Skip to main content

POIDS lansează ghidul „Comunități de seniori”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

POIDS lansează ghidul „Comunități de seniori”

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul PoIDS, solicitanții și partenerii trebuie să fie organizaţii legal constituite în România.
Solicitanții eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fi:

În cazul proiectelor de tip A și B:
– Furnizori de servicii sociale acreditați,în parteneriat cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul

Având in vedere că, în conformitate cu prevederile CAP. V-Locuinţa socială din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale si se pot amplasa numai pe terenurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, in cazul activităților A1-A2 este obligatorie includerea ca partener a unității/unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia/cărora se realizeazăconstrucţii noi sau se reabiliteazăconstrucţii existente, cu destinația de locuințe sociale.
În cazul proiectelor de tip C:
– Furnizori de servicii sociale acreditați, în parteneriat sau nu, cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul

Furnizorii de servicii sociale sunt persoane juridice, de drept public ori privat (art. 37 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011).

Activități Eligibile:

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții/acțiuni:

I.Componenta finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională

Fiecare cerere de finantare va conține obligatoriu doar una din activitățile A1, A2, sau A3, la care se adaugă obligatoriu activitatea A4:

Activitatea 1. Construcția de locuințe sociale(activitate relevantă)–proiecte de tip A
Aceasta activitate are in vedere următoarele acțiuni:
– construcția de locuințe sociale noi adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative.
La construcția de locuințe sociale noise vor avea în vedere ca reper prevederile din Anexa 1 –Exigențe minimale pentru locuințe, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996,referitoare la numărul de persoane/locuință (capacitatea),suprafața construită a locuinței si dotările minime.
Alocarea financiara de baza dedicata acestei activități este de 20.000.000,00 euro, contribuție FEDR.În aceste condiții, cererile de finantare care prevăd activitatea A1 vor fi prioritizate in funcție de scorul obținut, ținând cont de alocarea financiarăFEDR din fiecare cerere, pânăla concurența alocării financiare din FEDR.

Activitatea 2. Reabilitarea, modernizarea de locuințe sociale(activitate relevantă)-proiecte de tip B
Această activitate are in vedere următoarele acțiuni:
– reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei construcții/ clădiri existente sau nefinalizate, cu destinația de locuințe sociale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative.
La reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei construcții/ clădiri existente, cu destinația locuințe sociale se vor avea în vedere ca reper prevederile din Anexa 1 –Exigențe minimale pentru locuințe, la Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, referitoare la numărul de persoane/locuință (capacitatea), suprafața construită a locuinței si dotările minime.
Pentru locuinţele sociale care se realizează prin reabilitarea construcţiilor existente/nefinalizate, se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.
Alocarea financiara de baza dedicata acestei activități este de 10.000.000,00 euro, contribuție FEDR. În aceste condiții, cererile de finantare care prevăd activitatea A2, vor fi prioritizate in funcție de scorul obținut, ținând cont de alocarea financiara FEDR din fiecare cerere, până la concurența alocării financiare din FEDR.

Activitatea 3. Construcția de centre de zi pentru persoane vârstnice(activitate relevantă)–proiecte de tip C
Aceasta activitate are in vedere următoarele acțiuni:
– construcția (inclusiv reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei construcții/ clădiri existente, nefinalizate, după caz,și inclusiv reabilitarea, modernizarea, extinderea centrelor de zi pentru persoane vârstnice existente) de centre de zi pentru persoane vârstnice, respectiv pentru înființarea de Servicii sociale fără cazare -Centre de zi pentru persoane vârstnice -Centre de zi de asistenţă și recuperare (cod serviciu social 8810 CZ-V-I),
– echiparea/dotarea clădirii și a serviciilor sociale nou create/existente,
– operaționalizarea și susținerea funcționării serviciilor sociale nou create după finalizarea investiției pentru o perioada de minim 18 luni, pe perioada de implementare a proiectului.

Centrele de zi pentru persoane vârstnicetrebuie săasigure servicii pentru un total de minimum 50 de beneficiari pe lună(deci o capacitate de minumum 600de beneficiari/an).
Alocarea financiară de baza dedicatăacestui tip de activități este de 10.000.000,00 euro contribuție FEDR.
În aceste condiții, cererile de finanțare care prevăd activități de tip A3, vor fi prioritizate in funcție de scorul obținut, ținând cont de alocarea financiara FEDR din fiecare cerere, pânăla concurența alocării financiare din FEDR.

II.Componenta finanțată din Fondul Social European Plus

Activitatea 4. Furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu (activitate relevanta și obligatorie pentru toate tipurile de proiecte)
Având in vedere că prin prezentul apel de proiecte este vizat grupul țintăpersoane vârstnice vulnerabile, este obligatoriu ca activitățile A1-A3 sa fie completate cu servicii sociale de îngrijire la domiciliu conform legislației specifice (cod 8810-ID-I Unități de îngrijirela domiciliu), precum și acțiuni de sprijinire a participării sociale active a persoanelor în vârstă, realizând-se astfel o abordare unitară a persoanelor vârstnice în situații de vulnerabilitate, indiferent de situația lor locativă, precum și servicii de teleasistență socială și teleasistență medicală furnizate în locuința persoanei/domiciliul acesteia, pentru a menține pe cât posibil independența acesteia.

Buget

Buget:

80.629.412 EUR

Calendar

Data deschiderii:

10 august 2023 00:00

Data închiderii:

25 martie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 80.629.412,00 euro, din care 62.000.000,00euro contribuție UE FEDR și FSE+.

 

Rata de cofinanțare este stabilită la nivelul fiecărui solicitant/partener în conformitate cu tabelul 5 și respectiv 6 din sub capitolul 2.2 Cofinanțarea proprie a beneficiarului din Ghidul Solicitantului Condiții Genera le PoIDS.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021 / SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor.

Toate cererile de finanțare și/sau toate documentele aferente unei cereri de finanțare transmise în alt mod,nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.

Informații suplimentare despre ghid

Puteți consulta informații suplimentare despre ghid accesând pagina AM PIDS.


Corrigendum nr.1 – A fost actualizat GS – 08-12-2023;

Corrigendum nr.2 – A fost actualizat GS – 15-02-2024;

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent