Skip to main content

DR-36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

DR-36 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Prioritatea:

2 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și a prezentului Ghid.

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului.

Activități Eligibile:

Cu scop orientativ, prin FEADR pot fi finanțate următoarele:
– Intervenții colective în domeniul agricol și agro-alimentar;
– Intervenții de tip social care sprijină multiplicarea în sectorul zootehnic (conform definiției);
– Investiții în domeniul neagricol, inclusiv în domeniul turistic;
– Investiții în economia circulară / gestionarea deșeurilor / ecologizare, inclusiv sprijin pentru unități de ecarisaj;
– Intervenții privind activitățile de mediu, inclusiv în ceea ce privește energia verde/regenerabilă;
– Acțiuni pregătitoare pentru aderarea la scheme de calitate și sprijin pentru participarea la acestea;
– Activități de formare/educative în domenii prioritare teritoriului;
– Activități de susținere a patrimoniului local material și imaterial, clasificat și neclasificat;
– Acțiuni de consolidare a GAL-urilor ca centre de resurse locale/facilitatori locali (servicii și investiții);
– Acțiuni de cooperare și acțiuni care sprijină asocierea;
– Investiții în infrastructura socială și în domeniul sănătății;
– Investiții în infrastructura locală și servicii destinate comunității;
– Activități ale start-up-urilor neagricole – în baza unui plan de afaceri;
– Acțiuni privind atenuarea fenomenului de depopulare;
– Proiecte tip umbrelă etc.
Tipuri de cheltuieli/acțiuni neeligibile:
o cheltuieli neeligibile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2021/2115;
o cheltuieli neeligibile din cadrul cap. 4.7 – ”Elemente comune pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală” din PS 2023-2027;
o Instalarea tinerilor fermieri;
o Investiții în exploatații agricole/pomicole, cu excepția celor realizate în scop colectiv sau social;
o Investiții în crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă/forestieră și infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural;
o Intervenții aferente Pilonului I (Plăți directe);
o Intervențiile aferente art. 70 – ”Angajamente în materie de mediu și de climă și alte angajamente în materie de gestionare” din Regulamentul (UE  nr. 2021/2115;
o Intervențiile aferente art. 71 – ”Constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone” din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115;
o Intervențiile aferente art. 72 – ”Dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii” din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115;
o Intervențiile aferente art. 74 – ”Investiții în irigații” din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115;
o Intervențiile aferente art. 76 – ”Instrumente de gestionare a riscurilor” din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115.

 

În conformitate cu PIDS 2021-2027 sunt eligibile următoarele:
a) Sprijin pentru copiii vulnerabili și familiile acestora, pe bază de management de caz, care va include:
– sprijin psiho-social și material adresat direct copiilor (ex: acoperirea costurilor de transport, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, activități educative, activități de prevenire și combatere a comportamentelor negative etc.), pentru copiii cu părinți în străinătate și copiii orfani, copii ai migranților, copii în alte situații de vulnerabilitate, atât pentru scoaterea din sărăcie cât și pentru prevenirea abandonului școlar.
– sprijin pentru părinții și aparținătorii copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, prin furnizarea de servicii – suport (ex: consiliere psiho-socială adresată reprezentanților copiilor, persoanelor care îngrijesc copiii cu părinți în străinătate, asistență privind delegarea temporară a autorității părintești, după caz, program de educație parentală), dar și sprijin material pentru mici reparații ale locuințelor copiilor vulnerabili, necesare pentru asigurarea unor standarde de locuire de bază.

b) acțiuni care vizează unitatea de învățământ (implementarea de programe precum grădiniță, școală după școală, inclusiv masă caldă, educație de recuperare, activități non-formale etc.)
❖ c) accesul copiilor vulnerabili la excursii, vizite, tabere (de exemplu: creație, sport,
diverse tematici), evenimente culturale și educaționale, schimburi de experiență
rural-urban, alte acțiuni similare etc.
În cadrul pachetului de acțiuni integrate, măsurile a) și b) de mai sus au un caracter
obligatoriu, iar selectarea acțiunii c) este opțională.

Buget

Buget:

660.736.843 EUR

Calendar

Data deschiderii:

15 decembrie 2023 09:00

Data închiderii:

22 ianuarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură, Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Alocarea financiară

Alocarea publică pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor 2023-2027 este de 500.000.000 Euro FEADR și 160.736.843 Euro FSE+. Suprafața eligibilă totală LEADER este de 229.761,52 km2, cu o populație de 11.204.759
locuitori. Alocarea publică totală de 500 mil. euro FEADR pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor va
fi distribuită astfel: 375 mil. euro (75% din alocarea FEADR) va fi repartizată proporțional cu suprafața și populația aferentă teritoriului eligibil LEADER (respectiv 50% populație și 50% teritoriu).

Astfel, rezultă o valoare de 16,73 euro/loc, și o valoare de 816,06 euro/km2. 125 mil. euro (25% din alocarea FEADR) va fi repartizată ulterior, în cadrul procesului de selecție final a SDL-urilor, GAL-urilor care ating un grad de calitate al strategiei, referitor la criteriile de selecție aferente intervențiior FEADR.

În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de SDL-urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței neacoperite în urma procesului de selecție) vor contribui la majorarea acestei sume.

Alocarea publică de 160.736.843 euro FSE+ va fi distribuită astfel: 120.552.632 euro (75% din alocarea FSE+) va fi repartizată proporțional cu suprafața și populația aferentă teritoriului eligibil LEADER (respectiv 50% populație și 50% teritoriu). Astfel, rezultă o valoare de 5,38 euro/loc, și o valoare de 262,34
euro/km2.

40.184.211 euro (25% din alocarea FSE+) va fi repartizată ulterior, în cadrul procesului de selecție final a SDL-urilor, GAL-urilor care ating un grad de calitate al Strategiei, referitor la criteriile de selecție aferente intervenției FSE+.

În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de SDL-urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței neacoperite în urma procesului de selecție) vor contribui la majorarea acestei sume.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent