Skip to main content

Ghidul solicitantului 5.1 A „Drumuri județene”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului 5.1 A „Drumuri județene”

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitantul de finanțare începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu următoarele excepții:
a) valoarea minimă eligibilă prevăzută la capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect a cărei respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
b) pragurile/plafoanele stabilite pentru cheltuieli în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și pragurile de cost prevăzute la capitolul 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului, a căror respectare este obligatorie până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.
c) prevederile capitolului 7.4.5 litera b), referitoare la dovada publicării anunțului de participare/anunțului de participare simplificat sau dovada realizării achiziției directe, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 pentru serviciile de proiectare PT, a căror respectare este obligatorie la momentul depunerii cererii de finanțare, și la momentul finalizării etapei de contractare, inclusiv.
În cazul în care, după depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare anulează procedura de achiziție pentru serviciile de proiectare PT, proiectul nu devine neeligibil, dacă până la finalizarea etapei de contractare, solicitantul de finanțare publică un nou anunț de participare/anunț de participare simplificat pentru serviciile de proiectare PT.
În cazul în care acest anunț nu este publicat și nu este încărcată dovada publicării acestuia în MYSMIS2021/SMIS2021+ până la finalul etapei de contractare, proiectul se respinge de la finanțare.
Atenție!
a) Atât solicitantul de finanțare, cât și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului de finanțare aferent prezentului apel de proiecte. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.
b) În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse la cunoștința AM PRV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
c) Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe operaţionale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, astfel:

i. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare, individual, lider de proiect sau membru al parteneriatului, își va asuma secțiunea A din Anexa 2_Declarația unică;
ii. Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, Autoritatea de Management/Organismul care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PRV;
iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința AM PRV orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;
iv. În cazul în care, pe parcursul evaluării și a selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PRV respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
d) AM PRV aplică proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația europeană incidentă.

Activități Eligibile:

A. Activități privind rețeaua de transport cu statut de drum județean, care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T:
a) Lucrări de construire și/sau modernizare și/sau extindere a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean – activitate obligatorie.
Selectarea unei activități este suficientă pentru a îndeplini condiția.
b) Măsuri de siguranță rutieră – road-safety, inclusiv campanii de siguranță rutieră – activitate obligatorie.

Măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale, fiind proiectate și destinate tuturor utilizatorilor – activitate obligatorie;
d) Aliniamente de arbori/crearea de perdele forestiere de-a lungul drumului județean, în afara zonei de siguranță a drumului, amplasarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, protejarea și menținerea absorbanților naturali (păduri locale, zone umede, zone împădurite), apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții suplimentare pentru protecția drumului județean față de efectele generate de condiții meteorologice extreme, etc. – activitate obligatorie. Selectarea unei activități este suficientă pentru a îndeplini condiția;
e) Elemente de digitalizare în transporturi, de exemplu: echipamente de măsurare trafic, echipamente de măsurare a zgomotului, a emisiilor de noxe, sisteme de supraveghere în zone periculoase, panouri informative electronice – condiții meteo, zăpadă, trafic îngreunat – , sisteme de informații pentru transportul în comun – rute, orare, bilete etc. – activitate obligatorie. Selectarea unei activități este suficientă pentru a îndeplini condiția;
f) Lucrări de artă de tip poduri și podețe, precum și elemente de colectare și evacuare a apelor pluviale;
g) Construirea/modernizarea de stații și alveole, în vederea stimulării transportului public de călători pe traseul obiect al proiectului;
h) Intersecțiile cu drumurile laterale, racorduri la drumurile laterale;
i) Intersecții cu linii de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, activități eligibile doar în scopul realizării conectivității la TEN-T;
j) Achiziția de teren sau exproprieri în vederea construirii, modernizării și extinderii rețelei de drumuri județean.

B. Măsuri conexe activităților de la punctul A, de tipul:
i. amenajare de parcări pe traseul DJ, inclusiv elemente de colectare a deșeurilor;
ii. accese la proprietăți, cu respectarea limitei de proprietate;
iii. piste de biciclete cu traseu continuu și/sau coerent care deservesc DJ;
iv. iluminat treceri de pietoni;
v. amenajare spații verzi etc.

C. Alte activități eligibile în cadrul proiectului: activități aferente serviciilor de proiectare și cosultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, în corelare cu cheltuielile eligibile descrise în secțiunea A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF.

Buget

Buget apel:

524.059.399,01 RON

Calendar

Data deschiderii:

01 august 2023 00:00

Data închiderii:

01 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Rata de cofinanțare

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia;
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Informații suplimentare despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare despre Apel accesând pagina PR Vest – https://www.vest.ro/noutati/start-la-finan-ri-europene-accesibilitate-mai-bun-prin-drumuri-jude-ene-modernizate


Corrigendum nr. 1 – Ghidul a fost modificat. 4.08.2023


Corrigendum nr. 2 – Ghidul a fost modificat. 16.10.2023


Corrigendum nr. 3- Ghidul a fost modificat. 10.01.2024


Corrigendum nr. 4 – Ghidul a fost modificat . 21.03.2024


Corrigendum nr. 5 – Ghidul a fost modificat. 29.03.2024

 

Unde se depun proiectele?

Proiectele se depun în Platforma MySMIS.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent