Skip to main content

PoIDS lansează Ghidul solicitantului „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PoIDS lansează Ghidul solicitantului „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“

Prioritatea:

10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+

Obiectivul specific:

4.13. Reducerea deprivării materiale

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Instituție din administraţia publică centrală ce are competențe și obligații care derivă din acte normative sau alte documente strategice, de a reglementa, coordona, monitoriza și implementa tipul de operațiuni ce urmează a fi finanţate.

 Categorii de solicitanţi eligibili
Solicitant eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte:
➢ Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar al finanţării nerambursabile aferente Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială desemnată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Categorii de parteneri eligibili
Nu e cazul.

Reguli şi cerinţe privind parteneriatul
Măsurile vor fi implementate la nivel național prin proiect necompetitiv, având ca solicitant Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin structura de specialitate.

Activități Eligibile:

1. Stabilirea numărului de persoane aparținând grupului țintă eligibil – activitate preliminară depunerii cererii de finanțare în cadrul prezentului apel
La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va depune și procedura pentru fundamentarea numărului de persoane aparținând grupului țintă eligibil. Identificarea categoriilor de persoane care beneficiază de sprijinul material și actualizarea listelor cu destinatarii finali, după caz, se realizează
conform prevederilor art. 9 – 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările și completările ulterioare.
2. Distribuirea tichetelor sociale emise pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde către destinatarii finali
În vederea distribuirii tichetelor sociale emise pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde către destinatarii finali, conform tabelelor centralizatoare elaborate pe baza listelor transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, se va respecta mecanismul descris în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, modificările și completările ulterioare.
Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul destinatarilor finali cu confirmare de primire, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările și completările ulterioare.
3. Furnizarea produselor alimentare și a meselor calde către destinatarii finali, prin acceptarea de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.

Produsele alimentare și mesele calde vor fi furnizate de către unitățile afiliate, până la concurența sumei disponibile pe tichetul social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, pe care destinatarul final îl va prezenta la unitatea afiliată, în vederea achitării contravalorii
produselor alimentare sau/și a mesei calde.
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă odată la două luni categoriilor de destinatari finali prevăzute în prezentul ghid al solicitantului. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către solicitant contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează
drepturile și obligațiile părților.
Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde au obligația ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate care comercializează produse alimentare și/sau servesc masă caldă, pe raza localității de domiciliu sau reședință ai acestora ori în a căror evidență a administrațiilor publice locale se află.

Destinatarul final poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate. Solicitantul va coordona activitatea de distribuție a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde către destinatarii finali, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările și completările ulterioare.
Solicitantul, precum și unitățile afiliate se vor asigura că utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde nu va pune destinatarii finali într-o situație de stigmatizare.
4. Activități de informare și conștientizare a grupului țintă asupra sprijinului pe care Uniunea Europeană și Guvernul României îl acordă prin acest program.
În propunerea de proiect, solicitantul va trebui să descrie modul în care se va asigura informarea persoanelor din grupurile vulnerabile vizate de acest proiect.
5. Alte activități de sprijin destinate grupului țintă:

Sunt avute în vedere măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat care să vină în completarea sprijinului principal (acordarea de produse alimentare și mese calde).
Aceste măsuri auxiliare pot include și nu se rezumă la: educație sanitară, educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, orientarea în vederea inserției profesionale, sprijin în căutarea unui loc de muncă,
recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică etc.
Măsurile expuse mai sus nu sunt exhaustive și vor fi livrate în funcție de nevoile individuale ale grupului țintă, fără a aduce atingere demnității persoanei.
Solicitantul poate atașa la cererea de finanțare Metodologia de monitorizare a proiectului. Acest document este opțional.
Mecanismul de distribuție este descris în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Buget

Buget:

570.930.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

19 septembrie 2023 18:00

Data închiderii:

24 noiembrie 2023 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat pentru prezentul apel este de 570.930.000,00 euro din care 513.837.000,00 euro contribuție UE și 57.093.000,00 euro contribuție națională.

Rata de cofinanțare UE este 90%.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2014 prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor. Cererea de finanțare transmisă în alt mod și/sau toate documentele aferente unei Cereri de finanțare transmise în alt mod nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.


Corrigendum 1- Proiectele pot fi depuse până pe 3.11.2023, ora 16.


Corrigendum 2 – Proiectele pot fi depuse până pe 24.11.2023, ora 16.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent