Skip to main content

Ghid aferent Acțiunii 1.2 – Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate și crearea de hub-uri de inovare și transfer tehnologic în domenii prioritare

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghid aferent Acțiunii 1.2 – Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate și crearea de hub-uri de inovare și transfer tehnologic în domenii prioritare

Prioritatea:

1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România

Obiectivul specific:

RSO1.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap. 5.

Activități Eligibile:

Activitățile susținute din prezentul apel și detaliate în cererea de finanțare vor fi în concordanță cu fișele de proiect aprobate, anexă la POCIDIF (din punctul de vedere al bugetului total nerambursabil și al activităților generale propuse).
Următoarele categorii de activităţi orientative sunt eligibile pentru finanţare din prezentul apel:
Pentru organizațiile de cercetare (lideri sau parteneri în proiecte):

  • lucrări de construire/modernizare/consolidare clădiri și spații destinate activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic cu scopul obținerii rezultatelor propuse în cadrul proiectului (include activitățile cu elaborarea studiilor, documentațiilor tehnice în conformitate cu Anexa 7 la HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare);
  • achiziția de clădiri necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect;
  • audit de proiect;
  • managementul de proiect.

Pentru IMM-uri (parteneri în proiecte):

  • activități pentru introducerea rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic în producție.

Activități eligibile pentru ambele categorii de beneficiari (organizații de cercetare și IMM-uri) activitățile de cercetare și inovare:

  • activitățile de transfer tehnologic/de cunoștințe;
  • achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect;
  • activităţile de informare şi publicitate privind proiectul.

Buget

Buget:

542.700.000 EUR

Calendar

Data lansării:

05 septembrie 2023

Data deschiderii:

05 septembrie 2023 12:00

Data închiderii:

05 martie 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 542.700.000 euro, respectiv  2.675.945.160 lei din care:

➢ FEDR – 406.749.846 euro, respectiv 2.005.602.139 lei;
➢ Buget de Stat –135.950.154 euro, respectiv 670.343.021 lei
Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel sunt sistemice, cu acoperire națională, atât din perspectiva efectului de spill over (propagare) a rezultatelor, cât și prin prisma domeniilor de specializare inteligentă în care acestea se încadrează, identificate la nivel național prin procesul de descoperire antreprenorială și menționate în SNCISI 2022 – 2027. Prin urmare, aceste proiecte nu vizează o anumită categorie de regiuni, ci vizează întreg teritoriul național.

Rata de cofinanțare

Prezentul apel de proiecte se adresează proiectelor nominalizate în cadrul secțiunii 3.1 a prezentului ghid și sunt proiecte derulate în parteneriat de către organizații de cercetare și IMM-uri.

Pentru întreprinderi (parteneri în cadrul proiectelor prioritare susținute prin prezentul apel), cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activităţi, în funcţie de tipul întreprinderii (mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi) și de locația de implementare, în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF).

Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare, sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de 100%, cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniu.
Astfel, valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată pentru proiectele propuse de către IMM se determină aplicând la valoarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă pentru activitățile vizate de proiect, categoria de IMM, regiunea și județul în care se implementează acestea.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă minimum diferența dintre valoarea totală eligibilă și valoarea maximă a ajutorului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanţare se depun exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, accesibil la: https://mysmis2021.gov.ro/, împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid al solicitantului, în perioada 05.09.2023, ora 12:00 și 05.03.2024, ora 23:59:59.

 

Manuale utilizare MySMIS2021/ SMIS2021+


Corrigendum nr.1 – A fost modificat ghidul solicintantului Proiectele pot fi depuse până pe 5 februarie 2024. – 4.12.2023.


Corrigendum nr.2 – A fost modificat ghidul solicintantului. Detalii aici. – 04.01.2024


Corrigendum nr.3 – A fost modificat ghidul solicintantului. Detalii aici. – 16.01.2024


Corrigendum nr.4 – A fost modificat ghidul solicintantului. Detalii aici. – 05.02.2024

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent