anul 2019;

• criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv Pentru obținerea finanțării în cadrul prezentului apel al PR Centru, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. De asemenea, solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru buget sau cu încadrarea în durata maximă de implementare a proiectului.

Activități Eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție inițială, respectiv o investiție în active corporale și necorporale, legată de:

 • crearea unei unități noi;
 • extinderea capacității unei unități existente;
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate;
 • schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

 

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

A. Tipuri de investiții eligibile prin ajutor de stat regional

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice;
 • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate etc.;
 • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;
 • investiții în tehnici avansate de producție, investiții în achiziționarea unor brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, sau soluții tehnice ne-brevetate și valorificarea rezultatelor cercetării;
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri;
 • achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri.

B. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis

Instruirea angajaților – activitatea vizează angajați ai IMM-urilor beneficiare de finanțare care finalizează programe de formare și dobândesc certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

 • Activități finanțabile prin ajutor de minimis;
 • Activități de consultanță, proiectare și asistență tehnică, de informare și publicitate, activități aferente auditului financiar extern al proiectului;
 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management;
 • Activități de cooperare teritorială.

Buget

Buget:

81.016.706 EUR

Calendar

Data deschiderii:

11 decembrie 2023 12:00

Data închiderii:

12 februarie 2024 12:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro, din care sprijin FEDR 68.864.200 euro și 12.152.506 euro finanțare de la bugetul de stat. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte este cursul inforeuro valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna august 2023, 1 euro- 4,9308 lei. Contractarea proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se realizează în limita fondurilor disponibile.

Din bugetul total al apelului, suma de 18.116.088 euro FEDR + 3.196.957 euro (BS) = 21.313.045 euro este alocată acțiunilor privind sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MYSMIS 2021 / SMIS2021+ disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul 29.09.2023, ora 12:00 si 29.11.2023, ora 12:00.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare accesând pagina PR Centru.


Corrigendum nr. 1 – 27 septembrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost actualizat.


Corrigendum nr. 2 – 28 septembrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost actualizat.


Corrigendum nr. 3 – 11 octombrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost actualizat.


Corrigendum nr. 4 – 19 octombrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost actualizat.


Corrigendum nr. 5 – 2 noiembrie 2023 – Ghidul solicitantului a fost actualizat.


Corrigendum nr. 6 – 19 martie 2024Ghidul solicitantului a fost actualizat.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent