Skip to main content

POCIDIF – Digitalizarea în cultură

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

POCIDIF – Digitalizarea în cultură

Prioritatea:

2. Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri

Obiectivul specific:

O1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în Declaraţia Unică – Anexa 2 la Ghid.
Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul prezentului Ghid, a reglementărilor naționale și europene trebuie respectate de către solicitantul de finanțare pe toată perioada, respectiv de la data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.

Activități Eligibile:

A. Activități premergătoare depunerii proiectului
1. Realizare documentație depunere proiect. Studiul de fezabilitate, Deviz general, Proiectul tehnic, Caiete de sarcini și documentație de achiziții
B. Activități în implementare
2. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;
3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării programelor informatice/soluțiilor/aplicațiilor software/licențelor necesare implementării
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, asigurarea interoperabilității și securității, a protecției informației;
4. Activități de analiză, procesare, interoperabilizare, migrare şi integrare a diverselor structuri de date existente;
5. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, design grafic, optimizare pentru motoare de căutare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware cât și pentru cele software;
6. Activități de informare și publicitate: planificarea și derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;
7. Activități de management de proiect, coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc, după caz);
8. Activități aferente instruirii personaluluicare va utiliza produsele/serviciile implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;
9. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale), tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;
10. Activități pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, în conformitate cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

Buget

Buget apel:

122.807.086,18 RON

Calendar

Data lansării:

31 ianuarie 2024

Data deschiderii:

31 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

31 iulie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Cultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul prezentului apel este de 24.683.353 euro, respectiv 122.807.086,18 lei, la cursul inforeuro din luna ianuarie 2024, respectiv 1 euro= 4,9753 lei, din care 18.500.000 euro FEDR, respectiv 92.043.050,00 lei.

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, asistența financiară nerambursabilă (FEDR) solicitată se va realiza în baza unei pro-rate la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 11,92%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 88,08%).
Pentru perioada 2021-2027, valoarea finanţării nerambursabile la nivel de apel se constituie astfel:

Regiunile de dezvoltare                                      TOTAL FINANTARE NERAMBURSABILĂ
FEDR                                BUGET DE STAT

Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-
Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest                85%                                              15%
Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru)

Regiuni mai dezvoltate (Bucureşti-
Ilfov, inclusiv capitala Bucureşti)                         40%                                              60%

La nivel național (pro-rata)                            74,949299%                              25,050701%

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun prin aplicația electronică MySMIS2021 și includ toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2021 sunt publicate pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021
Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent