Skip to main content

Ghid pentru programul național multianual INVESTALIM

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghid pentru programul național multianual INVESTALIM

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul național multianual INVESTALIM

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea întreprinderilor;
b) realizează o investiţie iniţială în România, respectiv investiție inițială în favoarea unei noi activitati economice, în unul dintre sectoarele prevăzute în Anexă 1 la ghidul solicitantului;
c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
h) sunt înregistrate cu sediul social în România.

ATENȚIE!
Întreprinderile beneficiare ale proiectelor derulate în cadrul intervențiilor DR-22 – Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole și DR-23 – Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse
transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezenta schemă pentru aceeași activitate aferentă unui cod CAEN.
Intreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute mai sus (art. 7 din OUG nr. 65/2023), precum şi următoarele criterii de eligibilitate (conform art. 8 din OUG 65/2023):
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la art. 7 din OUG 65/2023, precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau au desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile pentru care se acordă finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat INVESTALIM sunt: prelucrarea și conservarea cărnii, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre, fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), prelucrarea şi conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea şi conservarea cartofilor, fabricarea sucurilor de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, precum și fabricarea zahărului.

Buget

Buget:

590.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

27 octombrie 2023 08:30

Data închiderii:

27 decembrie 2023 16:30

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Valoarea grantului și contribuția beneficiarului

Prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM se asigura implementarea Programului national de dezvoltare si sustinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026.
Bugetul maxim al schemei este de 2.921,0 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 590,0 milioane euro, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2023 – 2026;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031.
Bugetul anual mediu al schemei este de 730,25 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 147,5 milioane euro.

Valoarea grantului:
Valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro.

Contribuția beneficiarului:
Minimum 25%

Informații suplimentare despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare despre Apel accesând pagina https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-investalim/


Update! Depunerea solicitărilor de finanțare prin Programul INVESTALIM continuă până la data de 27 decembrie 2023

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent