Skip to main content

PoIDS: Ghidul solicitantului aferent apelului „Asistență Tehnică“

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PoIDS: Ghidul solicitantului aferent apelului „Asistență Tehnică“

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Eligibilitatea solicitanților și partenerilor
Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 •  Să se încadreze în categoria de solicitant eligibil prevăzut la sub-capitolul 5.1.2 „Solicitanți eligibili“ din prezentul Ghid al Solicitantului – Condiții Specifice.

Solicitantul trebuie să fie o entitate cu personalitate juridică legal constituită în România, conform legislaţiei româneşti. În cadrul prezentului apel, Cererile de finanțare se pot depune exclusiv de către un solicitant unic. Operațiunile finanțate în cadrul priorității de Asistență tehnică nu se vor implementa în parteneriat.

5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili
Pentru această cerere de propuneri de proiecte solicitanții eligibili sunt:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin:

 • Direcția Generală Programe Europene Capital Uman (AM PoIDS);
 • Directia Generală Implementare POAD;
 • Direcția Generală Informare, Transparentizare și Dialog Social – solicitant eligibil exclusiv pentru elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru PoIDS, a campaniilor de comunicare și informarea potențialilor beneficiari PoIDS cu privire la intervențiile finanțate din program și beneficiile investițiilor FSE+ în domeniile Incluziunii sociale;
 • Organismele Intermediare PoIDS;
 • Unitățile de Monitorizare a Politicii Publice din cadrul ministerelor de linie care implementează proiecte strategice finanțate din Programul Incluziune și Demnitate Socială;
 • Organisme cu atribuții delegate în implementarea Programului prevăzute în sistemul de management si control aferent Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Activități Eligibile:

1. Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor:

Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale PO, inclusiv identificarea și dezvoltarea proiectelor, selecția, monitorizarea, evaluarea și autorizarea, controlul și auditul (ex. cheltuieli salariale, inclusiv pentru angajații din afara organigramei, logistică, expertiză tehnica de specialitate și sprijin organizatoric pentru ambele categorii de personal etc)

 • Sprijinirea Unităților de Monitorizare a Politicii Publice (pentru personalul responabil, potrivit fișei de post, cu activitatea de monitorizarea a modului de implementare a politicilor publice în domeniul gestionat, prin proiectele strategice din cadrul PoIDS: mobilier și echipamente IT în vederea desfășurării atribuțiilor, cheltuieli salariale, suportate proporțional cu timpul alocat in activitatea descrisă mai sus).
 • Suport logistic pentru funcționarea Autorității de Management, a organismelor intermediare și a altor organisme implicate în implementarea Programului, inclusiv costuri de funcționare, costuri legate de organizarea întâlnirilor, întâlniri și evenimente, furnizarea de consumabile și rechizite de birou, mobilier, arhivare și stocare, achiziția de echipamente TIC si software specializat necesar implementării eficiente a PoIDS (software contabil, legislativ etc.), securitate cibernetică a aplicațiilor IT, dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC, participarea personalului la întâlniri/ evenimente/ întâlniri/ conferințe/ grupuri de lucru/ rețele/ comitete etc. referitoare la PO sau cu impact asupra PO etc.
 •  Simplificarea și inovarea managementului PO, a procedurilor administrative și financiare și consolidarea capacității administrative a AM și a organismelor intermediare.
 • Asigurarea pregătirii şi pregătirii profesionale a personalului structurilor de management ale Programului.
 • Sprijin pentru activarea și consolidarea capacității și a schimbul de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare, pentru a eficientiza activitatea și a consolida capacitatea partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare a PO, inclusiv sprijin specific pentru consolidarea capacității, organizarea și funcționarea Comitetului de Monitorizare a PO (sub formă de programe de formare care acoperă teme de interes pentru eficientizarea activității Comitetului, sesiuni de instruire dedicate, participare la alte activități de formare/ diseminare a PO, noi reglementări etc.).
 • Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor  Intermediare (inclusiv cheltuieli salariale) necesare închiderii PO.
 • Finanțarea unui Pact de Integritate, ce va fi implementat pentru un proiect strategic/cheie din cadrul programului, ținând cont de lecțiile învățate în urma derulării în România a proiectului pilot derulat de CE, precum și în conformitate cu prevederile legale.

2. Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului:

 • Sprijin pentru implementarea unor aspecte specifice: ex. opțiuni de costuri simplificate, scheme de ajutor de stat, implementarea instrumentelor financiare prevăzute în PO, inclusiv analiza ex-ante pentru dezvoltarea acestora etc.;
 • Planificarea și implementarea sistemului informatic complementar de monitorizare și raportare SMIS, în vederea îmbunătățirii eficienței Autorității de Management și a organismelor intermediare;
 • Studiul, identificarea, selecția și stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea intervențiilor și a cheltuielilor conform obiectivelor PoIDS;
 • Efectuarea de evaluări, rapoarte, studii și analize specifice necesare pentru a permite implementarea eficientă a acțiunilor finanțate din PoIDS (efectuarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare a PO, inclusiv actualizarea acestui plan, instruirea/ formarea actorilor relevanți implicați în evaluarea PO);
 • Sprijinirea beneficiarilor PoIDS pentru implementarea proiectelor finanțate din PoIDS, inclusiv sesiuni de instruire;
 • Elaborarea și implementarea strategiei și planului de comunicare pentru PoIDS, campanii de comunicare și informare a potențialilor beneficiari PoIDS cu privire la intervențiile finanțate prin program și beneficiile investițiilor FSE+ în domeniile Incluziunii Sociale și sprijinirii persoanelor defavorizate;
 • Diseminarea practicilor și modelelor inovatoare pentru managementul PO;
 • Sprijin pentru îndeplinirea condițiilor favorizante aplicabile PoIDS la nivelul structurilor orizontale MIPE;
 • Sprijin în vederea pregătirii perioadei de programare 2027+.

Buget

Buget apel:

887.544.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

25 august 2023 00:00

Data închiderii:

30 septembrie 2029 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 180.000.000,00 euro din care:

 • 45.000.000 euro alocare FSE+;
 •  135.000.000 euro cofinanțare națională.

Rata de cofinanțare

 • Rata de cofinanțare UE este de 25%.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia online. De asemenea, odată cu transmiterea cererii de finanțare se încarcă toate documentele solicitate la subcapitolul 7.4 din prezentul Ghid al Solicitantului – Condiții Specifice.

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+

 

Informații suplimentare despre apel

Corrigendum nr. 1 – Ghidul solicitantului a fost actualizat [22-12-2023]

Corrigendum nr. 2 – Ghidul solicitantului a fost actualizat [23-02-2024]

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent