Skip to main content

DR 20 – „Investiții în sectorul zootehnic”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

DR 20 – „Investiții în sectorul zootehnic”

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului.

Activități Eligibile:

În cadrul intervenției DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.
Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Investițiile aferente cheltuielilor neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie finalizate până la data depunerii ultimei Cereri de Plată.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de Finanțare) cu mai mult de 15% excepție făcând fermele de găini ouătoare vizate de investiții în trecerea la sisteme alternative. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploataţiei (dovedită la depunere) cu care a solicitat sprijinul, după implementarea proiectului.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale.

Investiții corporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
Investiții necesare reproducției (ex. stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), inclusiv echipamentele de stocare a energiei, ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (de exemplu: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc);
Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale

Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
Marketingul produselor obținute, etc.
Cheltuielile aferente marketingului produselor obținute vor avea o valoare eligibilă de max. 5%, dar nu mai mult de 30.000 euro din valoarea eligibilă a proiectului.

Alte cheltuieli eligibile:
Achiziționarea de sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a animalelor şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia zootehnică, sisteme de iluminat perimetral şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei zootehnice, stație meteo, cabină pază;

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare,
inclusiv studiile de fezabilitate.
Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație în acord cu art. 73 (5) al regulamentului (UE)
2115/2021.

Buget

Buget:

224.610.728 EUR

Calendar

Data deschiderii:

20 decembrie 2023 09:00

Data închiderii:

30 aprilie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Alocarea financiară

Alocarea financiară pentru sesiunea de depunere proiecte este de 224.610.728 Euro din care :

Componenta sector bovine (inclusiv bubaline) – 67.383.218,40 Euro
Componenta sector suine – 98.828.720,32 Euro
Componenta sector ovine-caprine – 15.722.750,96 Euro
Componenta păsări de curte (altele decât găini ouătoare vizate de componenta V) și alte animale de fermă, inclusiv albinele – 22.461.072,8 Euro
Componenta găini ouătoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere – 20.214.965,52 Euro

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent