Skip to main content

C15/I7 MEDU/AFIR lansează ghidul destinat îmbunătățirii infrastructurii liceelor agricole

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

C15/I7 MEDU/AFIR lansează ghidul destinat îmbunătățirii infrastructurii liceelor agricole

Investiția:

7 - Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Componenta 15 - Educație

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În bugetul proiectului, trebuie prevăzute valori estimate, incluzând și TVA ul ca cheltuială eligibilă, care va fi evidențiată separat.

Apelul finanțează două tipuri mari de investiții:

1. lucrări de execuție, atât pentru construcții noi, cât și intervenții la construcții existente, prin reabilitarea/renovarea infrastructurii liceelor, precum și 2. dotarea acestor spații cu resurse necesare actului didactic și stagiilor de practică specifice profilului unității de învățământ eligibilă, în condițiile stabilite prin prezentul Ghid și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel sunt următoarele:

a) cheltuieli cu achiziția de echipamente/bunuri second-hand;
b) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziții;
c) valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile;
d) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
e) contribuția în natură;
f) amenzi, penalități cheltuieli de judecată;
g) taxa de timbru verde;
h) cheltuieli de mentenanța a echipamentelor;
i) dobânzi debitoare;
j) costurile pentru operarea investiției;
k) sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
l) costuri de amortizare;
m) cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing.

Orice alte cheltuieli considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii.

Activități Eligibile:

Prezentul apel de proiecte reprezintă dezvoltarea Investiției 7, care se adresează învățământului liceal cu profil agricol, fiind susținute investiții pentru minimum 57 de licee cu profil agricol și/sau silvic, cu dotări care nu fac obiectul niciunui alt program de finanțare. Unitățile de învățământ liceal tehnologic eligibile vor putea beneficia de sprijin pentru lucrări de construcții noi sau de modernizarea infrastructurii, respectiv de eficientizare energetică a celor deja existente. Toate lucrările de construcții vor fi realizate conform standardelor de siguranță și calitate în construcții, respectiv:

a) rezistență mecanică și stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
e) protecție împotriva zgomotului;
f) economie de energie și izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Apelul finanțat prin I7 a PNRR este unul complex, prin integrarea a 3 componente:

I. Componenta I – CONSTRUCȚII NOI
II. Componenta II – INTERVENȚII LA CONSTRUCȚII EXISTENTE PRIN REABILITAREA/RENOVAREA INFRASTRUCTURII, ÎN SPECIAL PENTRU ASIGURAREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE 

Condiția de eligibilitate pentru cele două tipuri de componente este prezentarea dovezii dreptului de proprietate publică sau dreptului de administrare asupra terenului pe care se propune executarea lucrărilor de extindere/construire clădire nouă și/sau asupra clădirii/construcției pentru care se propune execuția de lucrări de reabilitare/renovare.

III. Componenta III – DOTAREA CU MATERIALE, MOBILIER, ECHIPAMENTE DIGITALE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI PRACTICE pentru liceele eligibile care sunt cuprinse în Anexa 14 la prezentul Ghid. În funcție de nevoile specifice, fiecare liceu va prezenta în aplicație o analiză sintetică, a tipurilor de investiții vizate prin proiect, în corelare cu profilul educațional.

I. Componenta I – CONSTRUCȚII NOI

Activități eligibile în cadrul Componentei

I: a. extinderea, prin lucrări de execuție construcții noi, a spațiilor care au ca destinație desfășurarea activităților didactice teoretice și/sau practice;
b. extinderea, prin lucrări de execuție construcții noi, a spațiilor care au destinația de microferme didactice cu profil vegetal, zootehnic sau de mică industrie alimentară;
c. extinderea, prin lucrări de execuție construcții noi, a spațiilor care au ca destinație funcționarea laboratorului de informatică (câte un laborator de informatică pentru fiecare liceu eligibil);
d. extinderea, prin lucrări de execuție construcții noi, a spațiilor destinate cantinelor, precum și a spațiilor de cazare (cămine școlare), în vederea asigurării condițiilor necesare de masă și cazare, cu scopul atragerii unui număr mai mare de elevi în învățământul agricol și/sau silvic. Toate aceste lucrări trebuie să fie executate cu respectarea condițiilor de protecție a mediului.

Astfel:

a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică/privată, la momentul depunerii Cererii de finanțare, se vor prezenta următoarele documente, în mod obligatoriu:
a1. Extras de carte funciară, din care să rezulte intabularea, precum și încheierea. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora;
a.2. Plan de amplasament, vizat de OCPI, pentru terenurile pe care se propune a se realiza investiția în cadrul Proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

b. Pentru dovedirea dreptului de administrare trebuie prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii Cererii de finanțare:
b.1. Plan de amplasament, vizat de OCPI, pentru terenurile pe care se propune a se realiza investiția în cadrul Proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale;
b.2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al terenului asupra căruia/căreia se realizează investiția;
b.3. Înregistrarea terenurilor în registre, prin extras de carte funciară, din care să rezulte intabularea precum și încheierea, în termen de valabilitate la data depunerii acestora, 11 emis cu maximum 30 (treizeci) de zile înaintea de data depunerii.

Aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, obiectivelor asupra cărora se realizează investiția precum și al suprafețelor aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral. Înscrierea dreptului de proprietate, astfel cum este solicitat ca o condiție de eligibilitate, trebuie să fie definitivă. În cazul administrării, se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății, prevăzut de articolul 866 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Fiecare clădire nou construită va respecta standardul NZEB (clădiri cu consum energetic aproape zero). Conform legislației adoptate în România, înțelegem prin NZEB clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, deci cu un consum de energie primară foarte scăzut. Din necesarul de consum energetic în clădire, cel puțin 30% urmează a fi asigurat din surse regenerabile de energie de la fața locului sau de la o distanță de nu mai mult de 30 km de la locația clădirii.

II. Componenta II – INTERVENȚII LA CONSTRUCȚII EXISTENTE PRIN REABILITAREA/RENOVAREA INFRASTRUCTURII LICEELOR, ÎN SPECIAL PENTRU ASIGURAREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE

Activități eligibile în cadrul Componentei II:

a. executarea de lucrări de intervenții la construcții existente prin reabilitare/renovare pentru spații care au ca destinație desfășurarea activităților didactice teoretice și/sau practice;

b. executarea de lucrări de intervenții la construcții existente prin reabilitare/renovare pentru spații care au destinația de microferme didactice cu profil vegetal, zootehnic sau de mică industrie alimentară;

c. executarea de lucrări de intervenții la construcții existente prin reabilitare/renovare pentru spații care au ca destinație funcționarea laboratorului de informatică (câte un laborator de informatică pentru fiecare liceu eligibil);

d. executarea de lucrări de intervenții la construcții existente prin reabilitare/renovare cu destinația de spații pentru cantine și spații de cazare (cămine școlare), în vederea asigurării condițiilor necesare de masă și cazare, cu scopul atragerii unui număr mai mare de elevi în învățământul cu profil agricol și/sau silvic. Toate aceste lucrări trebuie să fie executate cu respectarea condițiilor de protecție a mediului.

Condiție de eligibilitate: prezentarea dovezii dreptului de proprietate sau dreptului de administrare asupra clădirii/construcției asupra cărora se propune execuția de lucrări de reabilitare/renovare. Contractele de lucrări de renovare/modernizare vor include obligatoriu cerința minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50%, în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere 12 cu 30% a economiilor de energie primară, în comparație cu starea anterioară renovării.

Solicitantul anexează, la cererea de finanțare, Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă/clădire în parte). În cazul lucrărilor de reabilitare, clădirile nu trebuie să se afle în clasa de risc seismic I sau II, conform raportului de expertiză tehnică a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă/clădire în parte).” Astfel, cel puțin 90 % din costurile legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice.

Alte aspecte referitoare la Componenta I și Componenta II

Tipuri de lucrări necesare pentru a asigura îmbunătățirea performanței energetice, atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele vechi:

– conectarea la rețeaua de gaze naturale și instalarea de cazane pe gaz și/sau înlocuirea în clădirile vechi a cazanelor pe cărbune și pe gaz existente, după caz;
– instalarea de cazane pentru încălzire în clădirile noi;
– instalarea de panouri fotovoltaice/ panouri solare pentru clădirile noi/ clădirile existente, la nivelul acoperișului sau al terenului disponibil pentru utilizarea acestui sistem de energie regenerabilă/ de încălzire.

În cadrul lucrărilor de construire clădiri noi/modernizare (reabilitare și/sau renovare) clădiri existente se vor asigura materiale conforme, calitative și agreate din punct de vedere tehnic în conformitate cu legislația în vigoare. Lucrările de execuție vor fi realizate, obligatoriu, pe baza standardelor și normelor, care vor fi fundamentul caietelor de sarcini pentru lansarea procedurilor de achiziție publică, respectiv, cel puțin, prevederile următoarelor acte normative:

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – republicată;

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 1203/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”;

• Ordinul MDLPA nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”;

• Ordinul MS nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea „Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor”.
⇒ Din documentele privind drepturile de proprietate/administrare asupra terenului/clădirii trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de sustenabilitate a investiției.
⇒ Clădirile care vor fi construite/modernizate (reabilitate/renovate) în cadrul apelului vor respecta prevederile Ordinului nr. 1203/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”. ⇒ La depunerea Cererii de finanțare, se vor transmite, în cazul construcțiilor noi, Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției (conform Anexei 13 15 la prezentul Ghid) si Nota conceptuală (Anexa 16 la prezentul Ghid).
⇒ Prin Contractele de finanțare se va aproba valoarea maximă a investiției.

Depășirea plafonului maxim va fi suportată de Solicitant, din bugetul propriu. Atât pentru clădirile noi, cât și pentru clădirile vechi, cu ocazia modernizării acestora, trebuie avute în vedere următoarele:

  • izolarea termică a pereților exteriori ai clădirilor noi, înlocuirea ferestrelor din lemn cu materiale noi, în cazul clădirilor vechi cu ocazia modernizării acestora, astfel încât să crească performanțele energetice a clădirilor, în conformitate cu cerințele din legislația națională și UE în domeniu;
  • înlocuirea centralelor individuale pentru încălzire, inclusiv a sobelor care funcționează pe consum de cărbune și lemn, prin dotare (componenta III) cu centrale noi care respectă standardele de mediu folosind energia electrică din rețeaua națională;
  • asigurarea unor suprafețe de teren în funcție de condițiile existente la nivelul fiecărui liceu eligibil, pentru amplasarea de panouri fotovoltaice, achiziționate în vederea dotării, prin înlocuirea sursei de energie primară cu sursa de energie regenerabilă pentru încălzirea spațiilor, asigurarea apei calde menajere (în cazul cantinelor), ventilație și iluminat, atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele care vor fi modernizate. În scopul asigurării creșterii performanțelor energetice, panourile fotovoltaice pot fi amplasate și pe clădirile liceului, în cazul în care beneficiarul nu dispune de suprafețe de teren pentru amplasarea acestora.

III. Componenta III – DOTAREA CU MATERIALE, MOBILIER, ECHIPAMENTE DIGITALE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI PRACTICE ALE LICEELOR ELIGIBILE

Activități eligibile în cadrul Componentei III:

a. digitalizarea activității didactice și practicii școlare în cadrul liceelor eligibile, prin dotarea cu echipamente TIC a sălilor de clasă, laboratoarelor, atelierelor de practică și a laboratoarelor informatice, simulatoare și softuri necesare activităților teoretice și practice de predare/învățare, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice;
b. achiziția de animale și materiale biologice, în scop didactic, în funcție de profilul fiecărui liceu;
c. achiziția de utilaje agricole și echipamente pentru liceele tehnologice eligibile care dispun de o suprafață agricolă de peste 10 ha în proprietate sau în administrare, în vederea creării deprinderilor elevilor de a folosi utilajele pentru efectuarea lucrărilor agricole;
d. alte echipamente centrale termice etc.;
e. echipamente și software pentru dotarea claselor și a altor spații educaționale (de exemplu: table interactive, stații mobile pentru încărcare inteligentă, tablete, routere wireless, multifuncționale, imprimante, computere, laptopuri, camere video, software aferent etc.) și alte bunuri/echipamente necesare realizării activităților proiectului;
f. resurse educaționale în format digital, cărți, reviste, publicații, licențe educaționale, cărți în format digital, audiobookuri, kituri științifice;
g. taxe sau abonamente la platforme educaționale, abonamente pentru resurse educaționale și publicații ONLINE pe durata implementării proiectului.

Achiziția de echipamente va include și serviciile aferente precum: asigurare, servicii de instalare, punere în funcțiune, instruirea aferentă a utilizatorilor echipamentelor și mentenanță pe perioada garanției.

Cererile de finanțare pot include cheltuieli privind dotarea cu câte un laborator de informatică, respectiv, cheltuieli pentru achiția de softuri și simulatoare, dacă unitatea de învățământ nu deține deja aceste tipuri de investiții. Stabilirea bugetului proiectelor trebuie să aibă în vedere condiția obligatorie ca cel puțin 90% din costurile legate de îmbunătățirea infrastructurii (renovare/construcție clădiri noi) să fie dedicate îmbunătățirii eficienței energetice.

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. După finalizarea proiectului, pentru activele corporale/necorporale achiziționate și/sau pentru care au fost realizate investiții, din fondurile alocate proiectului și cu scopul implementării proiectului, vor fi respectate drepturile de proprietate conform legii.

⇒ Solicitanții nu au voie să schimbe destinația terenurilor și clădirilor construite/reabilitate prin prezentul apel.
⇒ Solicitanții au obligația să le folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR.

Investițiile finanțate prin actualul apel vor contribui la creșterea calității și atractivității învățământului cu profil agricol și/sau silvic. Proiectele care vor dedica peste 60% din buget investițiilor în dezvoltarea spațiilor de practică agricolă, dotarea atelierelor de practică, fermelor didactice, achiziției de material biologic și utilajelor agricole etc.) vor primi punctaj suplimentar. Toate achizițiile vor fi realizate cu respectarea prevederilor legale aplicabile domeniului achizițiilor publice. AFIR va centraliza rezultatele procedurilor de achiziții și le va raporta către ME, astfel încât să fie asigurată atingerea la nivel național a țintelor/jaloanelor și obiectivelor stabilite prin PNRR, respectiv:

1. Țintă 475/Reforma 4: 57 de licee agricole beneficiare ale sprijinului prin intermediul granturilor.
2. Țintă 476/Reforma 4: creșterea cifrei de școlarizare cu 2000 elevi înmatriculați în cadrul liceelor agricole (beneficiari finali), o creștere de 11,1 %, în anul 2025-2026, față de anul 2020-2021.

Buget

Buget:

43.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

20 octombrie 2023 00:00

Data închiderii:

23 ianuarie 2025 23:59

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat

Alocarea apelului de proiecte este de 43 milioane EURO, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA. Ținta asumată prin PNRR pentru această investiție este de minimum 57 de licee cu profil agricol și/sau silvic care vor beneficia de sprijin prin intermediul granturilor. Valoarea maximă eligibilă a bugetului unui proiect este echivalentul în lei al sumei de 650.000 EURO, fără TVA.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.


Corrigendum 1 la ghidul „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol” – Ghidul a fost prelungit până pe 22 decembrie 2023 – 21.11.2023.


Corrigendum 2 la ghidul „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol” – Ghidul a fost prelungit până pe 23 ianuarie 2024- 22.12.2023.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent