Skip to main content

POIDS lansează noi apeluri competitive privind sprijinul pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

POIDS lansează noi apeluri competitive privind sprijinul pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții/partenerii eligibili trebuie să fie
organizaţii legal constituite în România. În cazul în care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existența unui parteneriat între categoriile mai jos menționate, va fi desemnat un lider de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile partenerilor, precum și activități le pe care le va implementa fiecare partener.

În cazul în care administratorul de schemă de antreprenoriat este un parteneriat, contractul de finanțare va fi semnat de liderul de parteneriat ca reprezentant al administratorului schemei de antreprenoriat.

Contractele de subvenție vor fi încheiate între entitatea/entitățile din cadrul parteneriatului care îndeplinesc calitatea de administrator/administratori al/ai schemei de minimis, pe de o parte, și întreprinderile sociale înființate, care au calitatea de beneficiari ai ajutorului de minimis, pe de altă parte.

Administrator al schemei de ajutor de minimis si administrator al schemei de antreprenoriat, au ințelesul prezentat in Schema de ajutor de stat Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale î n
mediul rural , aplicabilă prezentului apel de proiecte.

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei de antreprenoriat Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural ”, respectiv: a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;

b) furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori acreditați publici și privați de servicii specializate pentru stimularea ocup ă r ii forței de muncă, furnizori de servicii socia le, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG uri;

c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

Activități Eligibile:

Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În cadrul acestei etape, sunt eligibile următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

I.3. Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevanta si obligatorie).

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă).

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă).

I.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate relevantă).

I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de mi nimis în cadrul proiectului (activitate relevantă).

Buget

Buget:

109.467.647 EUR

Calendar

Data deschiderii:

18 august 2023 00:00

Data închiderii:

15 decembrie 2023 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 109.467.647 euro din care:

  • 104.917.647 ,00 euro aferenți regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru Sud Muntenia Sud Vest, Oltenia Sud Est Nord Est Nord Vest și Vest) cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 89.180.000 ,00 euro (85%) și o alocare din partea bugetului de stat de 15.737.647 ,00 euro (15%);
  • 4.550.000 ,00 euro aferenți regiunii mai dez v oltate București Ilfov cu o alocare din partea Fondului Social European Plus de 1.820.000 ,00 euro (40%) și o alocare din partea bugetului de stat de 2.730.000 ,00 euro (60%);

Rata de cofinanţare:

A. Contribuția solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis.

În cadrul prezentului apel, procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant și parteneri, după caz, este prezentat în secțiunea 2. Condiții generale de eligibilitate a solicitanților 2.2. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului, din Ghidul Solicitantului Condiții Generale.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului vor fi suportate de către beneficiar. Atât solicitantul cat si fiecare partener trebuie sa contribuie financiar la implementarea proie ctului, respectiv sa aibă alocate cheltuieli eligibile din totalul cheltuielilor eligibile prevăzute in bugetul proiectului, nefiind posibil ca un partener sau/si solicitantul sa asigure partea de buget (asistenta financiara nerambursabila sau/și contribuț ie proprie) prevăzută pentru un alt partener.

B. Contribuția solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile, este 0 (zero).

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021 / SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor.

Toate Cererile de finanțare și/sau toate documentele aferente unei Cereri de finanțare transmise în alt mod nu vor fi luate în co nsiderare în procesul de evaluare.

Informații suplimentare despre apel

Pentru mai multe informații despre ghid accesați pagina AM PIDS.


 

10.11.2023 – Ghidul solicitantului a fost modificat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent