Skip to main content

PNRR C15/I18 Ghidul Solicitantului „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PNRR C15/I18 Ghidul Solicitantului „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”

Investiția:

18: Program de instruire și mentorat pentru manageri și inspectori școlari

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

În cadrul prezentului apel vor fi finanțate activitățile propuse de unitățile de învățământ în cadrul planului de pilotare, de inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de formare ca mentorat didactic la nivelul comunităților de practică/învățare, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare cu comunitatea locală. Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, dezvoltarea în cariera didactică, performanțele elevilor, practicile de lucru în unitățile de învățământ, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic.

Planul de pilotare trebuie să adreseze cel puțin două priorități din cele menționate mai jos:

1. Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă,
2. Elemente inovative la nivel de curriculum, arii curriculare, programe școlare,
3. Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor/ Metode de evaluare a progresului în dezvoltarea preșcolarilor,
4. Metode de autoevaluare instituțională și asigurare a calității,
5. Dezvoltarea carierei didactice și a managementului școlar, prin noi modele de carieră și mentorat didactic;
6. Incluziunea preșcolarilor/elevilor cu CES în învățământul de masă.

Planul de pilotare poate să conțină următoarele tipuri de acțiuni, lista nefiind exhaustivă:

1. Programe de formare a cadrelor didactice/directorilor și asigurarea resurselor pentru întărirea rolului directorilor de unități de învățământ în managementul resurselor umane

a) elemente de reformă a activităților manageriale, cu accent pe accesul la educație, reușită școlară, precum și reducerea analfabetismului funcțional;
b) aplicarea unor mecanisme de finanțare inovative, care reduc inegalitățile în rezultatele educației dintre elevi, respectiv dintre școli și permit unităților de învățământ să răspundă rapid nevoilor în schimbare;
c) aplicarea unor modele de incluziune la nivelul unității de învățământ, care să acopere nevoia de infrastructură, resursă umană specializată, abordări pedagogice și sociale inovative, complexe;
d) reformarea mecanismelor interne de asigurare a calității, inclusiv a cadrelor de autoevaluare și de monitorizare a performanței, fișe de evaluare/fișa cadru de autoevaluare/evaluare, în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar anul școlar;
e) organizarea de programe de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de practică/învățare, grupuri de sprijin pentru cadre didactice și manageri școlari;
f) intervenții inovative privind prevenirea violenței, consumului de droguri, infracționalității în mediul școlari; adaptarea profesiei didactice la nevoile clasei, în special prin integrarea sistemică a tehnologiei, programe actualizate și abordări de evaluare, disponibilitatea infrastructurii și a unui sprijin adecvat pentru preșcolarii/elevii defavorizați și cei cu nevoi speciale.

2. Implicarea cadrelor didactice, a părinților și a altor părți interesate în procesul de guvernanță a unităților de învățământ
a) parteneriate eficiente și inovative între unități de învățământ pentru eficientizarea managementului sau între unități de învățământ și universități, ONG-uri sau agenți economici;
b) modele de colaborare între unități de învățământ preuniversitar, sub formă de parteneriate școlare organizate ca baze de practică pedagogică, pentru asigurarea contextelor variate de practică pedagogică și pentru promovarea mentoratului didactic ca suport al dezvoltării în cariera didactică;
c) parteneriate pentru asigurarea de servicii de consiliere și orientare în carieră pentru elevi/ terapie logopedică, psihologică și alte terapii pentru elevi și cadre didactice;
d) activități de informare, consiliere și susținere a părinților/tutorilor/ reprezentanților legali ai copiilor/elevilor;
e) modalități inovative de organizare a planurilor cadru.
f) dezvoltarea și aplicarea unor mecanisme de măsurare a impactului formării cadrelor
didactice asupra rezultatelor învățării;
g) evaluarea activității cadrelor didactice pe baza standardelor formare, în corelare cu profilul profesional;
h) organizarea programelor pentru dezvoltare în cariera didactică la nivelul comunității de
învățare/de practică, prin aplicarea tipului de formare colaborativ, mentoral.

Existența unui acord de asociere încheiat cu entități relevante pentru desfășurarea activităților eligibile din proiect aduce valoare adăugată planului de pilotare și se punctează suplimentar.

3. Inovare curriculară
a) inovații la nivel de conținuturi, restructurări la nivel de plan cadru, arii curriculare, programe (de exemplu, o nouă disciplină în cadrul CDEOȘ, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, abordări integrate care depășesc granițele unei discipline);
b) noi abordări ale predării-învățării-evaluării, metode și criterii de evaluare a performanțelor elevilor (de exemplu, utilizarea pe scară largă a portofoliilor și noi modele de evaluare a progresului);
c) activități extracurriculare și/sau extrașcolare inovatoare;
d) dezvoltarea de strategii didactice și resurse educaționale inovatoare, inclusiv în domeniul învățării mixte/învățării online;
e) modalități de evaluare a rezultatelor școlare;
f) modalități de incluziune a preșcolarilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă; modalități inovative de organizare a programului de cursuri, inclusiv adaptarea structurii anului școlar la specificul și necesitățile proiectului de pilotare și/sau adaptarea programului la ritmul/progresul individual al elevului;
g) grupe de acomodare pentru elevii veniți din străinătate;
h) organizarea examenelor cu recunoaștere internațională;
i) modele de standardizare a evaluării curente;
j) intervenții inovative bazate pe date de cercetare psihosocială, pentru integrarea optimă în comunitate, pe piața muncii și în societate, în general;
k) intervenții inovative privind incluziunea preșcolarilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale, refugiați, din familii cu statut social, economic și cultural scăzut, din familii de imigranți, care vorbesc o altă limbă maternă decât limba de predare;
l) modalități/intervenții inovative de consiliere școlară, logopedie, sprijin educațional pentru preșcolarii/elevii cu CES, inclusiv prin folosirea camerelor-resursă pentru sprijin educațional și psihopedagogic;
m) intervenții bazate pe principiile designului universal al învățării;
n) inovații aduse programelor „Învățare remedială”, „Școală după școală”, „Școala altfel”, „Săptămâna verde” etc.;
o) măsuri de desegregare pe criteriul pe criteriul etnic, al dizabilității sau al CES, pe criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al apartenenței la o categorie defavorizată, al mediului de rezidență sau al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației;
p) elaborarea de noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naționale, modalități de /predare-învățare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, noi discipline în oferta de curriculum prin decizia la nivelul unității de învățământ, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare) dezvoltarea unei oferte inovative a curriculumului la decizia elevului din oferta unității de învățământ.
q) reorganizarea zilei de învățare, cu includerea în programul zilnic a activităților remediale sau de tip „școală după școală” etc.;
r) elaborarea de activități de învățare individualizată, personalizată și remedială,
s) modele inovative de organizare a practicii pedagogice

4. Pilotarea intervențiilor axate pe domeniul procesului decizional, al guvernanței și al managementului
a) managementul general al unității de învățământ, dezvoltarea unor mecanisme îmbunătățite de luare a deciziilor;
b) managementul financiar, inclusiv finanțarea alternativă; aplicarea unor mecanisme de finanțare inovatoare care să permită unităților de învățământ să răspundă rapid la nevoile în schimbare;
c) reformarea mecanismelor interne de asigurare a calității, inclusiv a cadrelor de autoevaluare și de monitorizare a performanțelor;
d) d) organizarea de servicii de formare ca dezvoltare în cariera didactică pentru cadrele didactice și managerii școlari;
e) utilizarea soluțiilor tehnologice disponibile pentru a asigura reducerea sarcinii birocratice la nivelul unității de învățământ; modalități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluție în carieră, programe de dezvoltare profesională inovative cu impact în performanța elevilor;
f) elaborarea și aplicarea unor mecanisme de planificare, implementare și monitorizare a îmbunătățirii calității procesului de predare-învățare în colaborare cu toți actorii interesați.

Înainte de selectarea priorităților și a măsurilor pilot propuse spre finanțare, solicitantul va consulta consiliul școlar al elevilor și consiliul reprezentativ al părinților.

Buget

Buget:

12.000.000 EUR

Calendar

Data lansării:

03 iunie 2024

Data deschiderii:

03 iunie 2024 17:00

Data închiderii:

16 iulie 2024 17:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 12 milioane de euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Valoarea maximă a finanțării alocate per proiect este stabilită astfel:
I. Proiecte cu beneficiar unic – valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 200.000 euro.
II. Proiecte implementate în parteneriat – valoarea maximă a finanțării nerambursabile va fi calculată înmulțind numărul unităților de învățământ cu maximum 200.000 de euro, până la maximum 1.000.000 de euro/parteneriat.

Bugetul va fi distribuit între parteneri în funcție de specificul programului pilotat, fără a depăși valoarea maximă a finanțării unui proiect implementat în parteneriat în cazul prezentului apel, respectiv 1.000.000 euro/proiect, chiar dacă numărul de unități de învățământ este mai mare de 5 (cinci).

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se vor depune prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel pot fi consultate aici.

.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent