Skip to main content

Ministerul Educației C15/I17 lansează apelul „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ministerul Educației C15/I17 lansează apelul „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În cadrul apelului vor fi finanțate aplicațiile depuse de solicitanții eligibili, pentru cheltuielile declarate eligibile și angajate după 1 februarie 2020, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă. Cheltuielile trebuie să fie plătite, în condițiile legii, începând cu data de 1 februarie 2020 și până pe data de finalizare a proiectului, respectiv 30 septembrie 2025, doar dacă se face dovada că sunt realizate în vederea atingerii obiectivelor proiectului. Proiectele a căror pregătire și faze inițiale (respectiv studiul de fezabilitate, proiectarea, inclusiv achizițiile publice) au început înainte de 1 februarie 2020 pot fi considerate eligibile pentru finanțare din cadrul PNRR numai pentru faze sau subproiecte clar definite (ca de exemplu, proiectare, proiectare de detaliu, construcție) care sunt puse în aplicare după 1 februarie 2020 și pentru care toate costurile sunt înregistrate după 1 februarie 2020 (dovedite prin ordine de începere a proiectării, lucrările și documentațiile justificative de proiectare/lucrări).
Proiectele aflate în implementare vor respecta cerințele de utilizare a resurselor regenerabile impuse la momentul elaborării proiectului tehnic sau autorizării.

Solicitantul trebuie să facă dovada că nu are obligații de plată la bugetul de stat.
Bugetul fiecărui proiect va fi, obligatoriu, structurat pe tipuri de cheltuieli, aceasta fiind o condiție de eligibilitate. În bugetul proiectului, trebuie prevăzute valori estimate fără TVA, aceasta nefiind cheltuială eligibilă din PNRR. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 15 – Educație, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții:
⇒să fie necesare pentru realizarea proiectului și să fie în conformitate cu tipurile de cheltuieli prevăzute la punctul 2.2;
⇒să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei;
⇒să fie cuprinse în bugetul proiectului;
⇒să fie angajate și plătite, în condițiile legii, după data de 1 februarie 2020 și până pe data de finalizare a proiectului, doar dacă se face dovada că sunt realizate în vederea atingerii obiectivelor proiectului;
⇒să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
⇒să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile, inclusiv în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare;
⇒să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile;
⇒să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între ME și beneficiar (universitate);
⇒să fie însoțite de documente justificative;
⇒să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

Activități Eligibile:

Construcția de noi spații de cazare, de cantină, de recreere și lectură din campusurile universitare. Cel puțin 40% din numărul locurilor din cantine, din spațiile de recreere și din numărul locurilor de cazare construite vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate.

Buget

Buget:

143.213.060 EUR

Calendar

Data deschiderii:

27 iulie 2023 00:00

Data închiderii:

02 octombrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte pentru construcția de infrastructură universitară este de 143.213.060 de euro, respectiv 710.766.416,78 lei, la cursul InforEuro din luna iunie 2023 (1 EUR = 4.963 RON) .

În cadrul acestui apel, un proiect nu poate depăși suma maximă de 8.000.000 de euro.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, în perioada 27.07.2023-20.09.2023.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând adresa – https://www.edu.ro/apel_PNRR_constructie_infrastructura_universitara_campusuri_studentesti

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent