Skip to main content

PEO lansează apelurile „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PEO lansează apelurile „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“

Prioritatea:

P1. „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“

Obiectivul specific:

ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Educație și Ocupare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, proiectele pot fi depuse în parteneriat, constituit din două sau mai multe entități din categoriile eligibile menționate la 5.1.2 și 5.1.3, în baza unui Acord de parteneriat, partenerii având înțelesul prevederilor de la secțiunea 1.8. Reguli aplicabile în cazul parteneriatului, din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO 2021-2027 – https://mfe.gov.ro/PEO-21-27/.

Pentru a fi eligibil solicitantul/partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
➢ Să se încadreze în categoria de solicitant eligibil conform prevederilor Ghidului Solicitantului Condiții Generale și cu prevederile subcapitolului 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili“ și cu prevederile subcapitolului 5.1.3 „Categorii de parteneri eligibili“ din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice;
➢ Să se încadreze în regulile generale de eligibilitate stabilite în Tabelul nr. 2 „Cerințe generale privind eligibilitatea Solicitantului și a Partenerilor“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO;
➢ Să nu se încadreze în situațiile prevăzute în Tabelul 3 „Situații în care solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finanțare“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.
Lista beneficiarilor eligibili a fost stabilită pe baza prevederilor programului PEO 2021-2027 și pe cea a specificității apelului de proiecte, care vizează furnizarea de pachete integrate. Pentru solicitant și/sau parteneri în cadrul proiectului este obligatoriu să fie încărcate în aplicația informatică MySmis2021, în etapa de depunere a cererii de finanțare, autorizațiile/acreditările în funcție de activitățile pe care aceștia le vor implementa în cadrul proiectului, autorizații/acreditări valabile la data depunerii cererii de finanțare după cum urmează:
• Autorizarea ca furnizor de formare profesională (Ordonanța Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Atașarea acreditărilor/autorizațiilor mai sus menționate este obligatorie atât pentru încadrarea în categoriile de solicitanți eligibili (Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră; Furnizori de FPC autorizați, publici și privați), cât și pentru a demonstra capacitatea de a implementa activitățile ce necesită aceste acreditări/autorizări.
• Alte documente relevante care să dovedească eligibilitatea solicitanților și partenerilor.
În situația în care la data depunerii cererii de finanțare, furnizorii de formare profesională nu sunt autorizați în ocupația pentru care se organizează activități de formare profesională, se va încărca cel puțin o autorizare valabilă la data încărcării în sistemul informatic a cererii de finanțare, obținută într-o oricare altă ocupație.

Activități Eligibile:

Activitatea 1 – Acțiuni care vizează îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile (activitate obligatorie)
a. Acțiuni de creștere a capacității OSC pentru a contribui eficient la dezvoltarea și implementarea politicilor pieței muncii;
b. Oferirea de servicii de sprijin și de promovare a măsurilor active pe piața muncii;
c. Măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea managementului organizațional, a planificării strategice precum și optimizarea fluxurilor instituționale specifice OSC;
d. Acțiuni de digitalizare a activității OSC și a serviciilor oferite membrilor. Modernizarea infrastructurii pentru digitalizare și implementarea ecosistemelor digitale;
e. Dezvoltarea de servicii suport pentru piața muncii și pentru dialogul civic aferent serviciilor de ocupare și formare;
f. Asigurarea infrastructurii necesare în vederea funcționării optime a structurilor OSC.
Se pot oferi servicii specifice nevoilor membrilor ca de exemplu:

 • Servicii de asistență;
 • Servicii de stimulare a ocupării forței de muncă;
 • Servicii de modernizare și dezvoltare instituțională;
 • Servicii de formare/instruire autorizate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificările și completările ulterioare.

– În cazul serviciilor ce necesită proceduri de autorizare/acreditare/licențiere se va asigura respectarea prevederilor legale privind procesul de autorizare/acreditare/licențiere anterior demarării furnizării serviciilor.
Serviciile/resursele asumate prin Cererea de finanțare trebuie să fie furnizare cel târziu în luna a 7 de implementare.
În cazul nerespectării termenului de 7 luni, toate cheltuielile aferente implementării Activității 1 vor fi declarate neeligibile la rambursare începând cu luna 8 de implementare până la demararea efectivă a serviciilor/ resurselor asumate prin Cererea de finanțare.
În același timp, în cadrul serviciilor furnizate, se vor putea regăsi, în funcție de specificul activității partenerilor, următoarele:

 • Măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea managementului organizațional, a planificării strategice precum și optimizarea fluxurilor instituționale specifice, inclusiv digitalizarea activității OSC;
 • Realizarea unor campanii de promovare care să explice avantajele dialogului civic și implicarea actorilor social pe piața muncii;
 • Asigurarea infrastructurii necesare în vederea unei funcționării adecvate a structurilor OSC;
 • Dezvoltarea unor instrumente pentru o mai bună gestionare a informațiilor referitoare la organizațiile membre și membrii , inclusiv instrumente de colectare a cotizațiilor/facilităților fiscale;
 • Introducerea unor mecanisme și instrumente de lucru pentru îmbunătățirea capacitații OSC de monitorizare a pieței muncii;
 • Realizarea unor campanii de recrutare de noi membri;
 • Dezvoltarea de servicii suport dedicate membrilor;
 • Schimb de bune practici la nivel european.

Prin intermediul Cererii de finanțare, solicitantul și fiecare din parteneri urmează să își asume menținerea sustenabilității serviciilor/resurselor pentru o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea operațiunii.
În perioada de sustenabilitate trebuie să se deruleze cel puțin un serviciu din cele furnizate pe perioada de implementare. Prin cererea de finanțare se vor indica și asuma surse concrete de finanțare pentru asigurarea sustenabilității (resurse financiare proprii, cotizații etc.), simpla indicare a unor surse de finanțare constând în finanțări nerambursabile ulterioare nu va fi luată în considerare.

Activitatea 2– Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare (activitate obligatorie)
a. Dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare atât la nivel național cât și la nivel european/internațional;
b. Dezvoltarea de rețele/coaliții naționale și europene/internaționale care să vizeze schimb de bune practici și realizarea de acțiuni comune pentru consolidarea dialogului civic și a dialogului civic;
c. Organizarea unor sesiuni de dezbateri/workshop-uri/conferințe, inclusiv în context european, pentru a identifica teme ce pot constitui baza revitalizării dialogului civic și a dialogului civic;
d. Realizarea și promovarea unui set coerent de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor pentru ocupare și formare;
e. Alte măsuri de sprijin pentru creșterea calității activității OSC în domeniul ocupării și formării.

Activitatea 3 – Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie)
Activitatea de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării dobândite în cadrul proiectului pentru cursuri de inițiere/perfecționare/specializare se va realiza pentru cursurile autorizate ANC, conform legislației în vigoare, iar pentru alte tipuri de cursuri, conform metodologiei agreate de solicitant/parteneri la nivelul proiectului. Se are în vedere organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cursuri neautorizate (informale) sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare” sau alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Dintre acțiuni, enumerăm:
a. Organizarea unor sesiuni de formare cu privire teme precum ocuparea și formarea pe piața muncii abordate în contextul SE și PEDS;
b. Organizarea de activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare” sau alte tipuri de cursuri relevante;
c. Livrarea programelor de formare care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și a celor transversale.
Pentru creșterea calității procesului de reprezentare a partenerilor sociali se vor finanța programe de formare profesională (inițiere/specializare/perfecționare/calificare/ în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificările și completările ulterioare) sau cu recunoaștere la nivel de organizație/recunoaștere internațională. În cadrul Cererii de finanțare solicitantul va prezenta:
– Programul/programele de formare profesională ce urmează a fi derulate;
– Relevanța programelor de formare propuse spre finanțare din perspectiva creșterii calității reprezentării;
– Numărul și tipologia persoanelor care vor beneficia de formare profesională.
În cazul programelor de formare altele decât cele de inițiere/perfecționare /specializare/calificare derulate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cererea de finanțare se va prezenta pe larg o metodologie de derulare a programelor de formare, metodologie ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • Modalitatea de derulare a programului de formare profesională;
 • Numărul de ore de formare detaliat pe componenta de teorie și pe componenta de pregătire practică (dacă este cazul);
 • Modalitatea de organizare a procesului de evaluare și certificare a participanților la programul de formare.

Solicitantul poate atașa la cererea de finanțare un document suplimentar Metodologia de derulare a programelor de formare. Acest document este opțional.
Bugetul alocat Activităților 1, 2 și 3 trebuie să reprezinte cumulat minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Activitatea 4 – Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea serviciilor pieței muncii (activitate relevantă)

Activitatea 5 – Acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului civic național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici (activitate relevantă)

 

Buget

Buget:

11.131.544 EUR

Calendar

Data deschiderii:

11 august 2023 00:00

Data închiderii:

02 noiembrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Ocupare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 11.131.544,12 euro (contribuția UE+ contribuția națională) din care:
– pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 9.005.294,00 euro din care 7.654.500,00 euro alocare FSE+ (85%) și 1.350.794,00 euro alocare buget de stat (15%);
– pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.126.250,00 euro din care 850.500,00 alocare FSE+ (40%) și 1.275.750,00 euro alocare buget de stat (60%).

Rata de cofinanțare:
Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor în conformitate cu capitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

Depunerea proiectelor

Cererea de finanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.

!!Data deschiderii apelului de proiecte pentru depunerea proiectelor va fi comunicată prin corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu minim 10 zile calendaristice înainte de data deschiderii apelului de proiecte.

 

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații actualizate despre apel

Informații despre ghid și anexele apelului pot fi consultate accesând pagina AM PEO.


Update 1! A apărut Corrigendum nr.1 la ghidul solicitantului – Condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“. Mai multe detalii aici.


Update 2! A apărut Corrigendum nr.2 la ghidul solicitantului – Condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“. Mai multe detalii aici.


Update 3! A apărut Corrigendum nr.3 la ghidul solicitantului – Condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“. Mai multe detalii aici.


Update 4! A apărut Corrigendum nr.3 la ghidul solicitantului – Condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“. Mai multe detalii aici. – 28 septembrie 2023

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent