Skip to main content

Ghidul Solicitantului ,,Investiții în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului ,,Investiții în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea”

Prioritatea:

4: Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare

Obiectivul specific:

RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Prezentul apel vizează doar solicitanți și parteneri exclusiv din categoria entități publice.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare/fiecare membru al parteneriatului, după caz:
– trebuie să aibă personalitate juridică;
– să fie identificat clar în toate documentele aferente proiectului.

Activități Eligibile:

Tipurile de activități eligibile – activitate de bază – care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt cele care vizează investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare.
În sensul prezentului Ghid:
A. Lucrări de reabilitare/ modernizare / extindere pentru construcțiile existente:
❖ Lucrări de reabilitare reprezintă lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.
❖ Lucrări de modernizare reprezintă lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanțelor prevăzute inițial.
❖ Lucrări de extindere reprezintă lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât și pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente sau pe același amplasament, care să fie legat structural și/sau funcțional de clădirea existentă (aceeași destinație şi funcționare a corpului anexă condiționată de funcționarea construcției inițiale sau ca o completare necesară la funcționalitatea clădirii existente).
❖ Lucrări de eficiență a resurselor pentru gestionarea eficientă a consumurilor de utilități publice la clădirile existente sau nou construite, inclusiv investiții în surse regenerabile pentru a obține energie verde necesară pentru consum propriu și, dacă este cazul, echipamente specifice pentru obținerea de energie verde în cogenerare;
B. Dotarea cu echipamente specifice are scopul de a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate – obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medicale, echipamente medicale, inclusiv laboratoare și echipamente și sisteme IT pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice, precum și a celor aferente activităților suport10 pentru derularea activității medicale.
Atenție!
Echipamentele specifice – trebuie justificate din perspectiva activității desfășurate de unitatea sanitară, precum și a personalului medical și non medical necesar funcționării acestora.
Achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp, maxim 2 luni (obligatoriu se va justifica necesitatea asigurării acestora pentru perioada menționată), a echipamentelor achiziționate. În sensul prezentului ghid, valoarea dotărilor include și valoarea estimată a lucrărilor necesare funcționării /autorizării acestora, acolo unde este cazul.
Atenție!
În contextul măsurilor de digitalizare este recomandat ca unitatea sanitară să:
– dețină un sistem IT centralizat care permite transferul de date medicale la standardul minim de interoperabilitate HL7 sau similar sau să dovedească că are implementat un astfel de sistem/ are finanțarea11 asigurată pentru implementarea unui astfel de sistem la nivelul unității sanitare sprijinite
ex. mobilier pentru activitățile suport care asigură cadrul necesar desfășurării activității medicale din corpurile administrative
Care trebuie implementat până la finalizarea implementării proiectului supus finanțării
– utilizeze sau să implementeze măsuri de digitalizare care să permită: programarea consultului și furnizarea de informații privind serviciile medicale acordate (ex. rezultatele investigațiilor medicale) sau vizează implementarea un astfel de sistem,
acestea fiind criterii de evaluare și selecție (vezi Anexa 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară).
În cadrul cererii de finanțare, vor fi descrise acțiunile/ activitățile pe care solicitantul le va derula în vederea atingerii obiectivului specific RSO 4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), vizat prin Programul Sănătate.
Eligibilitatea unei activități nu implică în mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activități. În acest sens, recomandăm și consultarea Anexei 3: Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.
Acțiunile previzionate trebuie să fie clare, logice, coerente și necesare pentru implementarea viitorului proiect.

Activitatea de bază
În accepțiunea prezentului apel activitate de bază reprezintă activitatea/activitățile prin care se asigură realizarea investițiilor de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare și dotare în infrastructura SJU Tulcea.
Este obligatorie derularea uneia din activitățile de modernizare/ reabilitare/ extindere și suplimentar, dacă este necesar, dotare, precum și alocarea de resurse pentru acestea în bugetul eligibil al proiectului (condiție de eligibilitate).

Buget

Buget apel:

433.098.216,92 RON

Calendar

Data deschiderii:

03 iunie 2024 00:00

Data închiderii:

28 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este de 87.030.427 Euro

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2024, respectiv 1 EURO = 4.9764 LEI. Bugetul proiectului va fi exprimat DOAR în LEI.
Există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15 alin. (1) lit. b), în funcție de disponibilitatea fondurilor.

 Rata de cofinanțare
În cadrul prezentului apel de proiecte (inclusiv ITI), pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele rate de finanțare, fiind un apel dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate:
– contribuția din partea fondurilor pentru acest tip de regiune (contribuția UE – FEDR) este de 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
– contribuția proprie din partea solicitantului/partenerilor este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
– contribuția proprie minimă a solicitantului/parteneriatului reprezintă o valoare obținută prin aplicarea procentului minim de contribuție proprie, la valoarea eligibilă angajată de respectivul solicitant/ parteneriat în cadrul proiectului.
– modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat (Anexa 5).

Modul de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.
Pentru depunerea unei cereri de finanțare este necesar să urmați pașii descriși în manualul MySMI2021.

Informații suplimentare despre apel

Informații suplimentare găsiți aici

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent