Skip to main content

Ghidul Solicitantului 311.A – „Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului 311.A – „Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor”

Prioritatea:

3. O regiune cu localități prietenoase cu mediul

Obiectivul specific:

2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În ceea ce privește eligibilitatea solicitanților, regăsiți informații la capitolul 5 Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

Activități Eligibile:

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, pereți exteriori inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a blocului (îmbunătățirea izolării și inerției termice);
 • Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, înlocuirea parapeților la balcoane, acolo unde din construcția blocului parapeții nu sunt realizați tehnic astfel încât să poată susține o închidere de balcon cu tâmplarie performantă energetic (ex. înlocuirea parapeților din sticlă/metal cu parapeți din zidărie);
  Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente (sau spații în care se desfăsoară activități) la parter, iar prin proiect se reabilitează inclusiv spațiile/apartamentele de la parter.

B. Lucrări de reabilitare/modernizare a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, precum și înlocuirea echipamentelor existente și racordarea la un sistem de încălzire centralizată:

 • Reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
 • Reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, inclusiv folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”;
 • Reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice;
 • Realizarea lucrărilor de branșare/rebranşare a blocului de locuinţe/apartamentului la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;
 • Procurarea/montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor.

C. Lucrările de reabilitate/modernizare a sistemelor de ventilare naturală sau mecanică, inclusiv înlocuirea echipamentelor existente:

 • Repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
 • Soluții de ventilare naturală prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • Soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate;
 • Înlocuirea echipamentelor (ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură) acolo unde ele există, cu altele cu performanțe superioare, dacă această măsură contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.

D. Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice;

 • Achiziționarea și instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie.

E. Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente/incandescente din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată:

 • Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din spațiile comune ale blocului de locuințe prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie tip LED , aferente părților comune ale blocului de locuințe;
 • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, în spatiile comune ale blocului de locuințe, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie.

F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri (inclusiv activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activități necesare pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente):

 • Înlocuirea/modernizarea lifturilor în cazul în care intervenția conduce la reduceri ale consumurilor de energie (înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum şi repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate);
 • Procurarea/montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie pentru încălzire şi apă caldă de consum;
 • Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei;
 • Montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din bloc pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor);
 • Montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară pentru sezonul cald (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă etc.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

 • Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol etc. (inclusiv montarea paratrasnetelor);
 • Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
 • Repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
 • Repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;
 • Măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare neautorizate);
 • Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de asigurare a accesibilităţii și de dezvoltare durabilă;
 • Refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);
 • Procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective;
 • Realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală;
 • Prevederea de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • Echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;
 • Pictură murală pe pereții exteriori ai blocurilor, realizată cu vopsea purificatoare, tinând cont de prevederile legale în vigoare, inclusiv de analiza DNSH.

Buget

Buget:

50.294.117,65 EUR

Calendar

Data deschiderii:

29 iulie 2024 10:00

Data închiderii:

28 martie 2025 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Buget alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 50.294.117,65 Euro, din care 42.750.000,00 euro din FEDR și 7.544.117,65 Euro cofinanțare națională.

În ceea ce privește rata de cofinanțare, regăsiți detalii în Capitolul 3. Aspecte specifice apelului de proiecte, subcapitolul 3.4. Rata de cofinanțare.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

Ghidul a fost modificat. Noua dată de depunere este: 04 martie 2024, ora 10:00, iar data închiderii apelului de proiecte: 04 noiembrie 2024, ora 10:00.

Informații actualizate despre Apel

Informații actualizate despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1 la Ghidul Solicitantului. – 25.10.2023


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2 la Ghidul Solicitantului. – 29.11.2023


UPDATE 3! A apărut Corrigendum Nr.3 la Ghidul Solicitantului. – 05.01.2024


UPDATE 4! A apărut Corrigendum Nr.4 la Ghidul Solicitantului. – 29.01.2024


UPDATE 5! A apărut Corrigendum Nr.5 la Ghidul Solicitantului. – 16.02.2024


UPDATE 6! A apărut Corrigendum Nr.6 la Ghidul Solicitantului. – 06.06.2024

Au fost modificate data de deschidere și data de închidere a apelului.


UPDATE 7! A apărut Corrigendum Nr.7 la Ghidul Solicitantului. – 04.07.2024


UPDATE 7! A apărut Corrigendum Nr.8 la Ghidul Solicitantului. – 12.07.2024

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent