Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date”

Prioritatea:

P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“

Obiectivul specific:

ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Educație și Ocupare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În cadrul prezentului apel de proiecte, proiectul va fi depus în parteneriat, constituit între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Ministerul Educației, în conformitate cu informațiile de la secțiunile la 5.1.2 și 5.1.3 ale prezentului Ghid, în baza unui Acord de parteneriat (Anexa 1 Acord de parteneriat din Ghidul Solicitantului – Condiții generale Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 ). Fiecare partener va respecta reguli aplicabile în cazul parteneriatului specificate în secțiunea 1.8 Reguli aplicabile în cazul parteneriatului din Ghidul Solicitantului – Condiții generale Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 – https://mfe.gov.ro/PEO-21-27.

Pentru a fi eligibil solicitantul/partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
❖ Să se încadreze în categoria de solicitant eligibil conform prevederilor Ghidului Solicitantului Condiții Generale și cu prevederile subcapitolului 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili“ și cu prevederile subcapitolului 5.1.3 „Categorii de parteneri eligibili“ din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice;
❖ Să se încadreze în regulile generale de eligibilitate stabilite prin intermediul Tabelului nr. 2 „Cerințe generale privind eligibilitatea Solicitantului și a Partenerilor“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO;
❖ Să nu se încadreze în situațiile prevăzute în Tabelul 3 „Situații în care solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finanțare“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.

Activități Eligibile:

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel sunt cele care vizează facilitarea monitorizării angajabilității absolvenților de învățământ superior prin dezvoltarea de instrumente sistemice și a mecanismelor instituționale la nivelul universităților, respectiv:
Activitatea 1 – Îmbunătățirea dimensiunii cantitative și calitative a sistemului de monitorizare a angajabilității absolvenților de învățământ superior și dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților (activitate obligatorie);
Activitatea 2 – Implementarea Chestionarului național privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior (CNAAIS) (activitate obligatorie);
Activitatea 3 – Inițierea sau dezvoltarea unor instrumente digitale menite să sprijine angajabilitatea absolvenților de învățământ superior și înțelegerea acestui proces inclusiv prin valorificarea rezultatelor proiectului ReCONECT, cod MySMIS 140092 (activitate obligatorie);
Activitatea 4 – Dezvoltarea competențelor orizontale, capacităților și mecanismelor instituționale de gândire prospectivă în învățământul superior românesc, pentru creșterea calității, flexibilității și adaptării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii (activitate obligatorie).

Calendarul de desfășurare a activităților proiectului va fi corelat cu structura anului universitar.

Buget

Buget:

5.177.561 EUR

Calendar

Data deschiderii:

06 martie 2024 16:00

Data închiderii:

29 martie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație, Ocupare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat apelului de proiecte este în cuantum de 5.177.566 euro, din care contribuția UE este de 4.166.561,97 euro și contribuția națională de 1.011.004,03 euro.

Rata de cofinanțare UE este de reprezintă 80,47 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent