Skip to main content

Ghid privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghid privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Sud – Est

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanțare prin POR 2014-2020, precum și de la începutul perioadei de implementare a proiectului (etapa I si etapa II) până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului, conform informațiilor de mai jos și a prevederilor contractuale.

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în perioada de programare 2014-2020, prin ghidurile aferente apelurilor pe care au fost contractate proiectele etapizate pe POR 2014-2020.

 

 

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat.

Tipurile de activități eligibile în cadrul apelurilor de proiecte etapizate sunt:

 • cele prevăzute în cererea de finanțare aprobată prin POR 2014-2020. Activitățile incluse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat. De asemenea, activitățile incluse trebuie sa se încadreze in codurile de intervenție din PR Sud Est.

Conform art 6, alin (1), litera b) din OUG 36/2023, necesarul de finanţare pentru fiecare dintre proiectele care îndeplinesc condiţiile de etapizare este calculat ca diferenţă între valoarea contractată şi valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanţare pentru etapa II.

Conform art 7, alin (5) din OUG 36/2023, (5) – necesarul de finanţare pentru etapa II a proiectelor/ operaţiunilor etapizate, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat, pentru fiecare proiect/operaţiune care face obiectul etapizării, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023 sau, după caz, la data încheierii contractului de finanţare/emiterii deciziei de finanţare pentru etapa II.

Următoarele activități sunt eligibile pentru etapa II, respectiv:

 1. activități de tip FSE – doar pentru Acțiunile aferente OP 4 și OP 5 (nu sunt activități obligatorii) – sunt eligibile în limita a 3% din valoarea eligibilă a etapei II;
 2. activități în vederea implementării măsurilor privind respectarea principiului DNSH – sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a etapei II.

Conform OUG 36/2023, modificata prin OUG 22/2024, aprobata prin Legea 180/7 iunie 2024:

 • articolul 4, alineatul (5), litera f):
 1. f) ambele etape ale proiectului/operaţiunii etapizate fac obiectul tuturor condiţiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020, cu excepţia valorii maxime eligibile stabilite prin ghidul solicitantului, majorate în baza ajustării preţurilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, precum şi a ajustărilor realizate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5^1);
 • articolul 7, alineatul (5^1):

(5^1) Prin excepţie, pentru proiectele etapizate de mobilitate din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, necesarul de finanţare pentru etapa II, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizărilor de preţuri, şi în cazul proiectelor/operaţiunilor care fac obiectul etapizării în cadrul cărora au fost revizuite devizele generale de investiţii şi au fost atribuite contractele de lucrări înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, dar numai în limitele care rezultă din aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Buget

Buget:

169.710.000 EUR

Calendar

Data lansării:

14 iunie 2024

Data deschiderii:

18 iunie 2024 12:00

Data închiderii:

19 iulie 2024 16:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Apel Acțiune PR SE 2021-2027 Prioritatea de investiții/Operațiunea POR 2014-2020 Alocare apel – mil euro
PR/SE/2024/Etap/1.5

 

1.5 2.1.B 3,17
PR/SE/2024/Etap/2.1/A/ITI

 

2.1 A ITI DD 3.1 A ITI DD 0,38
PR/SE/2024/Etap/2.1/B

 

2.1 B 3.1 B/ 3.1 C 21,09
PR/SE/2024/Etap/2.1/B/ITI

 

2.1 B ITI DD 3.1 B ITI DD 8,19
PR/SE/2024/ Etap/3.1/MRJ

apel municipii reședința de județ, din care:

3.1 4.1 22,09
Brăila 3.1 4.1 7,30
Constanța 3.1 4.1 10,08
Focșani 3.1 4.1 4,71
PR/SE/2024/ Etap/3.1/M

apel municipii

3.1 3.2 6,47
PR/SE/2024/ Etap/3.1/O

apel orașe

3.1 3.2 7,64
PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI/Tulcea

 

3.1 ITI DD 3.2 ITI DD 4,54
PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI/O – apel orașe 3.1 ITI DD 3.2 ITI DD 1,66
PR/SE/2024/ Etap/4.1

 

4.1 6.1 15,63
PR/SE/2024/ Etap/5.1

 

5.1 10.1 A/13.1 4,24
PR/SE/2024/ Etap/5.1/ITI

 

5.1 ITI DD 13.1 ITI DD 0,47
PR/SE/2024/ Etap/5.2

 

5.2 10.1 B/13.1 7,87
PR/SE/2024/ Etap/5.2/ITI

 

5.2 ITI DD 10.1 B ITI DD/13.1 ITI DD 4,76
PR/SE/2024/ Etap/5.3

 

5.3 10.2 4,81
PR/SE/2024/ Etap/6.1/MRJ

apel municipii reședința de județ

6.1 4.3/5.1/7.1/13.1 11,35
Brăila 6.1 4.3/5.1 3,03
Buzău 6.1 5.1 1,83
Constanța 6.1 5.1 5,95
Galați 6.1 5.1 0,54
PR/SE/2024/ Etap/6.1/M

apel municipii

6.1 13.1 1,47
Mangalia 6.1 13.1 0,88
Adjud 6.1 13.1 0,59
PR/SE/2024/ Etap/6.1/O

apel orașe

6.1 7.1/13.1 4,51
PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI/Tulcea 6.1 5.1 ITI DD 2,68
PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI/O – apel orașe 6.1 5.1 ITI DD/13.1 ITI DD 0,98
PR/SE/2024/ Etap/6.2/ITI

 

6.2 ITI DD 7.1 ITI DD 0,80

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul:

 1. Pentru apelul lansat sub Prioritatea 1, cofinanțarea va fi în conformitate cu schema de ajutor (de stat) aplicabilă în cadrul POR 2014-2020.
 2. Pentru apelurile lansate sub Prioritățile 2, 3, 4 şi 6:
 • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) – este de maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • cofinantarea (contribuția proprie) este minim 2% în cazul autorităților și instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, instituții de învățământ de stat, consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate conform prevederilor legale;
 • cofinanțarea (contribuția proprie) este minim 15% în cazul autorităților publice centrale sau alte organe de specialitate care se organizează din subordinea acestora.
 1. Pentru apelurile lansate sub Prioritatea 5:
 • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 55% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este maxim 43% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);

–   cofinantarea (contribuția proprie) este minim  2% în cazul autorităților și instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, instituții de învățământ de stat, consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate conform prevederilor Legale.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul  menționat la secțiunea 4.3 a prezentului Ghid. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), format PDF, sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Pentru întocmirea cererilor de finanţare, este necesar ca solicitanţii să aibă în vedere faptul că respectarea legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare este obligatorie, indiferent de domeniul abordat (achiziţii publice, egalitate de şanse şi tratament egal, dezvoltare durabilă, construcţii, asistenţă socială, etc). Prezentul document nu se substituie legislaţiei naţionale, fiind numai un îndrumar elaborat de către AM PR SE, cu scopul de a sprijini potenţialii solicitanţi de finanţare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel găsiți aici.


UPDATE 1!

A apărut Corrigendum Nr.1. – 27 iunie 2024

Termenul de depunere a cererilor de finanțare a fost prelungit până în 12 iulie 2024, ora 16.00.


UPDATE 2!

A apărut Corrigendum Nr.2. – 27 iunie 2024

Termenul de depunere a cererilor de finanțare a fost prelungit până în 19 iulie 2024, ora 16.00.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent