Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”

Prioritatea:

P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Obiectivul specific:

ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul PoIDS, solicitanții și partenerii trebuie să fie organizaţii legal constituite în România.
Cu toate acestea, există situații în care Solicitantul și partenerii sunt neeligibili pentru solicitarea de finanțare din PoIDS, aceste situații de neeligibilitate fiind sumarizate în Tabelul 3 din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PoIDS.
Ca regulă generală, o entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare apel de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În cazul în care este identificată participarea unei entități juridice la mai mult de 5 proiecte în cadrul aceluiași apel de proiecte, toate proiectele identificate într-o astfel de situație vor fi respinse, fără a mai intra în procesul de evaluare.

Activități Eligibile:

Activitatea 0 Realizarea analizei de nevoi inițiale in vederea identificării nevoii la nivelul arealului de implementare al proiectului (local/județean) – activitate precontractuală obligatorie

Activitatea 1 Identificarea, evaluarea copiilor aflați în situație de risc de separare de familie și după caz a copiilor pentru care a fost instituită o masură de protecție specială și care pot fi reintegrați în familie, inclusiv elaborarea Planului de servicii sau, după caz, a Planului individualizat de protecție– activitate obligatorie

Activitatea 2 Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor în vederea prevenirii riscului de separare de familie – activitate obligatorie

Activitatea 3 Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor din sistemul de protecție specială în vederea reintegrării în familie – activitate relevantă

Activitatea 4 Implementarea de măsuri de acompaniere a familiei în vederea creșterii și îngrijirii propriilor copii sau după caz a celor reintegrați în familie – activitate obligatorie

Buget

Buget:

243.780.163,53 EUR

Calendar

Data deschiderii:

27 mai 2024 16:00

Data închiderii:

29 iulie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională, Regiunea București-Ilfov

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat pentru prezentele apeluri este de 243.780.163,53 euro, din care 181.298.314,00 euro contribuție FSE+.

Rata de cofinanțare este stabilită la nivelul fiecărui solicitant/partener în conformitate cu tabelul 5 și respectiv 6 din sub-capitolul 2.2 Cofinanțarea proprie a beneficiarului din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PoIDS.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare.
Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor.
Toate Cererile de finanțare și/sau toate documentele aferente unei Cereri de finanțare transmise în alt mod, nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent