Skip to main content

Apelul „Infrastructură verde”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul „Infrastructură verde”

Prioritatea:

3. Regiune verde

Obiectivul specific:

2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

  1. Solicitantul de finanțare și partenerii acestuia, dacă este cazul, se încadrează în categoria solicitanților eligibili, conform capitolelor 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili și 5.1.3 Categorii de parteneri eligibili.
  2.  Proiectul, solicitantul de finanțare şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, care îşi exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanţare, NU se încadrează în niciuna din situațiile exceptate prezentate în cadrul secțiunii B din Declarația unică. În cazul parteneriatelor, toți membrii acestora vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al partenerului.
  3.  Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt semnate, asumate și transmise sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/ reprezentantului legal al liderului de parteneriat/a unui împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau liderului de parteneriat, după caz.
  4. Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a implementa proiectul, asigurând:

a) contribuția proprie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, conform precizărilor din Ghidul solicitantului de finanțare, cap. 3.4 Rata de cofinanțare;
b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Solicitantul de finanțare trebuie să respecte toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), b) și c).

5. Solicitantul de finanțare, inclusiv membrii parteneriatului, dacă este cazul, nu are/au obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimele 12 luni și nu are/au fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.

6. Solicitantul de finanțare deține asupra imobilului, teren și/sau clădire, încă de la depunerea cererii de finanțare, unul din următoarele drepturi reale, pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare:

a) dreptul de proprietate publică sau privată,

b) dreptul de administrare. Solicitantul de finanțare se asigură că imobilul, teren și/sau clădire:

i. este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, respectiv nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, de ex. limite legale, convenționale etc., și nu este afectat de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate;

ii. nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

iii. nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile se regăsesc în capitolul 5.2.2. Activități eligibile.

Buget

Buget apel:

194.580.960 RON

Calendar

Data deschiderii:

18 octombrie 2023 00:00

Data închiderii:

18 iulie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 40 000 000 euro.

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
a) rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
b) modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

 

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul 18.10.2023, ora 08:00:00  – 18.07.2024, ora 08:00.

 

Manuale de utilizare aplicație MySMIS2021 disponibile aici.

Informații suplimentare despre apeluri

Puteți consulta informații suplimentare despre apeluri accesând pagina PR Vest.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 13.10.2023


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 10.01.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent