Skip to main content

Ministerul Energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din sectorul public (Programul – cheie 1)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ministerul Energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din sectorul public (Programul – cheie 1)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Fondul pentru modernizare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:
a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcție de acțiunile finanțabile prevăzute la
Secțiunea 1.3.1 din prezentul ghid, respectiv:
• Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
• Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
• Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitatile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societatile cu
capital de stat),
• Cultele recunoscute oficial în România și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,
• Instituţiile de învăţământ superior de stat,
• Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
• Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inclusiv parteneriatele dintre entitățile de mai sus.
b) sunt legal constituite;
Se probează prin:
➢ Actul constitutiv/actul normativ de înființare, Hotărâre judecătorească de validare primar/Hotărâre de validare a Consiliului Local/Judeţean/Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului judeţean etc, după caz/Acord de parteneriat, încheiat anterior datei depunerii cererii de finanțare.
c) Activitățile economice desfășurate de solicitanți au un caracter strict auxiliar și nu trebuie să depășească 20% din capacitatea anuală totală a beneficiarului. Determinarea procentului în care solicitantul își desfășoară activități economice/neeconomice se poate realiza în funcție de natura activității și de tipul de resurse necesare desfășurării activității și poate fi calculată pe baza contabilității timpului (capacitatea de resurse umane măsurată în orele de lucru ale angajaților), a intrărilor (cum ar fi materialele, echipamentele și capitalul fix), a spațiului și a altor elemente relevante pentru activitatea specifică a solicitantului.
Calculul justificativ al acestui procent va fi prezentat în cererea de finanțare la secțiunea ,,Justificare context”, cu includerea elementelor mai sus menționate și a altor asemenea considerate a fi necesare.

d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
1) este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016 sau altor acte normative, după caz;
2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori face obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare;
3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România, după caz;
4) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, respectiv pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceștia se fac vinovați de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013,
(UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013,
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului
(UE, Euratom) nr. 966/2012;
Se probează prin:
➢ Declarație pe propria răspundere privind desfășurarea de activități economice, inclusiv documente justificative (Anexa 10).

5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei hotărâri judecătorești definitive pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
Se probează prin:
➢ Sectiunea A din Declarația unică a solicitantului (Anexa 3).
În cazul selecţiei proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea obligaţiilor prin certificatul de atestare fiscală emis de ANAF, liber de sarcini şi de Direcţia locală de taxe şi impozite, aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri europene
nerambursabile.
De asemenea, la contractare vor fi probate alte obligaţii prin Cazier fiscal al solicitantului şi Cazier judiciar al reprezentantului legal aflate în termenul de valabilitate.
e) Reprezentantul legal al solicitantului/responsabilul de proiect nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională și europeană.
Se probează prin:
➢ Secțiunea D din Declaraţia unică (Anexa 3)
➢ Anexa nr. 9 – Declarația privind conflictul de interese
f) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării proiectului:
Se probează prin:
➢ Hotărârea consiliului local/ judeţean/CA/altele asemenea care să angajeze instituția privind asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puțin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală, din care eligibilă și neeligibilă);
➢ Sectiunea B din Anexa 3 corelată cu descrierea din secţiunea Capacitate financiară din Cererea de finanţare.

Activități Eligibile:

În cadrul acestui apel de proiecte vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:
a) Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
b) Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
c) Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.
Valoarea grantului care poate fi acordat în cadrul acestui apel nu poate depăși suma de maximum 10 milioane euro pe beneficiar (pentru proiectul propriu și valorile aferente participării în parteneriate).
În sensul prezentului ghid, realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de producție.

 

a) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
b) Construcţii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Buget

Buget:

500.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

06 decembrie 2023 09:00

Data închiderii:

06 martie 2024 17:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Depunerea proiectelor

Formularul cererii de finanțare va fi completat în platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, iar anexele cererii de finanțare vor fi încărcate, de asemenea, în platforma electronică.

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală estimată pentru perioada 2023 – 2028 aferentă schemei de ajutor de stat este de 500 de milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei nu va depăși 150 de milioane de euro în cadrul fiecărei sesiuni.

Sursa finanțării pentru Schema de energie o reprezintă Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabilă și nu poate depăși 20 de milioane de euro pentru un beneficiar.

Informații actualizate despre Apel

Mai multe informații regăsiți aici.


UPDATE 1! A fost publicată data de lansare a apelului. – 13.11.2023

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent