Skip to main content

PNCDI IV – Proiect experimental demonstrativ (PED)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PNCDI IV – Proiect experimental demonstrativ (PED)

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

 • Instituțiile participante (unitățile/instituțiile de cercetare și întreprinderile):
 • au personalitate juridică și își desfășoară activitatea în România;
 • nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
 • nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 •  nu sunt “întreprinderi în dificultate” și nu au în componența acționariatului întreprinderi aflate în dificultate, nu se află în stare de faliment sau lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui
  aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
 • nu sunt subiecți ai unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanțelor naționale sau a autorității de concurență prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
 • nu au fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
 • nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;

Directorul de proiect:

 • este doctor în științe cu expertiză relevantă în tematica proiectului;
 • poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect, în cadrul unei competiții.
 • Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare, parțial sau integral, din alte surse bugetare.
 • Pot beneficia de ajutor de stat, întreprinderile care au avut activitate în ultimul exercițiu financiar încheiat, au o cifră de afaceri cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat și au personal angajat în ultimul exercițiu financiar.
 • Dacă o întreprindere participă în mai multe propuneri de proiecte, în calitate de partener, cifra de afaceri din ultimul exercițiu financiar încheiat să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat, pentru toate proiectele în care este implicată în prezenta competiție.

Activități Eligibile:

 • Cercetare fundamentală (max. 10% din valoarea totală a proiectului alocată de la bugetul de stat);
 • Cercetare industrială;
 • Dezvoltare experimentală;
 • Activități de inovare (costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale).

Buget

Buget apel:

53.000.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

03 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

15 februarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Depunerea proiectelor

Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online https://uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).
Cererea de finanțare se scrie în limba engleză, conform Anexei II. Aceasta se încarcă în platforma de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF).

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent