Skip to main content

Interreg NEXT Romania-Ucraina lansează apelul pentru proiecte mici

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Interreg NEXT Romania-Ucraina lansează apelul pentru proiecte mici

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Program Interreg NEXT VI-A România - Ucraina

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cerințe de eligibilitate pentru parteneri, inclusiv partenerul principal

a) Fiecare entitate parteneră în proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe cumulative:

Sa se afle in oricare dintre situatiile privind locul sau de inregistrare enumerate mai jos:

 • Sunt persoane juridice înregistrate și situate în zona Programului, respectiv în județele României, Botoșani, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea, sau în regiunile ucrainene Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Odesa, Transcarpatia;
 • Sunt persoane juridice înregistrate în afara zonei programului, dar numai în condițiile stabilite în secțiunea 2.2.1.1.;
 • Sunt grupări europene de cooperare teritorială (GECT), indiferent de locul lor de stabilire, cu condiția ca membrii acestora să implice parteneri din România și Ucraina;

b) Sunt organizații non-profit,
c) Sunt direct responsabili pentru pregătirea, gestionarea și implementarea proiectului împreună cu partenerii lor, fără a acționa ca intermediari,
d) Să dispună de surse de finanțare stabile și suficiente pentru a asigura continuitatea organizațiilor pe toată durata proiectului, pentru a juca un rol în cofinanțarea acestuia și pentru a asigura fluxul de numerar necesar. În plus, partenerii trebuie să dispună de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de exploatare și întreținere pentru operațiunile care cuprind investiții în infrastructură, astfel încât să asigure sustenabilitatea financiară a acesteia.
e) Nu au datorii la bugetul de stat consolidat sau la bugetul local în conformitate cu legislația națională a țării de înregistrare în cauză.
f) Au competențe în domeniile de Obiectiv Specific vizate de proiect.
g) Să aibă drepturi demonstrabile (proprietate, chirie pe termen lung, concesiune, administrare etc.) asupra fiecărei locații [teren/clădire/spațiu] în care infrastructura/lucrările sunt prevăzute a fi executate și/sau echipamentele de peste 60.000 EUR urmează să fie instalate/utilizate. Dovezile fiecărui tip de drepturi, cu excepția dreptului de proprietate, trebuie să fie valabile timp de cel puțin cinci ani de la plata finală către beneficiar, dar nu mai puțin de 2032. Cu toate acestea, și în cazul dreptului de proprietate, drepturile asupra locului în care a fost prevăzută investiția se mențin pentru aceeași perioadă de timp. In cazul in care Partenerul respectiv nu este proprietarul, este necesar acordul scris al proprietarului din care sa rezulte ca investitia poate fi executata/utilizata.

h) Nu este supus unui conflict de interese; Conflictul de interese reprezintă orice circumstanțe care pot afecta procesul de evaluare sau implementare, într-o manieră obiectivă și imparțială. Astfel de circumstanțe pot rezulta din interese economice, preferințe politice sau naționale sau legături familiale;

i) (Pentru entitățile ucrainene) Sunt capabili să deschidă un cont bancar dedicat într-o bancă de stat în cazul în care proiectul este selectat pentru finanțare. Orice organizație, fie că este partener principal sau partener într-un proiect, trebuie să fie capabilă legal să transfere / să primească fonduri către / din țări străine.

j) Să nu aibă datorii neachitate către Autoritatea de Management pentru niciun proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și al Programului RO-UA-MD ENPI-CBC 2007-2013 la data semnării contractului. În cazul în care autoritatea de management a stabilit datorii (în registrul debitorilor entității care găzduiește autoritatea de management) pentru partenerul principal și/sau parteneri, contractul de grant poate fi semnat numai dacă și după soluționarea situației datoriei.

II. Fiecare entitate parteneră în proiect sau persoană cu atribuții de reprezentare, decizie sau control asupra acestuia nu se încadrează în niciuna dintre situațiile enumerate mai jos (conform art. 136 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046):
a) persoana sau entitatea este în stare de faliment, face obiectul unor proceduri de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află într-un concordat preventiv, activitățile sale comerciale sunt suspendate sau se află în orice situație similară care rezultă dintr-o procedură similară prevăzută în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
b) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea și-a încălcat obligațiile referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu legislația aplicabilă;
c) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea se face vinovată de o abatere profesională gravă prin încălcarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative aplicabile sau a standardelor etice ale profesiei căreia îi aparține persoana sau entitatea sau prin adoptarea oricărui comportament ilicit care are un impact asupra credibilității sale profesionale, în cazul în care un astfel de comportament denotă o intenție greșită sau o neglijență gravă; inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:
 • falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate sau de selecție sau pentru punerea în aplicare a angajamentului juridic;
 • încheierea unui acord cu alte persoane sau entități în scopul denaturării concurenței; încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; tentativa de influențare a procesului decizional al ordonatorului de credite competent în cursul procedurii de atribuire;
 • încercarea de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;
d) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că persoana sau entitatea se face vinovată de oricare dintre următoarele:
 • fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (1) și al articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995 (2);
 • corupție, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371, sau corupție activă, în sensul articolului 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 mai 1997 (3), sau fapte menționate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (4);
 • sau corupție, astfel cum este definită în alte legi aplicabile; comportament legat de o organizație criminală, astfel cum se menționează la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (5);
 • spălarea banilor sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (1);
 • infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 1 și, respectiv, 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului (2), sau instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, astfel cum se menționează la articolul 4 din decizia respectivă;
 • munca copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3);
e) persoana sau entitatea a dat dovadă de deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea principalelor obligații în executarea unui angajament juridic finanțat de la buget care:
 • a condus la încetarea anticipată a unui angajament juridic; a condus la aplicarea de daune-interese sau alte penalități contractuale;
 • sau au fost descoperite de un ordonator de credite, de OLAF sau de Curtea de Conturi în urma unor verificări, audituri sau investigații;
 • s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a comis o neregulă în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (4);
 • s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu intenția de a eluda obligațiile fiscale, sociale sau orice alte obligații legale în jurisdicția sediului său social, a administrației centrale sau a locului principal de desfășurare a activității; s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că o entitate a fost creată cu intenția menționată la litera (g).

Activități Eligibile:

Obiectivul specific 1.1 Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și rezilienței la riscul de dezastre, ținând seama de abordările ecosistemice

 • Infrastructură (inclusiv infrastructura verde și albastră): Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii aferente sistemelor/structurilor care se ocupă de incendii, inundații, consolidarea malurilor râurilor, canalelor, starea barajelor, împădurirea malurilor râurilor, conservarea, revitalizarea și renaturalizarea corpurilor de apă și a ecosistemelor, conservarea și refacerea râurilor mici, inclusiv în colaborare cu societatea civilă locală de ambele părți ale frontierei.
 • Echipamente: dotarea cu echipamente necesare pentru abordarea situatiilor de urgenta (echipamente de stingere a incendiilor, inundatii, etc), hardware, software, vehicule, etc.
 • strategii și instrumente comune pentru gestionarea și prevenirea riscurilor, inclusiv planuri de acțiune comune, măsuri tehnice și operaționale menite să asigure acțiuni coordonate în timp real, planuri de risc, proceduri de intervenție, exerciții, campanii de sensibilizare a publicului în colaborare cu organizațiile locale ale societății civile, elaborarea unor planuri operaționale comune actualizate și a unui cadru procedural pentru gestionarea și desfășurarea eficientă a intervențiilor comune; monitorizarea hidrologică a râurilor, temperaturii apei, măsurătorilor precipitațiilor, regimului gheții și a altor tipuri de monitorizări efectuate la inițiativa societății civile locale.
 • Instruiri: programe comune de formare, crearea de rețele, schimbul de experiență și cunoștințe, inclusiv sensibilizarea în domeniul prevenirii și gestionării eficiente a riscurilor în zona transfrontalieră, cu participarea societății civile locale și a voluntarilor;

Obiectivul specific 1.2: Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, biodiversității și infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare

 • Proiecte comune pentru crearea/extinderea rezervațiilor naturale în context transfrontalier;
 • Dotare: îmbunătățirea capacității umane și tehnice și modernizarea echipamentelor de monitorizare a ariilor protejate;
 • Dezvoltarea de studii, cercetări, protocoale comune pentru implementarea coordonată a convențiilor europene, strategii și planuri comune, instruiri și campanii de conștientizare;
 • Evaluarea, protecția și îmbunătățirea ecosistemelor existente (activități de cercetare, inventarierea resurselor, protecția speciilor pe cale de dispariție, eradicarea speciilor invazive, împădurire etc.);
 • Infrastructura verde urbană (cum ar fi: rețea de spații verzi și elemente naturale integrate în zonele urbane pentru a oferi diverse beneficii ecologice, sociale și economice orașelor și locuitorilor acestora, cum ar fi: parcuri, grădini, acoperișuri verzi, copaci stradali, ziduri verzi, păduri urbane, zone umede, coridoare verzi și alte elemente naturale și semi-naturale etc.).

Prioritatea 2: Dezvoltarea socială transfrontalieră
Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

 • Investiții în reabilitare/modernizare/extindere/dotare a infrastructurii educaționale care să asigure precondițiile materiale necesare unui proces educațional de calitate și creșterea participării la procesele educaționale, cu accent puternic pe accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități (ex. inclusiv din perspectiva echipamentelor necesare asigurării accesibilității mediului fizic, informațional și de comunicare pentru elevii cu dizabilități, etc) ;
 • Investiții în hardware și software necesare dezvoltării competențelor digitale și educației și formării on-line;
  Dezvoltarea de strategii comune și planuri de acțiune comune în domeniul programelor educaționale și de învățare pe tot parcursul vieții, de formare și de mentorat;
 • Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile de formare și educație și organizațiile specializate ale societății civile pentru a sprijini învățarea comună și schimbul de bune practici între profesori/profesioniști din domeniul educației de ambele părți ale frontierei;
 • Dezvoltarea de inițiative comune care sprijină educația și formarea adulților, inclusiv programe de mobilitate;
Obiectivul specific 2.2: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și stimularea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenței medicale primare, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în cadrul familiei și al comunității
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv primirea pacienților evacuați medical, asistență medicală pentru persoanele strămutate și reconstrucția/modernizarea facilităților medicale din cauza agresiunii ruse în Ucraina);
 • Dezvoltarea laboratoarelor și laboratoarelor mobile pentru screening/monitorizare clinică a bolilor și prevenirea epidemiilor transfrontaliere; Dotarea infrastructurii specifice serviciilor medicale publice (ambulatoriu, unități de primiri urgențe, centre medicale, intervenție socială integrată etc.), inclusiv prin parteneriate cu organizații ale societății civile;
 • Caravane mobile de screening al stării de sănătate pentru monitorizarea stării de sănătate (sânge, diabet, investigații medicale, etc), precum și asistență stomatologică acordată populației din mediul rural;
 • Dotarea infrastructurii specifice serviciilor medicale de urgență, inclusiv a unităților mobile;
 • Programe comune de formare și schimb de experiență, networking pentru sprijinirea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină;
 • Schimb de experiență, activități comune în vederea asigurării compatibilității ghidurilor de tratament, programelor comune de diagnostic; campanii de sensibilizare privind educația publică privind sănătatea, bolile și prevenirea epidemiilor, inclusiv desfășurate de organizațiile societății civile;
 • Echipamente specifice pentru digitalizare în sănătate.

 

Prioritatea 3 : Gestionarea frontierelor , Interreg Obiectivul specific nr. 2 – Sporirea siguranței și securității Europei
Obiectivul specific 3.1 : Gestionarea trecerii frontierei

 • Investiții în dotarea cu echipamente specifice pentru activitatea poliției/vămilor/poliției de frontieră/jandarmeriei (mijloace de transport pentru unitățile K9, echipamente de înregistrare video, drone, echipamente de căutare, hardware și software, echipamente de instruire, echipamente pentru experți criminaliști și explozivi etc.)
 • Instruiri comune ale poliției, vămilor, poliției de frontieră, jandarmeriei, altor structuri implicate în gestionarea frontierelor, schimb de bune practici pe domenii specifice de activitate (analiză, cercetare penală, crimă organizată etc.)
 • Investiții în modernizarea, reabilitarea, renovarea, modernizarea infrastructurii polițienești și de trecere a frontierei și a clădirilor aferente
 • Investiții în politici, strategii, planuri și strategii comune de intervenție, campanii de sensibilizare legate de traficul de persoane și alte aspecte legate de gestionarea frontierelor și trecerea frontierei etc.

 

 

 

Buget

Buget:

14.585.914 EUR

Calendar

Data deschiderii:

29 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

31 ianuarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire transfrontalieră

Informații suplimentare despre apel

Proiectele pot fi depuse în sistemul electronic JEMS .


Corrigendum nr.1 la ghidul pentru proiecte mici – 16 noiembrie 2023.


Corrigendum nr.2 la ghidul pentru proiecte mici – 27 noiembrie 2023.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent