Skip to main content

PNCDI IV – Proiect de transfer la operatorul economic

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PNCDI IV – Proiect de transfer la operatorul economic

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criterii de eligibilitate

 • Instituțiile participante (întreprinderile şi organizațiile de cercetare de drept public sau privat):
 • au personalitate juridică şi îsi desfăşoară activitatea în România;
 • nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
 • nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;
 • nu sunt “întreprinderi în dificultate” și nu au în componența acționariatului întreprinderi aflate în dificultate, nu se află în stare de faliment sau lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui
  aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
 •  nu sunt subiecți ai unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanțelor naționale sau a autorității de concurență prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
 •  nu a fost obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor;nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 • au o activitate economică de cel puțin 2 ani, iar rezultatul net al ultimului an financiar este pozitiv sau media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este pozitivă;
 •  pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de aceasta de la bugetul de stat;
 • dacă o întreprindere depune mai multe propuneri de proiect în calitate de coordonator/partener, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat pentru toate proiectele depuse în prezenta competiție.
 • Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare parţial sau integral din alte surse bugetare.
 • O persoană, în calitate de director de proiect, poate depune o singură cerere de finanțare în prezenta competiție.

Activități Eligibile:

 • Cercetare industrială;
 • Dezvoltare experimentală;
 • Activități de inovare;
 • Studii de fezabilitate (pot fi decontate numai din surse proprii).

Valoarea activităţilor de dezvoltare experimentală trebuie să fie de minim 30% din valoarea finanţată de la buget a proiectului.

Buget

Buget apel:

53.000.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

03 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

16 februarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Depunerea proiectelor

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).
Cererea de finanţare se scrie în limba română, conform Anexei II. Aceasta se încarcă în platformă de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier text în PDF).

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent