Skip to main content

PR Centru lansează apelul „Învățământul antepreșcolar și preșcolar”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Centru lansează apelul „Învățământul antepreșcolar și preșcolar”

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare), completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, începând cu data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare, precum și pe perioada de implementare și durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta, cu excepția criteriului de eligibilitate referitor la valoarea minimă eligibilă a proiectului, a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

Pentru obținerea finanțării în cadrul prezentului apel al PR Centru, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta. De asemenea, solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru buget sau cu încadrarea în durata maximă de implementare a proiectului.

Activități Eligibile:

Activități aferente activității de bază:

  • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (ludoteci, biblioteci, spații de recreere interioare/exterioare, spații de dormit, vestiare, sala de mese, bucătărie, spălătorie etc.) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu se aplică construcțiilor noi.

Activități conexe activității de bază

  • Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii;
  • Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD;
  • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.

Buget

Buget:

12.020.664 EUR

Calendar

Data deschiderii:

20 august 2023 00:00

Data închiderii:

20 decembrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Buget alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 13.893.039 euro, din care sprijin FEDR 11.279.745 euro și 2.613.294 euro finanțare de la bugetul de stat.

Rata de cofinanțare:
Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile respectiv maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor, și minim 2% contribuția la cheltuieli eligibile.

Depunerea proiectelor

Cererea de finanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta ghidul și anexele accesând pagina PR Centru.


UPDATE 1 – 26 septembrie 2023!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Informații aici.


UPDATE 2 – 6 decembrie 2023!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Informații aici.


UPDATE 3 – 12 februarie 2024!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Informații aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent