Skip to main content

APIA – Ghid privind Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

APIA – Ghid privind Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Național Apicol din România

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condiţiile de eligibilitate generale pentru intervenţiile accesate de către formele asociative apicole sunt următoarele:
a) forma asociativă apicolă să fie legal constituită şi să funcţioneze, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data depunerii cererii de plată;
b) forma asociativă apicolă trebuie să deţină minimum 30 de membri apicultori la data depunerii cererii de plată şi să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare şi pentru solicitarea intervenţiilor;
c) apicultorii, membri ai formei asociative apicole, trebuie să aibă stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele justificative generale sunt:
(1) copia documentului privind înscrierea formei asociative apicole în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
(2) centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membri beneficiari înscrişi şi numărul de familii de albine deţinute de apicultorii beneficiari (atat în format letric cât și în format electronic .xls) ;
(3) documentul care atestă împuternicirea formei asociative de către membrii beneficiari şi sursa de finanţare;
(4) copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole;
(5) copia actului de identitate al reprezentantului legal al formei asociative;
(6) copie de pe ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, întocmite la sfârşitul exerciţiului financiar precedent celui în care se solicită asistenţă tehnică; în cazul formelor asociative nou-înfiinţate, acestea depun, în copie, balanţa de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită intervenţia apicolă sau o declaraţie că nu au desfăşurat activitate de la constituire, conform prevederilor art. 36 alin.
(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Activități Eligibile:

Intervenții apicole pentru formele asociative
• Servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori, compusă din:
o „consultanță în apicultură”
o „organizare de cursuri de perfecţionare în apicultură”
• Promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole
• Achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, precum şi achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii, compusă din:
o „Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali”
o „Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii”

Intervenții apicole pentru apicultori
• Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, din care achiziţie de medicamente
• Raţionalizarea transhumanţei compusă din:
o „Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”
o „Achiziţionarea de accesorii apicole”
o „Achiziţionarea de unelte apicole și echipamente de protecţie”
o „Achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”
• Repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, compusă din:
o „achiziţionarea mătci și/sau familii de albine”
o „achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”

Buget

Buget:

12.163.260 EUR

Calendar

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Contribuția beneficiarului

0%

Informații suplimentare

Informații suplimentare se pot găsi aici

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent