Skip to main content

Ghidul solicitantului aferent Măsurii 1 – „Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului aferent Măsurii 1 – „Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv”

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Autorități și instituții care oferă servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor, identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordață cu Politica eGuv.
Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă, solicitanții prevăzuți la pct. 5.1.2 trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în Declaraţia Unică – Anexa 2 la ghid.
Se va finanța maxim 1 proiect ca beneficiar unic
Un solicitant poate beneficia de finanțare pentru mai mult de 1 proiect, cu condiția ca acesta să vină în parteneriat cu una sau mai multe instituții diferite care vor fi sprijinite pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea semnificativă a serviciilor publice electronice identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordață cu Politica eGuv.

Activități Eligibile:

În cadrul prezentului apel sunt eligibile următoarele activități generale, care au ca finalitate dezvoltarea, în cele din urmă, de servicii publice noi sau îmbunătățite semnificativ în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor:

A. Activități premergătoare depunerii proiectului
1. Realizare documentație depunere proiect

B. Activități în implementare
2. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC;
3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării programelor informatice/soluțiilor/ aplicațiilor software/licențelor;
4. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, testare, integrare și punere în funcțiune;
5. Activități de informare și publicitate;
6. Activități de management de proiect;
7. Activități aferente instruirii personalului;
8. Activități de furnizare a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară și tehnică.

Activități eligibile

A. Activități premergătoare depunerii proiectului
1. Realizare documentație depunere proiect.

B. Activități
2. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC şi a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului
3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării programelor informatice/soluțiilor/aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;
4. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, testare, integrare (și cu infrastructuri, rețele și sisteme existente, după caz) și punere în funcțiune;
5. Activități de informare și publicitate : derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;
6. Activități de management de proiect coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc., după caz), participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene;
7. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele/serviciile implementate/achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
8. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;
9. Activități de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Buget

Buget apel:

946.635.408,85 RON

Calendar

Data deschiderii:

05 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul prezentului apel este de 344.232.706 euro (FEDR+BS) din care 258.000.000 euro FEDR, respectiv 1.697.342.626,74 lei (FEDR+BS) la cursul infoeuro din luna august: 1euro=4,9308 lei

Rata de cofinanțare:

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 11.92%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 88.08%).
Pentru perioada 2021-2027, valoarea finanţării nerambursabile la nivel de apel se constituie astfel:

Regiuni dezvoltate – 85% (FEDR) 15% (BS)
Regiuni mai puțin dezvoltare – 40% (FEDR) 60% (BS)

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun prin aplicația electronică MySMIS2021 și includ toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2021 sunt publicate pe site-ul: https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021

Perioada de depunere – 05.09.2023, ora 10:00:00 – 31.12.2024 ora 23.59.59

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare aici.


[26/04/2024] Corrigendum nr.1 – A fost modificat Ghidul Solicitantului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent