Skip to main content

Ghidul solicitantului 7.1.2 – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului 7.1.2 – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare

Prioritatea:

7: O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

Obiectivul specific:

4.6 Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc aici.

Activități Eligibile:

Activități aferente activității de bază

I. Intervenții privind infrastructura
I.A. Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (de tipul: formațiuni geologice, peșteri, lacuri, izvoare, arii naturale protejate sau alte elemente din cadrul ariilor naturale protejate, inclusiv resurse balneare, climatice și balneoclimatice), crearea /modernizarea infrastructurii conexe acestora și dezvoltarea infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice:
a. Reabilitarea, amenajarea modernizarea și dotarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică în scopul accesibilizării și valorificării adaptarea la cerințele necesare accesibilizării obiectivului pentru persoanele cu dizabilități, după caz, raportat la particularitățile fiecărui obiectiv turistic natural. De asemenea, exclusiv în ariile naturale protejate, sunt eligibile activități privind construirea, reabilitarea, modernizarea, punctelor/ și platformelor de belvedere, foișoarelor și punctelor de observație avi-faunistică (este exclus accesul la acestea pentru activitățile de vânătoare).
b. Construirea, modernizarea și extinderea pavilioanelor de acces, a căilor de acces în obiectiv si a intrărilor, a spațiilor de așteptare la intrarea în obiectivul turistic natural (inclusiv grupurile sanitare, bănci, mese, coșuri de gunoi, asigurare apă potabilă de la cișmele publice, etc.), adaptarea acestora la cerințele necesare accesibilizării obiectivului pentru persoanele cu dizabilități, după caz, raportat la particularitățile fiecărui obiectiv turistic natural.
c. Construirea, amenajarea, reabilitarea captărilor-izvoare/ buvetelor / pavilioanelor de izvoare minerale, inclusiv dotarea acestora, amenajarea mofetei din materiale prietenoase cu mediul, realizarea unei iluminări si ventilări adecvate, crearea/reabilitarea traseelor de cură pe teren, inclusiv a locurilor de recreere și popas aferente acestora.
d. Construire, reabilitare, modernizare, amenajare, extindere via-ferrata, deschise accesului publicului larg.
e. Construirea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea, extinderea traseelor turistice montane și/ sau traseelor de drumeție pedestră.
f. Construirea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea, extinderea traseelor ciclabile marcate corespunzător. Pentru a fi eligibile, activitățile de acest tip (e, f) vor viza trasee turistice montane / de drumeție pedestră/ciclabile marcate, care unesc între ele minimum 2 obiective turistice naturale sau antropice (cu excepția traseelor de tip circuit), cel puțin unul dintre obiectivele turistice naturale, fiind vizat de investiții în cadrul proiectului propus.
În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile cheltuielile cu realizarea pistelor cicloturistice în afara localităților, din materiale prietenoase cu mediul sau alte soluții bazate pe natură, care sa integreze traseul pistelor in arealul natural pe care îl traversează (suprafețe de rulare ecologice- materiale agregate și lianți, piatră sfărâmată etc.).

Toate traseele, indiferent de tipul lor, trebuie să respecte legislația în vigoare și standardele naționale și/sau internaționale în materie.

g. Modernizarea, reabilitarea căilor de acces spre principalele obiective turistice naturale; aceste activități sunt auxiliare / complementare uneia dintre activitățile de mai sus (a, b, c, d, e, f), sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară și se încadrează în limita de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
h. Construirea, reabilitarea, modernizarea locurilor de recreere și popas și dotarea acestora cu mobilier urban, adaptat specificului zonei.
i. Dotarea cu panouri explicative/informare/marcaje (semnalizare turistică orizontală și verticală, hărți ale zonei și ale traseului/traseelor, panouri informative legate de biodiversitatea zonei flora și fauna, etc).
j. Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea bazelor Salvamont / centrelor Salvaspeo și/sau adăposturi și/sau refugii turistice pentru situații de urgență, inclusiv dotarea acestora cu mobilier și sisteme autonome de alimentare cu energie electrică (de exemplu: panouri foto-voltaice) și sisteme video de monitorizare a traseelor sau a refugiilor turistice.

I.B. Creare și extindere infrastructură publică de agreement
Acest tip de activități sunt eligibile exclusiv în localitățile declarate stațiuni balneare, climatice, balneo-climatice, stațiuni turistice de interes local sau național (conform legislației specifice în vigoare) și nu intră sub incidența ajutorului de stat.
a. Construcția, achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spații pentru întreținere/vestiare, scene realizate din materiale reciclate/reciclabile sau alte soluții bazate pe natură etc.;
b. Construirea, reabilitarea, modernizarea de facilități pentru recreere/agrement pe terenurile amenajate in aer liber (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joaca, zone de fitness pentru vârstnici, etc.), toate cu acces liber și gratuit .

Activități conexe activității de bază:

II. Activități soft:
II. A. Activitățile de tip soft care vizează realizarea obiectivului specific privind creșterea rolului culturii și turismului sustenabil la dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, vor fi legate de infrastructura care face obiectul cererii de finanțare.
Pentru a fi eligibile, proiectele vor include obligatoriu activități de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, de tipul celor din secțiunea II.A.
II.B. Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului vizat de investiție, și, după caz, a activităților soft propuse. Activitățile de marketing și promovare pot cuprinde inclusiv activități de digitalizare a obiectivului vizat de investiție.
Proiectul va include obligatoriu activități de marketing și promovare turistică a obiectivului vizat, acestea urmând a fi detaliate în cererea de finanțare și în Planul de marketing anexat acesteia. Includerea activităților de digitalizare nu este obligatorie, dar va fi punctată suplimentar în ETF.
II.C Activități de creștere a capacității administrative (inclusiv de cooperare transfrontalieră și transnațională)

III. Activități aferente serviciilor de:

  • proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului;
  • audit financiar al proiectului;
  • informare și publicitate.

Buget

Buget:

6.265.381 EUR

Calendar

Data lansării:

31 ianuarie 2024

Data deschiderii:

29 mai 2024 12:00

Data închiderii:

29 august 2024 12:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel (FEDR+BS) este de 6.265.381 euro, din care sprijin FEDR 5.434.260 euro și 831.121 euro finanțare de la bugetul de stat.
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea in alocarea financiara a apelului de proiecte este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna publicării apelului de proiecte, respectiv luna ianuarie 2024, 1 euro= 4,9753 lei.
În cadrul prezentului apel de proiecte, există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b) si art. 5, alin 2 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 829/2022, în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR Centru.

Ratele de cofinanțare acordate în cadrul apelului de proiecte, aferente valorii totale eligibile, sunt următoarele:
• Cuantumul asistenței financiare nerambursabile acordate în cadrul apelului de proiecte reprezintă maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile (maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR + maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului din bugetul de stat – BS)
• Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile este de minim 2% din valoarea acestora.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

[18.03.2024] Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent