Skip to main content

Apelul „Investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major – Institutul Clinic Fundeni”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul „Investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major – Institutul Clinic Fundeni”

Prioritatea:

7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

Obiectivul specific:

RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate sunt disponibile în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Tipurile de activități eligibile – activitate de bază – care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt cele care vizează construcție clădire nouă și dotare, inclusiv laboratoare.
În sensul prezentului Ghid:

 • În contextul finanțării activității pentru realizarea ansamblului medical nou dedicat Institutului Clinic Fundeni sunt eligibile inclusiv activitățile de demolare;
 • Dotarea13 cu echipamente specifice are scopul de a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate – obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medicale14, echipamente medicale, inclusiv laboratoare și echipamente și sisteme IT pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice, precum și a celor aferente activităților suport15 pentru derularea activității medicale.

Activități de dotare cu echipamente – trebuie justificate din perspectiva activității desfășurate de unitatea sanitară, precum și a personalului medical și non medical necesar funcționării acestora. Achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp, a echipamentelor achiziționate. În sensul prezentului ghid, valoarea dotărilor include și valoarea estimată a lucrărilor necesare funcționării /autorizării acestora, acolo unde este cazul.
Investițiile de infrastructură (construcție nouă și dotare, inclusiv laboratoare) vor avea în vedere eficiența resurselor, nu numai eficiența energetică.
Atenție!
În contextul măsurilor de digitalizare este solicitat ca unitatea sanitară să utilizeze sau să adopte standardul de interoperabilitate HL7 sau similar, acesta fiind criteriu de evaluare și selecție. În acest sens, proiectul integrează în documentația tehnico-economică standardul de interoperabilitate HL7 sau similar sau dovedește că utilizează un astfel de standard la nivelul unității sanitare.

În contextul prezentului apel, dotarea cu echipamente nu va depăși 40% din valoarea totală a cheltuielilor aferente activității de bază a proiectului (construcție nouă) (condiție de eligibilitate).
În cadrul cererii de finanțare, vor fi descrise acțiunile/ activitățile pe care solicitantul le va derula în vederea atingerii obiectivului specific RSO 4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), vizat prin Programul Sănătate.
Eligibilitatea unei activități nu implică în mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activități. În acest sens, recomandăm și consultarea Anexei 3: Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.
Sunt eligibile și cheltuielile aferente lucrărilor/dotărilor pentru spațiile folosite în comun de spital și de ambulatoriu (ex. laboratorul de analize) în conformitate cu documentele de aprobare a structurii organizatorice a unității sanitare avizate/ aprobate de către Ministerul Sănătății.
Acțiunile previzionate trebuie să fie clare, logice, coerente și necesare pentru implementarea viitorului proiect.

Activitatea de bază
În accepțiunea prezentului apel prin activitate de bază sunt vizate lucrări de construcție nouă și dotare, inclusiv laboratoare. Bugetul estimat alocat activității de bază reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului (condiție de eligibilitate).

 

Activități neeligibile
Categoriile de activități neeligibile sunt cele care contribuie la realizarea obiectivelor de investiție aferente proiectul, dar care:

 • nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate și conformitate a activităților în corelare cu prevederile prezentului ghid,
 • nu se încadrează în activitățile eligibile specifice fondului din care este cofinanțat PS (FEDR), respectiv prezentului apelul de proiecte,
 • nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate cu privire la obiectivele priorității și apelului de proiecte menționat în cadrul capitolului 5 din prezentul ghid.

Prin prezentul apel de proiecte, nu sunt eligibile:

 • activitățile de reabilitare/ modernizare/ extindere;
 • activitățile de tip FSE+. NU sunt considerate activități/ cheltuieli tip FSE+ cele care sunt oferite ca parte a punerii în funcțiune/ operaționalizare/ funcționare a instalațiilor tehnice/ echipamentelor achiziționate;
 • activitățile începute înainte de 1 ianuarie 2021;
 • activitatea de dotare cu echipamente achiziționate anterior aprobării cererii de finanțare;
 • investițiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (de ex. a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • cheltuielile aferente unor contracte de achiziție publică încheiate înainte de 01 ianuarie 2021.

Buget

Buget apel:

2.655.793.500 RON

Calendar

Data deschiderii:

17 noiembrie 2023 00:00

Data închiderii:

30 aprilie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este 370.000.000 euro. Deoarece prezentul apel de proiecte este un apel cu acoperire națională, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele repere:

 • contribuția din partea fondurilor (contribuția UE, FEDR) de 50,77% din valoarea totală eligibilă a proiectului, împărțirea acesteia pe regiune mai dezvoltată/ regiuni mai puțin dezvoltate se face prin aplicarea pro-rata, din care:
 • contribuția din partea fondurilor pentru regiuni mai dezvoltate 6% din totalul contribuției din partea fondurilor;
 • contribuția din partea fondurilor pentru regiuni mai puțin dezvoltate 94% din totalul contribuției din partea fondurilor;
 • contribuția națională este de 49,23% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contribuția proprie din partea solicitantului este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Împărțirea acesteia pe regiuni mai dezvoltate/ regiuni mai puțin dezvoltate se va realiza după aceeași formulă de calcul evidențiată în secțiunea 3.3.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare, solicitantul de finanțare are la dispoziție perioada de la momentul publicării variantei aprobate a ghidului solicitantului până la momentul închiderii apelului de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021.


Corrigendum nr.1 – Ghidul solicitantului a fost modificat (16 ianuarie 2024)


Corrigendum nr.2 – Ghidul solicitantului a fost modificat (14 martie 2024)

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent