Skip to main content

Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor din Programul Asistenţă Tehnică 2021-2027 P2- Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ – Sprijin pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor din Programul Asistenţă Tehnică 2021-2027 P2- Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ – Sprijin pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Asistență Tehnică

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Proiectele finanțate din PoAT, prioritatea 2 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ- Sprijin pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat , sunt proiecte de asistență tehnică care trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:
A. Să fie depuse de către unul dintre solicitanții eligibili conform subcapitolului 5.1.2 din prezentul ghid;
B. Să se încadreze în tipurile de intervenție PoAT conform subcapitolului 5.2.2 din prezentul ghid;
C. Să aibă o dimensiune orizontală (adresează nevoi privind coordonarea, gestionarea sau controlul Fondurilor UE 2021-2027 sau cu impact asupra Fondurilor UE 2021-2027) sau specifică PoAT, PoS, PoDD sau PoCIDIF;
D. Să fie implementate în intervalul de timp de la data hotărârii AGA sau deciziei consiliului director prin care se stabilește/înființează structura tehnică pentru implementarea ITI, dar nu mai devreme de data aprobării Acordului de Parteneriat 2021-2027 (25.07.2022) și până la data de 31 decembrie 2029, cu precizarea că pentru perioada până la data de 31.12.2023 nu se vor accepta decât cheltuieli efectuate în scopul pregătirii pentru implementarea ITI care nu au fost rambursate în cadrul POAT 2014-2020;
E. Să nu fi fost/nu fie finanţate din alte resurse publice nerambursabile;
F. Să nu fie încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost sau nu efectuate de către beneficiar (art. 63, alin. (6) din Reg. (UE) 1060/2021);
G. Activitățile din proiectele propuse spre finanțare demarate anterior depunerii cererii de finanțare să fi fost derulate cu respectarea prevederilor legislației aplicabile (art. 73, alin. 2, lit. (f) din Reg. (UE) nr. 1060/2021);
H. Să fie implementate în conformitate cu politicile UE şi naţionale, în special cu privire la nediscriminare și transparență, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati și egalitatea de gen, dezvoltare durabilă, inclusiv politica Uniunii în domeniul mediului; asigurarea durabilității operațiunii în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.
J. Să se adreseze unui grup ţintă relevant pentru acțiunea respectivă, așa cum este descris la subcapitolul 3.7 din prezentul ghid;
K. Prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;
L. În cazul proiectelor destinate achiziției de echipamente, acestea să fie compatibile cu SMIS 2021+, respectiv să îndeplinească următoarele cerințe minime:
a. Din punct de vedere hardware (servere, unități de stocare, elemente de comunicații, stații de lucru etc.):
i. Să permită (up-grade) adăugarea de resurse suplimentare echipamentelor existente (scale-up): memorie, capacitate de stocare, procesoare etc. (unde este cazul);
ii. Să beneficieze de consumabile (unde este cazul) compatibile care să nu altereze garanția echipamentului.

b. Din punct de vedere software:
i. Echipamentele TIC trebuie să dețină sisteme de operare ce includ navigatoare de web.

c. Din punct de vedere al aspectelor logistico-administrative se recomandă ca echipamentele să:
i. Beneficieze de garanție:
 Cel puțin 5 ani pentru echipamente de tip hardware de tip server, sisteme de stocare (SAN, NAS, etc.), echipamente de rețea (de exemplu switch, router, acces point), iar software-ul acestora să fie corelat cu durata de garanție hardware a echipamentelor;
 Cel puțin 3 ani pentru echipamentele hardware de tip desktop/laptop;
ii. Fie noi;
iii. Nu fie la producător în starea end of life.

Activități Eligibile:

  • rambursarea costurilor salariale ale personalului ADI ITI
  • asigurarea condițiilor logistice și cheltuielilor de deplasare ale personalului ADI ITI
  • instruirea personalului dedicat coordonării ITI
  • susținerea activităților de promovare și comunicare, inclusiv de informare/pregătire a beneficiarilor
  • actualizarea/revizuirea/recalibrarea strategiilor

Buget

Buget apel:

85.096.440 RON

Calendar

Data deschiderii:

29 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

30 septembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinantare

Alocarea totală stabilită pentru apelul de proiecte este 17.100.000 euro.

PoAT 2021 – 2027 este un program destinat sistemului de coordonare, gestionare și control al fondurilor și de gestionare a programelor naționale, derulate de MIPE, fără prioritate de Asistență Tehnică (PoS, PoDD, PoCIDIF), inclusiv PoAT, precum și potențialilor beneficiari/beneficiarilor acestor fonduri si ITI-urilor din cadrul Acordului de Parteneriat, precum si altor ITI ce vor fi identificate si incluse in cadrul Acordului de Parteneriat pe parcursul implementarii PoAT 2021-2027, prin natura sa orizontală răspunzând nevoilor de la nivel național. Astfel, deși localizarea principalilor beneficiari este la nivel regional, intervențiile finanțate din PoAT, prin impactul pe care îl au asupra implementării tuturor programelor, acoperă toate regiunile României.
Prin urmare, în vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul Social European Plus, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al PoAT 2021-2027 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului, fiind de 15,6887% pentru regiunea mai dezvoltată și 84,3113% pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
Pentru determinarea contribuției din Fondul Social European Plus, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 40%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 55%.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Acesta este un apel de propuneri de proiecte cu depunere continuă, acestea putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte și până la închiderea acestuia.

Cererea de finanțare va fi completată și depusă integral și exclusiv conform instrucțiunilor din Anexa nr. 1, prin intermediul aplicației MySMIS2021 (www.mfe.gov.ro).

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1!

A apărut Corrigendum Nr.1. – 28 iunie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent