Skip to main content

Ghidul de finanţare nerambursabilă pentru anul 2023

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul de finanţare nerambursabilă pentru anul 2023

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Eligibilitatea solicitantului
Pot obţine finanţare nerambursabilă:
– asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale înregistrate în mod legal în statul de reședință;
– persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanţări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Nu pot beneficia de finanţare nerambursabilă acordată de DRP, solicitanţii aflaţi în una dintre situaţiile de mai jos:
– desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, activităţi împotriva statului român, a intereselor acestuia şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
– desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, acţiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;
– desfăşoară sau au desfăşurat orice act sau acţiune de natură să aducă atingere prestigiului, reputaţiei sau imaginii statului român, Autorităţii Finanţatoare, a românilor şi/sau comunităţilor româneşti, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale ale românilor de pretutindeni;
– nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media;
– se află în incapacitate de plată;
– au conturile blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive sau a unui titlu executoriu emis de autorităţi;
– nu şi-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare şi au fost declaraţi neeligibili de către Autoritatea Finanţatoare;
– nu pot primi o nouă finanțare nerambursabilă până la achitarea integrală a debitelor restante;
– au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică a solicitantului;
– solicitantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, nu pot obţine finanţare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

Activități Eligibile:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă legătură cu activităţile/acţiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
– implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, astfel cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 3);
– să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepţia publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care derulează programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Buget

Buget apel:

2.000.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

01 august 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent