Skip to main content

Ghid privind Programul de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghid privind Programul de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Program Sisteme Fotovoltaice

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului
(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) este operator economic cu personalitate juridică română;
b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;
c) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“;
d) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
e) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
h) deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;
i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;
j) are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric (cod COR 2151);
k) se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin prezentul ghid de finanţare;
m) se angajează că va analiza documentele solicitanţilor, respectând procedura definită la art. 7 alin. (1) lit. q);
n) se angajează că va constitui garanţia, conform art. 15, ulterior perfectării contractului de participare.
(2) În vederea participării în cadrul programului şi încheierii contractului de participare, instalatorii vor îndeplini procedurile aplicabile în prezentul ghid de finanţare. Nu fac excepţie instalatorii validaţi în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării
(1) Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
d) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinaţia construcţiei, aşa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuinţă sau anexe care o deservesc;
f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
g) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:
1. a/au beneficiat de finanţare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeaşi carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;
2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeaşi carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;
3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprimministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeaşi carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare.
(2) Beneficiază de finanţare solicitantul unitate de cult care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
b) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
c) se obligă să respecte legislaţia în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
(3) Solicitanţii prevăzuţi la alin (1) şi (2) completează şi îşi asumă în aplicaţie declaraţiile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ghid

Activități Eligibile:

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu achiziţia sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;
b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanţării de către AFM, pentru persoana fizică, şi după semnarea contractului de finanţare, pentru unitatea de cult.
(3) În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiar sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.
(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

Buget

Buget apel:

1.750.000.000 RON

Calendar

Data lansării:

19 mai 2023

Data deschiderii:

19 mai 2023 00:00

Data închiderii:

29 iunie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Mediu

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Calendar înscrieri

Solicitanții se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform următorului calendarului atașat aici.

 

Informații actualizate despre program

Puteți consulta informații actualizate despre program accesând link-ul – https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent