Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Schemă de ajutor de minimis pentru investițiile în infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice – stații/puncte de reîncărcare electrică”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Schemă de ajutor de minimis pentru investițiile în infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice – stații/puncte de reîncărcare electrică”

Prioritatea:

4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă

Obiectivul specific:

Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Beneficiarii dispozițiilor prezentei scheme sunt entitățile definite la art. 7 alin.5, care solicită și primesc fi- nanțare de minimis în cadrul prezentei scheme și care, începând cu momentul depunerii cererii de finanțare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
(1) sunt definite in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
(2) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016;
(3) nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
(4) nu sunt subiect unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda aferentă;
(5) nu au fost găsiți vinovați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
(6) nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv:
a. nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
b. nu sunt controlați, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
c. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și
d. nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
(7) nu au desfășurat şi nu desfășoară activități care încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului şi nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului;
(8) și-au achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic, respectiv în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit conform legislației în vigoare;
(9) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
(10) sunt direct responsabili de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
(11) au capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv costurile conexe), unde este cazul, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile
asociate necesare, in vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt sprijin public;
(12) nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis;
(13) dețin sau vor deține drepturi asupra imobilului (locul de amplasare a stației de încărcare), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția, începând cu data depunerii cererii de finanțare: dreptul de proprietate/administrare/superficie / folosință;
(14) poate asigura caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021;
(15) valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, acordată beneficiarului și întreprinderilor cu care aceasta formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanțare), inclusiv valoarea solicitată prin prezentul apel de proiecte, nu depășește 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului;
(16) îndeplinesc orice alte condiții/cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și ghidul solicitantului.

Activități Eligibile:

Scopul prezentei scheme este îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice, promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, respectiv stimularea investițiilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport nepoluante.

Buget

Buget:

5.188.235,30 EUR

Calendar

Data deschiderii:

04 august 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2027 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și sursele de finanțare

Bugetul alocat este de 5188235,3 euro

Intensitatea ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme este de maxim 98%.
(2) Contribuția proprie a beneficiarului reprezintă minimum 2% din valoarea eligibilă totală cheltuielilor ne- cesare achiziționării și instalării stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride.
(3) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o pe- rioadă de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul acordării ajutorului de minimis), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul InforE- URO în vigoare la data semnării contractului de finanțare (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost).
(4) Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indife- rent dacă ajutorul este finanţat din surse naționale sau europene.
(5) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de finanțare. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro valabil la momentul acordării ajutorului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent