Skip to main content

Interreg VI-A România-Ungaria lansează primul apel de proiecte

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Interreg VI-A România-Ungaria lansează primul apel de proiecte

Tip Apel:

Competitiv

Documente

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Program Interreg VI-A România-Ungaria

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program entitățile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizații non-guvernamentale (de exemplu asociații) și grupările europene de cooperare teritorială (GECT). Sunt eligibile pentru finanțare doar proiectele cu parteneriat transfrontalier. Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Aplicantului.

Aria Programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România, respectiv, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Activități Eligibile:

Activitățile trebuie implementate în Aria de Program, respectiv pe teritoriul următoarelor 8 județe: Satu Mare, Bihor, Arad, și Timiș din România; Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád-Csanád din Ungaria. Excepții de la această regulă se aplică activităților care contribuie la o mai bună implementare a proiectului (de exemplu, costuri de călătorie, cursuri de formare, călătorii de studiu, schimburi de experiență) până la maximum 10% din sprijinul din FEDR la nivel de proiect (criteriul 11-administrativ și grila de eligibilitate).

Proiectele trebuie pregătite în conformitate cu obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, ținând cont de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, Acordul de la Paris și principiul „do no significant harm”. Proiectele se derulează cu respectarea deplină a acquis-ului Uniunii în domeniul mediului, dacă este cazul.

Efectele negative asupra mediului pot fi prevenite și atenuate prin luarea în considerare a evaluării de mediu în toate etapele de pregătire și implementare a proiectelor, cum ar fi:

 • Evitarea amplasării proiectelor în interiorul sau în imediata apropiere a ariilor naturale protejate; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, stabilirea unor măsuri adecvate în conformitate cu planurile de management ale ariilor protejate sau prin aplicarea unor măsuri de evitare, atenuare, compensare a efectelor semnificative asupra mediului prevăzute în procedura de evaluare relevantă.
 • Luând în considerare toate aspectele fazei de construcție în cadrul evaluărilor de impact asupra mediului, de la organizarea șantierului, construcția drumurilor tehnologice, furnizarea de utilități până la zonele în care urmează să fie pregătit terenul pentru construcție (defrișări, dacă este necesar pentru realizarea proiectului, săpături, terasamente) , cariere si/sau balastiera pentru obtinerea materiilor prime etc.
 • În cazul proiectelor care implică exclusiv elaborarea de planuri tehnice/studii de fezabilitate, angajamentul (de exemplu, scrisoare, decizie, strategie, legislație) al autorității/organismului relevant (de exemplu, consiliul local/județean) cu privire la necesitatea investiției respective, va fi necesar pentru contractarea celor mai recente de ex., hotărâri ale consiliului local/județean etc. (criteriul 3.f – grilă administrativă și de eligibilitate);
 • Pentru investițiile în infrastructură (a se vedea anexa B):
  A. solicitanții trebuie să facă dovada (de la data depunerii cererii ideal, dar cel târziu la contractare) că au dreptul legal de a desfășura activitățile proiectului în locația specifică, prin următoarele documente care trebuie furnizate de solicitant(i):
  – titlul de proprietate care justifică dreptul de proprietate asupra imobilului (criteriul 3.g – grila administrativă și de eligibilitate);
  – sau, în cazul în care terenul și/sau clădirea și/sau/articolul de infrastructură nu sunt deținute de solicitant: actul juridic (de exemplu, hotărâre de guvern, lege, ordonanță de guvern, hotărâre a județelor locale etc.) sau alt document relevant ( de exemplu, un contract cu proprietarul imobilului) care dovedește că proprietarul imobilului a acordat organizației solicitante drepturile de folosință și drepturile de dispoziție sau drepturile de administrare pentru cel puțin o durată de până la 5 ani de la luna estimată. a închiderii financiare a proiectului și că proprietarul și-a dat acordul scris prin care se precizează că solicitantul poate efectua acțiunile de infrastructură pe/în terenul/cladirea/elementul de infrastructură relevant criteriul 3.h – grilă administrativă și de eligibilitate).
 • Declarație din partea proprietarului/concesionarului/administratorului terenului și/sau imobilului/articolului de infrastructură că terenul și/sau clădirea/elementul de infrastructură este: liber de orice sarcini; nu face obiectul unui litigiu pe rol; nu face obiectul unei cereri conform legislației naționale relevante (criteriile 3.g/h – grilă administrativă și de eligibilitate).
  b. solicitanții trebuie să furnizeze informații cu privire la investiția prevăzută prin următoarele documente (criteriul 3.i – grilă administrativă și de eligibilitate):
  – Solicitanți RO: Studiu de fezabilitate / DAIW (dacă este cazul, conform legislației naționale);
  – Solicitanți HU: Planuri tehnice de construcție (planuri inginerești, descrieri).

Buget

Buget:

42.817.554 EUR

Calendar

Data deschiderii:

28 iunie 2023 00:00

Data închiderii:

26 ianuarie 2024 16:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire transfrontalieră, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Vest

Se pot depune proiecte care să contribuie la următoarele 6 Obiective Specifice din cadrul celor 3 Priorități ale Programului

În cadrul Priorității 1: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai verde și mai rezilientă

Obiectivul Specific (OS) 2.2 – promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia;
Alocare – 5.558.763 EURO FEDR
Obiectivul Specific (OS) 2.4 – promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice;
Alocare – 2.318.977 EURO FEDR
Obiectivul Specific (OS) 2.7 – creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;
Alocare – 7.366.461 EURO FEDR.

În cadrul Priorității 2: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă

Obiectivul Specific (OS) 4.5 – asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistență medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie și în comunitate;
Alocare – 10.640.394 EURO FEDR
Obiectivul Specific (OS) 4.6 – creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială;
Alocare – 10.842.062 EURO FEDR

În cadrul Priorității 3: O cooperare transfrontalieră mai durabilă și mai eficientă, bazată pe comunitate

Obiectivul Specific Interreg (OSI) 6.3 – Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale (people to people projetcs);
Alocare – 6.090.897 EURO FEDR

Depunere proiecte

Aplicațiile vor fi depuse exclusiv online, prin intermediul sistemului Jems, linkul de acces: https://jems-rohu.mdlpa.ro/

 

Informații suplimentare despre Apel

Informații detaliate despre primul Apel lansat de Interreg VI-A România-Ungaria pot fi consultate la adresa https://interreg-rohu.eu/ro/lansarea-primului-apel-deschis-pentru-propuneri-de-proiecte-in-cadrul-programului-interreg-vi-a-romania-ungaria/


Corrigendum nr.1 . Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până pe 26 ianuarie 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent