Skip to main content

Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Prioritatea:

P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În ceea ce privește eligibilitatea solicitanților, regăsiți informații la capitolul 5 Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

Activități Eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.
Este obligatorie includerea în cadrul proiectului cel puțin a activității 1 și/sau 2 din lista de mai jos.

  • Construire, extindere spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Activități cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
  • Activități cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
  • Activități cu achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
    Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

  • Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

Buget

Buget:

19.306.216 EUR

Calendar

Data deschiderii:

18 iulie 2024 10:00

Data închiderii:

11 septembrie 2024 10:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Buget alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 19.306.216,00 euro, din care 16.410.283,60 euro FEDR și 2.895.932,40 euro cofinanțare din BS.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului, care este compusă din cofinanțarea acordată din FEDR în procent de 85% și cofinanțarea națională în procent 15%, în limita plafonului de minimis (A se vedea Anexa IX). Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro, doar în intervalul 18.07.2024, ora 10:00 si 11.09.2024, ora 10:00.

Informații actualizate despre Apel

Informații actualizate despre apel regăsiți aici


UPDATE 1 – A apărut CORRIGENDUM Nr. 1 la Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii aici. – 28 septembrie 2023


UPDATE 2 – A apărut CORRIGENDUM Nr. 2 la Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii aici. – 19 octombrie 2023


UPDATE 3 – A apărut CORRIGENDUM Nr. 3 la Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii aici. – 6 decembrie 2023


Erata CORRIGENDUM nr. 3 https://www.nord-vest.ro/erata-la-corrigendum-nr-3-pentru-ghidul-solicitantului-131-a/


UPDATE 4 – A apărut CORRIGENDUM Nr. 4 la Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii aici. – 29 ianuarie 2024


UPDATE 5 – A apărut CORRIGENDUM Nr. 5 la Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii aici. – 28 februarie 2024


UPDATE 6 – A apărut CORRIGENDUM Nr. 6 la Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii aici. – 25 aprilie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent